Eqrem Cabej Iliret dhe Gjeneza e Shqiptareve: Ilirishtja dhe Shqipja - Problemi i raportit te shqipes ndaj ilirishtes eshte nje problem historik e gjuhesor. Prandaj dhe rruget e mjetet per t iu afruar zgjidhjes shkencore te tij nuk mund te jene vetem gjuhesore ..

Eqrem Çabej - Ilirishtja dhe Shqipja

eqrem cabej gjuhetar dhe albanolog
Në shekullin e kaluar dhe në dhjetë vjetët e parë të këtij shekulli shqiptarët janë konsideruar përgjithësisht pasardhësit e ilirëve dhe gjuha shqipe është konsideruar vazhdimi i njërit nga dialektet e vjetra ilire. Kjo teori, e mbrojtur nga një varg historianësh e gjuhëtarësh, me formulimin më sipër, sidomos nga Gustav Majeri [1], aty nga fillimi i këtij shekulli, u zëvendësua te një pjesë e mirë e dijetarëve me tezën e dalë kryesisht nga fusha e gjuhësisë, sipas së cilës shqiptarët janë stërnipër trakasish të ardhur prej visesh më lindore në brigjet e Adriatikut, dhe shqipja është bija e trakishtes, ose edhe një "dialekt trak i ilirizuar" [2]. Ka pasur edhe një sinteze të të dy teorive, e përfaqësuar me Norbert Joklin, sipas së cilës shqipja është ngushtësisht e afërt dhe me ilirishten dhe me trakishten. Këtë teori e kanë ndjekur mjaft dijetarë.

Në këtë fushë kërkimesh sot zotëron shumëkund një skepticizëm shpeshherë i tepruar dhe diku edhe një agnosticizëm. Kanë dalë edhe teza të reja, të përftuara për një pjesë të mirë nga prirja për të gjetur medoemos rrugë të reja, për të thënë diçka të re, e për të vërtetuar atë që është dashur nga ana e tyre të vërtetohet. Karakteristika kryesore e këtyre tezave në punë të metodës është kjo, që përfaqësonjësit e tyre shpeshherë nisen çuditërisht nga një tabula rasa, nuk marrin parasysh rezultatet e punës kërkimore të mëparme dhe aq më pak mbajnë qëndrim ndaj tyre. Përveç kësaj, disa nga këta dijetarë shquhen për një qëndrim hiperkritik ndaj tezave të të tjerëve bashkuar me një besim të tepruar ndaj mendimeve të veta. Duhet pranuar që si në shumë fusha të dijes, edhe në atë të kërkimeve gjuhësore, e aty edhe në studimin e historisë së Shqipërisë, ka progres dhe regres, ka përparime e ka një shkuarje mbrapa.

Çështja se çfarë marrëdhëniesh ka midis shqipes dhe ilirishtes, a ka një afri (parenté) midis këtyre dy gjuhëve, dhe, në qoftë se ka, a kemi aty një raport filiacioni (birërie) apo jo, kjo çështje komplekse përbën një problem shkencor. Për të krahasuar dy madhësi duhet t'i njohim. Në rasën tonë konkreten ne dimë vetëm njërën nga këto, shqipen. Ilirishten e njohim pak a aspak; sidomos jemi krejt në errësirë në punë të strukturës së saj gramatikore, dhe mezi po arrijmë ta rindërtojmë gjer diku atë gjuhë me anën e thërrimeve që mund të thuhet se na kanë mbetur prej saj. Përveç kësaj, distanca kohësore që nga ekzistenca e nga zhdukja e dialekteve ilire gjer te dokumentimi i parë i shqipes si gjuhë më vete është bukur e madhe.

Përsa i përket konceptit etnografik "ilirët" dhe lidhur me të edhe koncepti gjuhësor "ilirishtja", do thënë se këto koncepte kanë pësuar ndryshime gjatë këtij brezi të fundit. Ndërsa një brez më parë ky koncept ishte zgjeruar me tepri në pikëpamje të shtrirjes gjeografike, aq sa dha shkas dhe për lindjen e termit "panilirizëm" [3], si reaksion ndaj kësaj rryme u kalua në skajin tjetër, erdhi e u zhvillua një koncept i ri i një skepticizmi përtej masës. Kjo ka pasur një pasojë që tani ka ardhur koha të shtrohet përsëri në tryezë çështja se ç'duhet të kuptohet me ilirë dhe ilirishte. Sidomos ka zënë rrënjë një atomizëm i theksuar si metodë pune në lëmin e studimeve ilire, mendimi se nuk ka pasur një popull të madh e të vetëm të ilirëve në Evropën antike. Prandaj shtrohet pyetja: a njësi a shumësi etnike? A një popull ilir me fise të ndryshme, një gjuhë ilire me dialektet e saj, apo popuj të ndryshëm që mbajnë këtë emër me më shumë a më pak të drejtë? Burimet antike nuk na japin një përgjigje të prerë në këtë punë, por nuk mund të lihet pa thënë që edhe trajtimi kritik i tyre i ka lënë vend një interpretimi shumë herë arbitrar e të njëanshëm. Në këtë çështje nuk mund të shkohet përpara pa i kushtuar vëmendjen e duhur terminologjisë etnografike në botën e vjetër. Do pasur parasysh cilat kanë qenë kriteret e emërtimit të popujve, të fiseve e të kombësive te popujt e vjetër vetë, e të gjeografët, historianët, udhëtarët, politikanët, ushtarakët etj., të grekëve e të romakëve. Në këtë fushë ka sot mendime shpeshherë të tryezës së dijetarit e larg realitetit historik e shoqëror. Tendenca për diferencime etnike ka shkuar këtu te disa dijetarë më larg se në gjykimin p.sh. të rrethanave trake, italike etj. Asnjëri nuk mund të thotë që me emrin "ilir" të mos jenë përfshirë popuj të ndryshëm e me gjuhë të ndryshme. Vetëm një gjë mbetet e sigurt këtu: një shoshitje objektive e tezave që përpiqen të vërtetojnë një shumësi popujsh në trevën ilire të kohës antike, tregon se ato teza nuk arrijnë në shkallën e një argumenti shkencor. Për të dhënë vetëm një shembull, teza që në zonë ilire të ketë pasur treva me sisteme të ndryshme në emra personash, "provinca onomastike" me "vatra" e me "krahina rrezatimesh", një fushë ku janë dhënë më fort gjykime me një karakter të përkohshëm edhe ku ende nuk është dhënë fjala e fundit, kjo tezë për ne mbetet problematike. Por edhe sikur të vërtetohej drejtësia e saj, kjo nuk do të përbënte aspak një dëshmi se kemi të bëjmë aty me popuj të ndryshëm. Mjafton të përmendim në këtë mes faktin që në një njësi etnike e gjuhësore aq të përcaktuar e të kufizuar si nga numri, si nga koha, dhe të çfaqur në dritën e plotë të historisë siç është popullsia ostrogote në shek. IV të erës sonë, ekzistojnë pranë e pranë sisteme emërtimi të ndryshme në punë të emrave vetjake. Një gjë e tillë vihet re dhe në territoret e gjuhëve të sotme të Evropës përbrenda një gjuhe të vetme. Ndërkaq antroponima ilire nuk mund të thuhet se është më e shumëllojshme se antroponima kelte, gjermanike etj. Përkundrazi një vështrim objektiv e pa parakuptime (prekoncepte) i kësaj lënde vë re karakterin specifik të këtyre emrave për territorin ilir, ekzistencën e disa tipareve të përbashkëta, konstaton elementët e një njësie përbrenda ndryshmeve territoriale, hyjnë ato emra të tillë si Andes në Burnum (Kroaci), Andius në Prizren, Bardius Bardyllis, Bato (Dardani, Dalmaci, Panoni etj.) me Batena Batuna etj.; Bersaniues Bersant, Bilisa Bilena, Boicus, Buzo, Busio, Dasius Dazas Dasant, Epicadus, Gentius Grabeos Graboi, Lavius, Mytilius Mutelios, Peuk - Peukestis Peucetii, Pinnes, Plateor Plaetorius, Plator, Raecius, Surus Sura, Sutta Suttis, Tata Tataia, Teuta me Teutaia, Teutana Trieteuta etj., Turus Turelius Turelia, Verzi e ndonjë tjetër. Rrethana që në këto emra merr pjesë dhe Shqipëria antike, e përtej detit dhe popullsia mesapeve e japigeve në Italinë Jugore, na duket me rëndësi për të gjykuar drejt këtë sistem emrash në pikëpamje historike e gjuhësore. Dëshmitarë më të fortë në punën e caktimit të përkatësisë etnike janë për në emrat e viseve, sepse këto, sa kohë që formohen me lëndë vendi, nuk i shtrohen ndikimit të importimit nga jashtë që pësojnë emrat e personave. Edhe këtu nuk mungon lokalizimi në territorin ilir dhe përhapja në krahina mjaft të largëta të këtij territori. Khs. Der të tjera Aleta, Amantia Amantini, Arb - në Arba Arbanon Arbon Arbatias, Bant Brendesion, Bul - në Bulinoi Bullionës Bulentum, Dalm - Delm - në Dalmion Dalmatë Delmenium, Gen - në Genusus Genysios, Lam - në Lamatis Lametus, Mal - në Dimallum Malontun Maleventum, Malontina, Met - në Metulon Meturbarbis, Parth - në Parthini Parthos, Sal - në Salona Salluntum Sallentini, Skard - në Skardon Skardona, Tar - në Tara Taras Tarentum, Terg - trag - në Tergestë Opitergium Tergolape Tragarium, ulk - në Ulkion Ulcirus Ulcisia castra, Ulkaia hele etj. Si kudo në arsyetimet logjike, edhe në çështjen a popuj ilire apo fise (popullsi) të një etnosi ilir, ka vlerë ligja që gjykimi jepet në bazë të krahasimit. Rrethanat ilire gjykohen më drejt kur të vështrohen në lidhje me mënyrën si vështrohen rrethanat e popujve të tjerë të Evropës antike. Dhe pyetja aty shtrohet jo vetëm për kriteret pas të cilave emërtoheshin popujt e vjetër, por edhe për ato me të cilat i dallonin njërin nga tjetri. Aty mbase më shpesh se gjuha merreshin parasysh disa tipare etnografike të tjera, si vetitë e karakterit, veshja e frizura, mënyra e jetesës dhe e luftës, besimi e ndonjë element tjetër.

Në këto kushte edhe pyetja e shpeshtë e disa dijetarëve a kemi të bëjmë te Iliria e ilirët me një koncept etnik apo gjeografik, kjo pyetje shtrohet barabar edhe për shumë të tjerë popuj të Evropës së periodës antike. Kështu kjo çështje në pikëpamje metodologjike humb mjaft nga rëndësia që i jepet. Te këta popuj duan parë entitete gjeografike dhe etnografike, duke mbizotëruar herë njëri koncept, herë tjetri në rrethanat e ndryshme të zhvillimit historik e politik të tyre. Në këtë mënyrë edhe të vënët e kufijve të prerë midis Ilirisë si koncept etnogjeografik e si koncept politik-administrativ, pra si dy koncepte qenësisht të ndryshme, edhe kjo është mjaft larg nga realiteti historik, ashtu si mund të vihet re për epokat e ndryshme të historisë politike. Caktimi i kufijve administrativë në një provincë të madhe të një perandorie bëhet zakonisht përmbi bazën e njësive territoriale-etnike dhe përfshirja e ndonjë krahine aloglote në këto nuk ka cenuar ndonjëherë karakterin e njësishëm të këtyre. Kështu në caktimin e provincës Illyricium, te romakët nuk kanë zotëruar kritere shumë të ndryshme nga ato që janë zbatuar në caktimin e provincave të tjera, si Hispania, Gallia, Germania, Thracia. Ashtu ka ngjarë dhe me emërtime të mëpastajme, si Polonia në mesjetën e vonë, Arnavutluk në Perandorinë Osmane etj.

Në lidhje me këto do pasur parasysh se tjetër gjë do kuptuar me konceptimin dhe emrin "ilirë" e me "ilirishte" të shek. VI p.e.s. e tjetër gjë me "ilirë" e "ilirishte" p.sh. të epokës së perandorisë romake të shek. II e III të e.s. Khs. p.sh. gjermanët e kohës së Tacitit dhe gjermanët e kohës së shtegtimit të popujve. Ky është zhvillimi normal në historinë e popujve e të gjuhëve, zhvillim që e ndeshim të gjithë popujt e moçëm të Evropës, me gjithë ndryshimet që vihen re në procesin e formimit të tyre. Mospërmendja e ilirëve në burimet egjiptiane, hetitë e mikenë edhe në epet homerike, shfaqja e dardanëve a e peonëve në këto të fundit, dhe dalja më vonë e ilirëve të Herodotit e të Pseudoskilaksi, këto janë indice që dëshmojnë për etapat e ndryshme të formimit të një populli. Prapa këtyre fshihen inkursione, shtegtime e shpërngulje fisesh e popullsish, përzierje e shkrirje etnike, integrim me anë asimilimesh, luftime për troje e për tokë buke, përpjekje për hegjemoni politike e ushtarake, ndikime kulturore, procese divergjimi e konvergjimi, shkëputjesh e bashkimesh etnike, përhapja e një emri etnik përmbi të tjerët për arsye të pozitës gjeografike e të një mbizotërimi politik-shoqëror, lindja e vetëdijes së një burimi të përbashkët. Kështu, për të dhënë ndonjë shembëll, në burimet që përmendin, së pari, fiset e ilirëve, nuk zihen ngoje ardianët, të cilët luajtën një rol në historinë e mëpastajme; autariatët përmenden në perioda të ndryshme në krahina të largëta njëra nga tjetra, gjë që flet për një shtegtim e një shpërnguljeje të tyre. Edhe te fqinjët jugorë të ilirëve në Gadishullin Ballkanik, te grekët, më parë dalin në skenë të historisë popullsi ose fise të veçanta, si akeasit, danaet, jonasit, pastaj shfaqet e përgjithësohet emri i helenëve dhe ai i grekëve, graes graikoi, lat. Graeci. Ndryshime të tilla emrash nuk mund të shërbejnë si argument për të menduar se kemi të bëjmë me popuj të ndryshëm.

Problemi i raportit të shqipes ndaj ilirishtes është një problem historik e gjuhësor. Prandaj dhe rrugët e mjetet për t'iu afruar zgjidhjes shkencore të tij nuk mund të jenë vetëm gjuhësore, ato duan rrokur në tërësinë komplekse të tyre. Aty ekzistojnë disa kritere, të cilat duan zbatuar në këtë fushë kërkimesh. Së pari është kriteri gjeografik-territorial, rrethana që populli shqiptar banon në një trevë që bënte pjesë në vendbanimet e popullsive të ilirëve jugorë. Së dyti, është fakti historik që në asnjë nga burimet historike të mëvona nuk flitet për ndonjë ardhje të shqiptarëve nga vise të tjera në atdheun e tyre të sotmin: heshtje që do të ishte e vetme dhe paradoksale, po të kemi parasysh afërsinë e pandërmjeme të Shqipërisë me botën romake e romanë e grekë-bizantinë. Për ne është dëshmi e një metode shkencore të padrejtë kur shumica e dijetarëve të sotëm problemit të burimit të popullit shqiptar e gjuhës së tij i afrohen vetëm me mjete linguistike dhe lënë pas dore kriteret gjeografike-historike të shtruara prej J. Tunmanit sot gati dy shekuj më parë. Këtyre vjen e u shtohet, së treti, kjo rrethanë që në disa stacione prehistorike të Shqipërisë vihet re një vazhdimësi kulture, e cila me mjaft gjasë dëshmon për një vazhdimësi popullsie [4], dhe në çdo rasë përforcon të dhënat territoriale e historike.

Duke kaluar tani të dëshmitë gjuhësore të krahasimit, aty ne shohim dy rrugë për të hetuar çështjen e lidhjeve historike iliro-shqiptare. Njëra niset nga të dhënat e shqipes, tjetra nga të dhënat e pakta e shumë herë të pasigurta të ilirishtes.

Rruga e parë paraqitet më e lehtë, dhe shkencërisht më e mbarë, meqë niset nga një madhësi që dihet, pra merr shkas nga e njohura për të kërkuar të panjohurën. Këtu detyra e parë na duket se është zotërimi praktik dhe shkencor i gjuhës shqipe. Kjo gjë sjell me vete pasojën që ata që merren me këto probleme pa përmbushur kushtin e mësipërm, nevojisht notojnë në ujë të cekët, ngaqë nuk u kushtojnë vëmendjen e duhur ligjeve të brendshme të kësaj gjuhe.

Pamja e përgjithshme e shqipes na paraqitet e këtillë, që karakteri dhe pozita e saj gjuhësore janë të ditura tashmë me tiparet e tyre relativisht të përcaktuara mirë, po që për proceset dhe kushtet historike që kanë sjellë këtë situatë gjendemi mjaft në të errët. Megjithatë me anën e metodës së rindërtimit mund të arrihet të shihen dhe këtu disa nga fijet që lidhin të kaluarën me të tashmen.

Nga fusha e toponomastikës historike, duke u nisur me rrugën metodikisht të drejtë prej rrethanave të brendshme të shqipes, ne konstatojmë se emrat e atyre qyteteve, lumenjve, maleve etj., të trevës nga Raguza gjer në Çamëri, nga Shtipi, Nishi, Shari e Shkupi e gjer në brigjet e Adriatikut e të detit Jonik, të cilat dihen që nga koha antike, me trajtën që kanë sot në gjuhën shqipe dëshmojnë për një vazhdimësi, për një kontinuitet në këtë truall. Këto emra në pjesën më të madhe paraqesin një zhvillim gjuhësor nga trajta e lashtë në të renë në pajtim me ligjet fonetike të shqipes, dhe në një mënyrë që trajta e tyre e sotmja nuk mund të shpjegohet veçse me mjetet e saj, duke mos gjetur shpjegim me anë të ndonjë gjuhe tjetër të Gadishullit Ballkanik: Ragusium: Rush, Scodra: Shkodër, Astibus: Shtip, Naissus: Nish, Scradus mons: Shar, Scupi: Shkup, Drivastum: Drisht, Pirustae: Qafa e Prushit, Lissus: Lesh (si lat. Spissus: shpesh), Candavia: Kunavlja, Dyrrachion: Durrës, Isamnus: Ishëm, Scampinus: Shkumbini, Aulon: Vlonë Vlorë, Thyamis: Çam - . Kjo është një nga provat më shtrënguese për autoktoninë e popullit shqiptar. Përpjekjet e disa dijetarëve për ta mënjanuar ose minimizuar këtë, janë caktuar a priori të dështojnë, sepse këtu ndeshin arsyetime përgjithësuese në arsyetime të mbështetura në fakte. Në këtë mes nuk mund të jetë një gjë e rastit kjo, që emri i albanoivet antike të Shqipërisë qendro-veriore rron edhe sot, si emër nacional i vjetri i popullit e i vendit (arbën, arbër), në truall të shqipes e në ngulimet shqiptare të Italisë e të Greqisë. Këtyre vjen e u shtohet dhe rrethana, që nga emrat e viseve të zonës ilire nuk janë të paktë ata që gjejnë përgjegjësit e tyre në leksikun e shqipes ose në toponiminë e saj, e gjithsesi vetëm në këtë gjuhë. Khs. Bigestë: bige "mal me dy maja", maje mali (?), Brindia Brundisium: bri brini, Dardania: dardhe, Delmatia: delme, Lamatis: lamë lëme, Molontum: mal, Mathis: mat "buzë lumi, breg deti", Meturbarbis: mjet, Pelagonia: pellg më e vjetër pelleg, Ragusium: Rush rrush, Sason emri i ishullit të Sazanit: thaj, të thatë "toke, steré, tërë", Tara Tarentum: ter "thaj një gjë të lagur, në erë, në diell, në zjarr", Tergeste etj.: treg, Ulkinion: ulk, Vendum: vend etj.

Duke kaluar tek emrat e personave, do të themi se me gjithë ndryshimet e mëdha që ka pësuar antroponimia, si kudo, edhe në Evropën juglindore e në Shqipëri, sidomos me përhapjen e krishterimit nuk mungojnë analogjitë. Është vënë re se disa emra personash të ilirëve, si Bardus, Bardyllis, Bato, Dasas, Das(s)ius, Dida, Licaus, Licca, Marica, ose janë të gjallë edhe sot në Shqipëri, ose gjejnë përgjegjëset e tyre në gjuhën shqipe, ose shpjegohen me mjetet e saj [5]. Në ato do të përfshihen tani edhe Bardibalus, emër burri gjetur me kohë në Serbinë perëndimore, të cilit mendojmë se nga fusha e shqipes i përgjigjet kompozitë me dy sinonime balbardhë, që ndryshon nga ai vetëm në topiken e dy elementëve përkatëse të tij [6]. Hyn aty dhe emri i një gruaje Lydra gjetur në vjetët e fundit në Durrës [7]. Ky emër i cili mund të lexohet edhe Lunda, për në, si "e pastër, e dlirë", i përket etimologjikisht e morfologjikisht grupit gr. Lutron "banjë" lat. Latus "i larë; i pastër" gal. Lautro "banjë botore"; afrohet edhe me shq. i dlirë, gjë që tregon se edhe i lirë nuk rrjedh me rrugë të drejtpërdrejtë prej lat. Liber, po duket të jetë përzier me një fjalë vendi të shqipes, të afer me Lydra. Të Skerdialidas, emri i njohur i dy princëve ardianë, ndërsa te pjesa e parë mund të kemi të bëjmë, në pajtim të H. Krahen [8], me ilir. skerd - = lit. skerdzius "bariu", sllav. e vjetër kishtare creda "rradhë, tufë", ind. e vj. çardhas "tufë, çetë", shq. çerdhe, të - laidas më fort se një fjalë të afërt me gr. laidros "i lëshuar, i pacipë", kemi analogjinë ilire të angl. leader, gjerm. Leitër "pris, udhëheqës", gjermanike e përbashkët laidian; kështu që ky emër ilir del me kuptimin "pris çetash" (fjalë për fjalë "çetëprijës"), e jo (me Krahen) "ai që lëshon tufën".

Nuk mund të lihet mënjanë këtu edhe ekzistenca e një terminologjie detare mjaft e pasur të shqipes, si në lidhje me florën e faunën e detit, si dhe ç'i përket lundrimit e peshkatarisë. Edhe kjo dëshmi që shqipja është formuar lashtësisht në brigjet detare të krahut perëndimor të Ballkanit [9].

Në kritikat që u bëhen këtyre argumenteve nga disa dijetarë, nuk shohim të shtrohet ndonjë gjë e re. Ato në pjesën më të madhe janë një paraqitje skemash të vjetra me një pekt të ri, një përsëritje disi e modifikuar e tezave të ditura e më të shumtat të vjetëruara të G. Vajgandit, pa u shtuar atyre ndonjë gjë qenësore e pa i çuar më tej në ndonjë drejtim rezultatet e tyre.

Lidhur me toponomastikën historike, në tezën e Ivan Popoviçit [10] se shqiptarët paskan zënë vend në Shqipëri Veriore në kohën pas dyndjes së sllavëve në ato anë injorohet ky fakt, që një pjesë e mirë e toponimeve shqiptare e sllave të asaj krahine që ai sjell si argument për këtë tezë, në gjuhën shqipe janë apelative. Kjo gjë, e cila nuk është vënë re gjer më sot, dëshmon që sllavët i kanë marrë ato nga goja e shqiptarëve, e jo anasjelltas. Aty hyjnë ndër të tjera Fundina në Kuç të Malit të Zi (midis Hotit e Triepshit): fundëna, shumësi i fund-it, formim topik si Bishtna, Lisma, Ndërfandna; Buenë Bunë, në shek. XV S.Benëdicti de Buena, serbokr. Bojana: shq. buenë boenë "të dalët e lumit jashtë shtratit, vërshim"; Lim shqip e serbokroatisht: lym (nëpër dialektet e Veriut edhe lim) "baltë e lumit, tokë që ka sjellë lumi me vetë" (N. Jokli); Dêjë edhe në Mat: dêjë në Vau i Dêjes, roman. Dagno, serb. e vj. danjo nga serbokroatishtja dan "doganë"; shq. dêjë "vendi ku është ulur bora, ku ka shkrirë bora; vendi ku ujët është i cekët, ceke": dêja e ujit: Dêjë edhe në Mat: dêjë një postverbal i dêhet bora "shkrin bora vende-vende: ulen ujrat e lumenjve": Mati, serb. e vj. Mat, pas Payly-Wissowas prej ilir. mat - "buzë lumi a deti": shq. mat "buzë lumi, breg deti", Bulgër emër vendi në Mirditë e në Shestan jo "bullgar", po = bulgër bujqër" "Quercus macedonica, lloj lisi". Mendimi i këtij dijetari "sigurisht" me anë të sllavishtes (Svac, Drac, Vojusa, Lab-) dhe që Ulqin, Pult, Drisht, Lesh "thjesht teorikisht" mund të kenë hyrë me anë të sllav. Lcin, Pilot, Drivost, Lesb, në këtë situatë gjuhësore as që diskutohet.

Në lidhje me argumentin që terminologjia detare e shqipes me fjalë të lashta e të trashëguar që ka, dëshmon për praninë e elementin shqiptar qëmoti në viset e sotme bregdetare, është ngritur si kundër-argument që disa nga këto fjalë si det, vä, mat, valë, shkulm, nuk i përkasin vetëm detit, po edhe ujërave të brendshme; disa të tjera si grykë, anije (:anë, enë), ballë, pëlhurë, shul, lugatë, janë metafora ose rrjedhoja (derivate) fjalësh që në krye të herës nuk kanë pasur lidhje me detin e që në përdorimin detar mund të kenë arritur më vonë e po kështu - thuhet - qëndron puna edhe me disa elementë të faunës, si likurishtë "polip", ngjalë e ndonjë tjetër [11]. Pa mundur të hyjmë në hollësira këtu, për të parë nëse terma të tilla vërtetojnë diçka apo nuk vërtetojnë asgjë, le të këqyrim shkurt si paraqitët gjendja në disa gjuhë të tjera, për të cilat nuk janë shprehur dyshime për një afërsi të moçme me detin. Aty shihet se fjalët e detarisë edhe në këto gjuhë burojnë më të shumtat prej kuptimesh të tjera dhe se vetëm në periodën postetnike të tyren, dhe aty vetëm me kohë, erdhën e hynë në përdorimin detar. Në greqishten fjalëve thalassa "det" dhe ochthe "buzë lumi", "breg deti", nuk u dihet burimi; pélagos "det" do të thotë në thelb "sipërfaqe, vend rrafsh"; hals "det" është "kripë": pontos "det" është "udhë, shteg" dhe afrohet me lat. pons pontis "urë" e me sllav. put "udhë, udhëtim": kolpos "gji deti" është "gji" përgjithësisht; isthmos "ngushticë deti, istm" do të thotë edhe "qafë" që në thelb duket të ketë pasur kuptimin "kalim, hyrje": kyma "valë, dallgë" shënon dhe pjellën, embrionin dhe kuptimi detar i saj nuk është i pari, prymne "pjesa e prapme e anijes" është një me prymnos "më i mbrapmi, më i poshtmi": histos "dyrek, shul i anijes" është më parë "shul i begjve, vegj: pëlhurë" dhe buron prej vegjetarisë. Nga fusha e latinishtës aequor "det" është "sipërfaqë e rrafshët, fushë"; sinus "gji deti" është "palë, prehër, gji skutë": velum "velat" është pëlhurë, perde" dhe në thelb një fjalë vegjtarie: alga "lështerik" është me parë diçka si "myk, të ndytë". Në gjuhët gjermanike gjerm. Schiff "anije" dikur ka pasur dhe kuptimin e enës, po ashtu si it. vascello frgj. vaisseau nga lat. vascellum "enë e vogël", si dhe shq. anije e cila lidhet me anë, enë, khs. enë e mëdhaja e enët e vogla të Ulqinit [12]. Edhe në këto gjuhë terma si gr. kolpos, lat. sinus maritimus, gjerm. Meerbusen "gji deti", kjo një përkthimi i fjalës latinë, nuk janë tjetër veçse metafora. Në të tilla rrethana na duket pak si e ngutur të thuhet se fjalë si det, mat, valë, grykë, anije nuk përbëjnë elementë të një leksiku detar të trashëguar të shqipes. Edhe nëse disa sosh ose edhe shumica e tyre u përkasin edhe ujrave të brendshme. Logjikisht prej kësaj nuk mund të nxirret se nuk janë qëmoti edhe të detit. Dhe Mendimi që fjalët ë këtij llojit vetëm në një shkallë të mëpastashme të gjuhës hynë në përdorimin detar, operon me një argumentum ex silentio: me dëshmimin e vonë të shqipes si gjuhë askush nuk mund të thotë që këto nuk kanë qenë përdorur qëmoti si shprehje të gjuhës detare.

Huazimet latinë të shqipes me karakterin e tyre arkaik tregojnë se kanë depërtuar herët në këtë gjuhë, dhe me depërtimin nga një fazë më e hershme e latinishtes dëshmojnë për praninë e shqipes në viset e sotme të paktën në atë periode. Të njëjtën dëshmi japin edhe huazimet e shqipes nga greqishtja e vjetër. Karakteri dorik i vërtetueshëm i shumë nga këto huazime na dëfton se të parët e shqiptarëve kanë banuar në brigjet e Adriatikut e të Jonit të paktën që nga koha e pranisë së kolonive greke dorike në këto bregdete dhe se i kanë marrë këto elementë gjuhësore nga këto koloni ose nga dialektet veriperëndimore të Greqisë së vjetër, të cilat dihen se afroheshin me dorishten. Mendimi që këto huazime në shumicën e tyre nuk paravendojnë një afërsi gjeografike midis dy popujve përkatës, në atë kohë, po hyjnë në viset e brendshme me anë të tregtarëve doras [13], për emrin e mokrës dhe të barishteve të kuzhinës nuk mund të qëndrojë [14]. Më shtjelluar do të themi se nuk na duket të jetë afër mendsh që t'i detyrohen transportit tregtar nga bregdeti në hinterlande të largëta fjalë të tilla si fier, presh, trumzë, shkop, shkarpë, mështekën, -r, e aq më pak disa të tjera si qull, shpellë, shtyllë, emra insektesh si kandërr, merimangë, e fjalë detarie si blî (peshk), ankyra "spirance" (hekur, N. Jokl) e ndonjë tjetër. Shumica e këtyre fjalëve, sikundër shihet, nuk janë emra artikujsh të tregtisë, karakteri autokton i popullit shqiptar të paktën që nga koha antike i vërtetuar me mjetë gjuhësore, banimi i tij dhe formimi i gjuhës së tij në një territor ku kanë banuar kryesisht fise ose popullsi ilire, flet në të mirë të filiacionit ilir të tij. Argumentimi gjuhësor më i drejtpërdrejti do të ishte një krahasim i gjithanshëm i sistemit të shqipes me atë të ilirishtes, po ky krahasim siç u vu në dukje më lart, për mungesë të dhënash nga ana ilire, nuk mund të kryhet veçse në shumë pak pika, edhe këto shpeshherë më fort me gjasë (probable) se të sigurta. Për të arritur këtu - e jo vetëm këtu, po përgjithësisht në krahasimin e një gjuhe të gjallë me një të vdekur - në një gjykim e një vlerësim objektiv të materialit, na duket me rëndësi të mbahen disa kritere parimore në punë të metodës: në radhë të parë kronologjia dhe kushtet e kërkesat e saj, gjendja gjuhësore e brendshmja dhe konkordancat specifike. Përpara çdo krahasimi duan marre elementët e veçanta të sistemit të shqipes, dhe duan vendosur sipas moshës së tyre; duke shikuar cilat mund t'i përkasin periodës antike, cilat periodës mesjetare e cilat periodës së re të saj. Në çdo pikë takimi që mund të dalë midis shqipes e ilirishtes, në fushën fonetike a morfologjike qoftë a në atë të leksikut, do shikuar më parë a ka të ngjarë që të jetë ajo në shqipen e një lashtësie të tillë që të lejojë krahasimin; nuk duhet harruar asnjëherë në këtë mes që kjo gjuhë që në kohë më të para ka pësuar ndryshime mjaft të mëdha. Kjo punë e kronologjisë shtron detyrën e një rishikimi të analogjive të shtruara gjer më sot nga gjuhësia dhe të përjashtimit të atyre që eventualisht kanë të bëjnë me procese të mëpastajme të shqipes e që si të tillë tjetër nuk janë veçse spekulacione të thjeshta. Në lidhje të ngushtë me kronologjinë qëndron puna e gjendjes gjuhësore të brendshme. Nuk mund të merret një formë a një fjalë e shqipes e të barazohet ashtu përnjëherë me një të ilirishtes në bazë të një gjasie që bie në sy me një vështrim të parë. Më parë do hetuar mos është ajo sekundare, histerogjene në gjuhën shqipe, rezultate proçesesh të një zhvillimi gjuhësor të brendshëm, gjë që do ta hidhte poshtë barazimin në fjalë, si pjellë arbitrare të një çasti. Në punë të filiacionit çojnë peshë pastaj edhe konkordancat specifike, përkimet e shqipes me një gjuhë jo greke të Ballkanit të lashtë. Nuk është shenjë e një metode solide e shkencërisht korrektë kur merren si dëshmi relevantë për një filiacion të caktuar disa barazime tripalëshe, përkime të shqipes me dy a më shumë nga ato gjuhë të vjetra.

Nga struktura fonetike, reflektimi i o-se së shkurtër indoevropianë me a në shqipen (asht-i: lat, os, ossis, gr. ostéon "asht") e në ilirishten [15] nuk është një përkthim specifik, sa kohë që këtë ndërrim paraqesin dhe gjuhët gjermanike (dikur dhe sllavët), e në Ballkanin e lashtë edhe trakishtja. Megjithatë fakti që mesapishtja ka këtë ndrim zanoreje, e që me anë tjetër makedonishtja me fjalën akrunoi "male" për mendimin tonë piqet me emrin e qytetit Acruvium në grykat e Katorit dhe qëndron përballë lat. ocris "arx, mons (me o) dhe gr. okris "majë mali, zgrip" pranë akris "majë mali" e akra "majë", në këtë mes mbase nuk është një gjë gand e rastit. Një rishikim do edhe çështja e divergjencës që është vënë re midis shqipes e ilirishtes në punën e mënyrës së reflektimit të likuideve e nazaleve sonantike (silabike), konkretisht të r-së, keshtë të V Borcigu ilir. or, shq. ri. Shembujt që figurojnë për këtë refleks nuk janë në gjendje të vërtetojnë një reflektim të tillë në këtë gjuhë. Me anë tjetër bie në sy pajtimi në zhvillimin fonetik të l-së silabike në të dy gjuhët shq. ulk: ilir. Ulkinion, Ulcirus mons, Ulcisia castra në Panoni etj., pajtim që përball formave të tilla si gr. lykos; lat. lapus, got, wulfus; sllav. e vj. kishtare vl_k_ etj., duhet të quhet specifik. Një vëmendje të veçantë kërkon theksi. H. Krahe ka shprehur mendimin që edhe ilirishtja ka pasur mbase theksin inicial (theksin në balle të fjalës) ashtu si gjuha protogjermanë, gjuhët italike dhe keltishtja [16]. Me anë tjetër Jokli që më parë ka konstatuar rregullimin mekanik të theksit të shqipes me ngulitjen në rrokjen parafundore, që në kohën romake. Këto dy dukuri na duket se pajtojnë në mes tyre dhe se plotësojnë njëra-tjetrën. Kalimi i theksit të shqipes, i shikuar historikisht, shpie për në me tej në ketë, që kjo gjuhë në fjalët origjinalisht trirrokëshe, me humbjen e shpeshtë të rrokjes parafundore nga një gjendje me theks inicial, pra ka kaluar nga ritmi daktilik ( Í_ vv) në ritmin trokaik( Ív). Ky është një pajtim i shënueshëm me ilirishten, dhe vijën e zhvillimit të tij e paraqesin qartë të tilla rasa prej Shqipërie si Drivastum, Drisht, Isamnus, Ishem, Durrachion: Durrës, të cilat atëherë shihet se duan lexuar Drivastum, Isamnus, Durrachion; këtyre nga treva mesapike, si vuri re sëpari P. Kretschmeri [17], u përgjigjen Brundisium sot Brindisi, Hydruntum: Otranto, Tarentum: Taranto etj. Në këtorrethana mendimi i A. Mayerit [18] se rregullimi mekanik i akcentit të gjuhës shqipe ka fshirë këtu gjurmët e lashta, nuk mund të qëndrojë.

Nga fusha e konsonatizmit reflektimi i së paravenduares (supozuares) bh indoeuropianë me b në gjuhën shqipe, përkundrejt f-së së latinishtes e ph-së së greqishtes (bie, bar, mbar: lat. fero, gr. phéro), si një dukuri e përhapur në mbarë gjuhët e lashta jo greke të Ballkanit e të viseve përreth (mesapisht, ilirisht, makedonisht, trakisht, frigisht etj.) e në një shumicë gjuhësh të vjetra e të reja të Evropës e të Azisë, pra shkurt në shumicën e gjuhëvet indoeuropiane, nuk përbën ndonjë përkim specifik, shumë-shumë mund të çojë në peshë si një dukuri ndër të tjerat, afërsisht ashtu si o:a që u zu ngoje më sipër. Nga konsonantizmi ndërkaq meriton vëmendje mendimi i N. Joklit për pajtimin e veçantë të shqipes me ilirishten e me trakishten në mënyrën e pasqyrimit të labiovelarevet indoeuropiane me refleks të dalluara përpara zanoreve të çelëta (e,i) dhe zanoreve të mbyllta (a, o, u), pajtim që me përjashtimin e trakishtës nga ky mes që bën V. Cimohovski [19], paraqitët tani si tezë e re e një konkordance specifike midis ilirishtes dhe shqipes. Divergjencat që janë vënë re midis këtyre dy gjuhëve në fushë të guturaleve, për mendimin tonë kërkojnë të rishikohen. Kështu edhe po të jetë që ilirishtja në trajtimin e palataleve të ketë shkuar me gjuhët indoeuropiane perëndimore ose kentum (mendimet, sikundër dihet, janë të ndara këtu), puna që shqipja është një gjuhë lindore (satema) nga kjo anë, nuk përbën një argument të prerë për të përjashtuar birërinë ilire të saj. Si e kemi shprehur dhe më parë [20], kjo është dhe një çështje kronologjike: në këtë mënyrë - me zhvillimin fonetik të palataleve në gjysmokluzive (afrikatë) e pastaj në spirante - nga një gjuhë kentum në rrjedhë të kohëve mund të përftohet një gjuhë satem, karakteri satem i shqipes mund të jetë një dukuri e zhvilluar dhe relativisht e vonë.

Struktura morfologjike është pjesa më e panjohur e sistemit gjuhësor të ilirishtes. Në qoftë se është i drejtë mendimi ynë që në Scodra e Scupi na çfaqët nyja shquese e mbrapme -a -i që përdor shqipja në emrat femërore e mashkullore si ara, mali [21], atëherë kemi një takim të rëndësishëm të ilirishtes me shqipen në lëmin e fleksionit të emrit.

Mesapishtja bashkë me disa të tjera gjuhë indoeuropianë ka pasur gjindoren e mashkulloren njehës me -i; një gjurmë të kësaj ruan edhe shqipja, në i ati: i t'et. Me të dukshme janë disa përkime nga fusha e fjalëformimit, duke përfshirë shqipen dhe ilirishten me trevat më të largëta të saj - një rrethanë që përveç kësaj dëshmon edhe për një njësi gjuhësore ilire brenda ndryshimeve territoriale, njësi për të cilën u fol më lart: sufiksi at (Demi) shm. Demat, emra vendesh si Dukat, Filat: ilir. -ãt- (Delmates, Daesitiates, Ulciniatae, emra vendesh si Lamatis, Aemate); shq. -shtë (Kopshte, vëneshtë): ilir. -st- (Tergeste, Ladesta); mbase shq. -inj (kërminj, shkëmbinj): ilir. -inium (Delmanion, Ulkinion). Nga prefikset khs. ilir. li- (Liburni: Burni): shq. lë- në lëfyt: fyt, lëmazë: mazë etj.

Nisja nga madhësia e panjohur e ilirishtes për të krahasuar të dhënat e saj me disa elementë të shqipes, vetvetiu paraqitët shumë më e vështirë. Kësaj i shtohet fakti që materiali ka mbetur po ai që ka qenë. Megjithatë është me rëndësi kjo, që një pjesë e mirë e atyre dëshmive të pakta që na kanë mbetur, gjejnë shpjegimin e tyre me mjetet e shqipes, e vetëm me mjetet e kësaj gjuhe. Hyjnë aty pikëri sëpari disa elementë të leksikut që nxirren nëpërmjet të toponomastikës, si brin-, dalm-, delm-, lam-, pelag-, tar-, terg-, trag-, ulk-, vend-. Në përpjekjen për të hedhur poshtë ç'është fituar këtu me një punë disa brezash, energjia me të cilën bëhet kjo nuk na duket se i përgjigjet fuqisë së argumentimit: Argumentet që sillen nuk na duket se janë në gjendje t'i rezistojnë një kritike objektive. Prandaj kjo përpjekje si e tillë nuk mund të quhet një përparim në fushë të gjuhës e të onomastikës historike. Po kjo gjë vlen edhe për ato mbeturina gjuhësore, të lashta e të sotme, që janë gjetur në truallin e japigëve e mesapëve në Italinë Jugore, për të cilët burimet historike e gjuhësore bashkë me emrat e personave e të viseve dëshmojnë për një shpërngulje nga brigjet e përkundrejta të Ilirisë. Hyjnë aty me një anë ndër të tjera mesap. Aran, bilia, Brendisium, enotr. Rhinos "errësirë": shq. are, bile, bije, brî, rê reja m gjithë errët, për mendimin tonë edhe (lat. lama "vendi i ulët, i lagshtë o moçalor": lamë, lëmë. Me anë tjetër disa fjalë dialektore të sotme të asaj anë, si karparo "shtuf, cermo poroz e shumë i fortë, që shërben si lëndë ndërtimi": karpë "shkëmb, shkrep", menna minna "gji, sisë": mënd "i jap gji foshnjës; ve qingjin të pijë të një tjetër dele kur i ka ngordhur e ëma" e ndonjë tjetër. Në këto rrethana gjeografike e gjuhësore nuk duket të jetë një takim i rastit fakti që nëpër ligjerimet e sotme të disa trevave alpinë, për të cilat Straboni na dëshmon praninë dikur të dy popullsive ilire, ruhen disa fjalë, kryesisht të sferës baritore e të bimësisë, që gjejnë përgjegjëset e tyre në leksikun e shqipes, si ber bero "dash": berr: loba lauba "lopë": lopë: mants, manz "dem, mëzat": mâz mëz rum. minz; mus musso "gomar": mushkë: barga "kasolle, kashtore, kolibe prej kashtë ose prej zunkthi ku mbajnë barin e thatë ose almiset bujqësore": bar; savoj. melze frgj. mélèze "Larix": mëllenjë mëllezë "Ostrya carpinifolia". Këtyre u shtohen tani ndër të tjera edhe retoroman. (Valtellina) mani "man toke, mjedhër": man, dak. (Dioskoridi) Mantia "fermanzë"; boradèi shm. "Galanthus nivalis, it. Bucanëve" në La Valle Agordina (Dolomitët) [22], e cila mendojmë se gjen shpjegimin e saj në shq. borë.

Duke përmbledhur do të themi se analogjitë që vihen re në mes të shqipes dhe të mbeturinave të ilirishtes, kur kundrohen me një mënyrë objektive përbrenda pamjes gjeografike-historike e gjuhësore, dëshmojnë më fort për një raport filiacioni midis këtyre dy gjuhëve. Ajo është më afër mendsh të shikohen si elementë trashëgimie të shqipes sesa si huazime të kësaj gjuhe prej ilirishtes si prej një gjuhe të ndryshme nga ajo. Është gjithashtu metodikisht e gabuar të flitet për një substrat ilir në këtë gjuhë. Sikundër e kemi theksuar edhe herë të tjera, koncepti i substratit është i lidhur me një ndërrim gjuhe. Një ndërrim i tillë nuk dihet të ketë ngjarë në Shqipëri, ashtu si ka ngjarë p.sh. në Rumani në rrjedhim të romanizmit të atij vendi. Në këto kushte, në problemin e burimit të shqipes, detyra e argumentimit u bie më shumë atyre që mohojnë karakterin ilir të saj sesa atyre që e pohojnë. Një studim më i thelluar, më i plotë e më pak i njëanshëm i gjuhës shqipe në të ardhmen, sidomos i strukturës fonetike dhe i trashëgimisë leksikore të saj, duke i caktuar kësaj gjuhe një vend më të qartë e më të qëndrueshëm në fushën e bashkisë indoevropianë, mund të sqarojë mbase më mirë edhe problemin e burimit të saj. Mundësitë e një sqarimi ndërkaq nuk janë të mëdha sa kohë që materiali të mbetët ai që është. Ato do të shtoheshin po të shtohej me ndonjë zbulim materiali i krahasimit.

Nga Prof. Eqrem Çabej/Ilirët dhe Gjeneza e Shqiptarëve (Sesion shkencor, Tiranë, 3-4 mars, 1969)

____________________

1- Gröberes Grundriss der romanischen Philologie I (1888) 804.
2- H. Baric, Albanorumänische Studien I (1919) 125.
3- Fillimet e një rryme të tillë rrjedhin që nga pjesa e dytë e shekullit të kaluar (XIX). Khs. Vërejtjet e Gustav Majerit në parathënien e Fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe, 1891, f. XIII.
4- D. Mustilli, Rivista d'Albania III (1942) 37 v., St. Alb. II (1965) 56 v., S. Anamali, F. Prendi, Konf. I st. Alb. (1962) 468.
5- Për këto emra M. Lambertz, në IF, 60, 306 vv.
6- Ndryshe për Bardibalus Krahe në "Romanica, Festschrift für Gerhard Rohlfs" (1958), 259 vv.
7- V. Toçi, "Bul. USHT, ser, shk. Shoq", 2, 1962, f.127, Konf I st.alb. f. 466.
8- Die Sprache der Illyrier I f. 59 v.
9- Sh. Vërejtjet tona në "Hyrje në historinë e gjuhës shqipe" (Albanologji, disoense, 1947) 1960 f. 32 vv., Bul. USHT, ser.shk.shoq. XII (1958) Nr.2 f. 54 vv., XVI (1962) Nr. 1 219 vv. Nr. 4 123 e 147, Atti del VII Congresso Intwrnaz. Di Scienze Onomastiche 161 f. 241 vv., "Revue (roumaine) de linguistique" VII (1962) 162 v., X (1965) 104 v., "St. fil." XX (III) 1966 Nr. 4, 147 v., "St. alb. I (1964) Nr. 1 f. 87, IV (1967) Nr. 1 f. 49 v. - W. Cimochowski, "La lingua posnaniensis" VIII (1960) 133 vv. - A. Rosetti, Istoria limbii române II 4 (1964) vv. - L. Dodbiba, St. alb. III (1960), Nr. 2, f. 63 vv. St. fil. XXI (IV), 1967, Nr. 1 f. 35 vv., - H. Mihaescu, "Revue des études sud-est européennes" IV (1966) 347 vv.
10- "Zeitschrift für slavische Philologie" XXVI 301 vv.
11- C. Haebler, "Südost-Forschungen" XXIII, 1964, 425 v., "Die sprache" XIII 80. - E. P. Hamp, The position of Albanian në "Ancient indoeuropean Dialects", 1966, f. 98.
12- Sh. për anije M. E. Scmidtin në KZ 50, 235, për enët e Ulqinit, Rr Zojzin, "Bul.shk.shoq.", 41, 1955, f. 150.
13- A. Philippide, Origenea Rominilor II 775 shenimi; Haebler, "Südost-Forschungen" XXIII 426.
14- N. Jokl, IJ XIV VII 169.
15- Për ilirishten N. Jokl Reallexion der Vorgeschichte I f. 91; G. Bonfante, Bull.Soc. de Linguitique de Paris XXXVI 142.
16- Indogermanische Sprachëissenschaft, 1943 f. 34.
17- "Glotta" XIV 89 v.
18- Die Sprache der alten Illyrier II 161.
19- "Bul. USHT ser. Shk. Shoq.", 2, 1958 f. 45 v.
20- Po aty 1962, Nr. 4, f. 122, 139.
21- Po aty, 1963, Nr. 3, f. 79, 105.
22- G. B. Rossi, Flora populare agordina (Contributo allo studio del lessico della Val Cordevole): Con introduzionë di G. B. Pellegrini, 1964, f. 96; "La forma di L. V. è isolata e di etimo oscuro".

COMMENTS

shkodra daily, sot lajme dhe informacione, sport, histori, tradite, news, fotografi, karnavaleve, humor, shkodradaily, shkodra shkoder, histori shkodrane, zakonet dhe traditat ne shkoder, shkodranews, shkodra lake, shkoder popullsia, shkodra dielli, shkodra blog, shkodra star, shkodra postal code, shkoder zip code, albano, shkodra city, qytet i bekuar, shkodra castle, shkodra albania, shkoder albania, marubi national museum of photography, shkoders, shkoder popullsia shkoder, almanak, shkodra ne mesjete, skada, albain, shkodra rozafa shkoder, shkodra qyteti shkoder, lagjet e shkodres, shkolla e shkodres, shkodra eshte nje jete, rinia shkodrane, shkoder shqip, muzike popullore shkodrane, tekste kengesh shkodrane, shkoder albania photos, stadiumi i shkodres, vllaznia shkoder, kuq e blu, volejboll basketboll, shkodra banore, shkodra list, shkodra cathedral, shkoder church, shkoder online, shkodra culture, albanio, shkoder city, shkodra djepi i kultures, muzeu kombetar i fotografise marubi, shkodra dhe venediku, shkodra dhe motet, shkodra dhe tradita e saj, shkodra dhe kultura e saj, familjet shkodrane, shkodra dhe historia e saj, shkodra dhe turizmi, shkodra e vjeter, elir, kosova shkodra, jare popullore shkodrane, shkodra ese, neshkoder, shkodra e rrethueme, shkoder ekspres, pasqyr, muzeu dioqezan, shkodra e bukur, shkodra e permbytur, shkodra eshte, shkodra e rrethuar, shkodra ekonomia, dasma shkodrane shkodra fest, shkodra foto, e folura shkodranshe, shkodranishte e shkodranishja, shkodra facebook, gegnishtja, dialekti shkodran, dialekti gege, shprehje shkodrane, fjale te vjetra shkodrane, thenie shkodrane, shkoder foto-galeri, shkodra fotografi, gegerishja, shkoder page, ne shkoder, shkodra go in, qarku i shkodres,shkoder shkoder scutari albania, sofra shkodrane, histori shqptare, shkodra gjate mesjetes, shkodra gjeografia, shkoder gazeta, shkoder media, shkodra history, shqiperia, shqiperi, shkoder harta, shkoder historia, illyrie, shkodres ... kosova, kosovës, .com, faqja e pare, lajmet, deshmoret, kultura, tema, panairin e librit dhe botuesit shqiptar, shqipëri, shqipe, shqiptaret, shkoder hidrografia, permbytje ne shkoder, shkodra images, shkodra foto, shkodra ime, fototeka marubi, muzeu shkoder, shkodra informacion, shkodra info, shkoder click, histori shkodrane, familjet e medha shkodrane, albanais, shkodra live, zoja e shkodres, kisha e zojes shkoder, kishat e shkodres, xhamite e shkodres, history museum shkoder website, diocesan museum shkoder, ne shkoder qyteti i shkodres, shkodra 2012, shkodra ne vitet, shkodra e viteve, vajza shkodrane, shkoder 4 te rinj, shkoder 4 djem, shkoder 4001, times... persona shkodrane, antena shkoder, djem nga shkodra, elita shkodra, shkodra vitet 80, shkodra 97, shkodra ne 97, gjakmarrja ne shkoder, shkoder albania, tradita shkoder, pedonale shkoder, komuna shkoder, kenge popullore shkodrane, novela dhe tregime ne gjuhe shqipe, poezi per shkodren, kenge te vjetra shkodrane, kenge qytetare shkodrane, jare shkodrane, humor shkodran i vjeter, teatri migjeni, inhumor shkodran i pavdekshem, humor shkodran i viteve 70, barcaleta shkodrane, humor shkodran i viteve 90, aktor i teatrit migjeni dhe kinematografise shqiptare, bejta shkodrane, humor puro shkodrane, tregime shqip, novela shqip, albanie, shkoder fest, .al, shkodra jone, tava e krapit gatimi, gjuetia e krapin, liqenit te shkodres, lumin buna, shkodra jeme, shkodra zemra jeme, illyrien, jehona shkodra, ese per shkodren, shkodra ka plot dashuri, shkodra kryeqyteti shqiperise, shkodra kryeqytet, shkodra kalaja e rozafes, shkoder kultura .net, shkodra klima, shkodra kalaja, shkodra ks, shkodra kodi postar, albanujo, shkoder lake, shkoder arkiva lajmeve albania, kosoves, kosovë, iliriano, shkodra love, shkodra lonely planet, voltana ademi, shkodra lajme sot, chat shkodra, shkodra info, shkodra 1997, shkodra 1913, shkodra 1911, shkoder 1991, wikipedia, shkoder 1913, shkodra sot, tv shkodra, shkoder poezi dhe vjersha, gjuhe shqipe dhe letersi test, shkodra youtube, shqipërisë, official shkodra daily web page, shkodradaily portal news information about shkoder, realiteti shkoders, shkodra sport, shkodra sport basket, ks vllaznia futboll, shkoder fk vllaznia, stadiumi loro borici,
Name

1 maji dita nderkobetare e punetoreve,1,1 maji historia,1,1 maji ne shqiperi,1,28 nanduer,1,28 nentor,1,28-nanduer,1,28-nentor,1,7 dhe 8 marsi,2,7 marsi dita e mesuesve,1,7 marsi festa e mesuesve,1,7-marsi-dita-e-mesuesve,1,7-marsi-festa-e-mesuesve,1,8 marsi dita e gruas,1,8 marsi dita e nenave,1,abat shale,1,abaz golemi,1,abaz xhudi,1,abaz-golemi,1,abaz-golemi-xhudi,1,abaz-xhudi,1,adelajde saraci,1,adem kastrati,1,adem kastrati aktori zhanrit komik,1,adem kastrati teatri migjeni,1,adem-kastrati,1,adivije alibali,1,adivije-alibali,1,adnan bala,1,adnan-bala,1,adriatic cafe,1,aferdita shahini,1,agata rogos,1,agjencite e para ne shkoder,1,agron tufa,2,ahengu i vjeter shkodran cuf shkreli,1,ahengu shkodran,3,ahengu-shkodran,2,ahmet borici,1,ahmet bushati bashkia shkodres,1,ahmet bushati shkoder,1,ahmet efendi bushati,1,ahmet-bushati,1,aktoret e para teatrit migjeni,1,aktoret e teatri migjeni,1,aktori adem kastrati,1,aktori bep shiroka,1,aktori gezim kruja,1,aktori hasan smaja,1,aktori i madh i roleve te vegjel,1,aktori julian deda,1,aktori lazer filipi,1,aktori lec shllaku,1,aktori loro kovaci,1,aktori mihal popi,1,aktori ndrek luca,1,aktori ndrek shkjezi,1,aktori nefail piraniqi,1,aktori paulin lacaj,1,aktori paulin preka,1,aktori pjeter gjoka,1,aktori seit boshnjaku,1,aktori serafin fanko,1,aktori sulejman dibra,1,aktori tano banushi,1,aktori viktor bruceti,1,aktori zef deda,1,aktorja katerina biga,1,aktorja roza anagnosti,1,aktorja tinka kurti,1,aktorja zyliha miloti,1,ala franka lazer shantoja,1,albanian ambasy in usa,1,albanian burreresha,1,albanian trimeresha,1,albanian virgjeresha,1,albanologjia,1,albanologu eqrem cabej,1,albanologu gustav majer,1,albanologu robert elsi.,1,albanologu teodor ipen biografia,1,albanus albano,1,albatros regjaj,1,album balli kombetar shkoder,1,aleksandar stipcevic,1,aleksandar stipcevic illyrians,1,aleksandar stipceviq iliri,1,aleksandar-stipcevic,1,aleksander drenova asdreni,1,aleksander prosi,1,aleksander sirdani,1,aleksander stipceviq,1,aleksandër xhuvani,1,aleksander xhuvani biografia,1,aleksander-sirdani,1,aleksander-stipceviq,1,aleksander-xhuvani,1,alfred capaliku,1,alfred capaliku karnavalet,1,alfred capaliku poezi,1,alfred nobel,1,ali asllani,1,ali asllani hanko halla,1,ali kraja,1,ali sahatçia,1,ali tari,1,ali-asllani,1,ali-kraja,1,ali-kraja-tari,1,ali-tari,1,alibali jusuf,1,alisa baraku,1,alisa-baraku,1,alush beqari,1,alush-beqari,1,amaneti qe me la zef mala,1,amazonat shqiptare,1,amazonat-shqiptare,1,ambasada shqiptare ne shtetet e bashkuara,1,ana e malit,1,ana jakova,1,ana mehije fatakeqe,1,ana mehije fatakeqe andrea skanjeti,1,ana mehije fatakeqe novele andrea skanjeti ana mehije fatakeqe,1,ana-mehije-fatakeqe,1,anderr e nji mbasditje vere ernest koliqi,1,anderr-e-nji-mbasdite-vere,1,andrea kushi,1,andrea skanjeti,2,andrea-skanjeti,2,andromaqi gjergji,1,andromaqi-gjergji,1,andrrime fiorentine gasper pali,1,andrrime-fiorentine,1,angelin saraci,1,angjelin-nenshati,1,angjelina gurakuqi,1,anita take,1,anjeze bojaxhiu,1,anjeze-bojaxhiu,1,anton ashta,1,anton cefa,1,anton cefa poezi motiv i dikurshem shkodran,1,anton harapi,1,anton harapi cerciz topulli,1,anton harapi dy lot e nji betim,1,anton harapi fjalimi,1,anton harapi luigj gurakuqi,1,anton harapi mustafa qulli,1,anton harapi shkoder,1,anton harapi si e njohe gurakuqin,1,anton mazreku,1,anton mazreku biografia,1,anton mazreku veprat,1,anton papleka,1,anton xanoni biografia,1,anton xanoni veprat,1,anton zanoni,1,anton-ashta,1,anton-harapi,2,anton-mazreku,1,anton-xanoni,1,anzat e parnazit,1,apartamenti 2xl,1,apollon skalkovski,1,apologjia skenderbeut,2,apologjia-skenderbeut,2,araniti mithat,1,ari 24 karat,1,ariosto orlando furioso,1,ariosto the frenzy of orlando,1,arkivi muzeu historik shkoder,2,arra e madhe shkoder,1,arre temal,1,arsen idromeno,1,arshi pipa,2,arshi pipa dhe letersia shqiptare,1,arshi pipa libri i burgur,1,arshi pipa lundertaret,1,arshi pipa lyrika latine,1,arshi pipa meridiana,1,arshi pipa myzafer pipa,1,arshi pipa ne letersine shqipe,1,arshi pipa poezi elegjia vllazerore,1,arshi pipa poezi kupe danja,1,arshi pipa poezi nemesis,1,arshi pipa poezi per gac cunin,1,arshi pipa poezi shkodra,1,arshi pipa preludet,1,arshi pipa rusha,1,arshi pipa vepra,1,arshi-pipa,2,artissima art gallery,1,artissima-art-gallery,1,ashiku pjerin,1,ashim kopliku,1,asht asht nji jete,1,ashte bushat,1,asllani ali,1,astrit hafizi,1,astrit hafizi ne shkoder,1,astrit hafizi vllaznia,1,astrit-hafizi,1,at gjon shllaku,1,at martin gjoka,1,at zef pllumi,1,at zef valentini biografia,1,at-gjon-shllaku,2,atdhetari luigj gurakuqi,1,atdhetarit te koseves luigj gurakuqi,1,atdhetarit-te-kosoves,1,atdheut gjergj fishta,1,ate-gjon-shllaku,1,atentanti i luigj gurakuqit,1,athanas-banushi,2,atletja vera bregu,1,aurela cuku,1,aurela-cuku,1,babe dude karbunara,1,baks i ri,1,baks-rrjoll,1,balade dritash per lalin zef zorba,1,balade-dritash-per-lalin zef zorba poezi balade dritash per lalin,1,balli-kombetar-shkoder,1,ballkaniada 1946,1,ballkaniada-1946,1,balshajt,1,balshajt dhe muzakajt,1,baltasar benusi,1,baltasar-benussi,1,baltjon stamolla,1,banda frymore shkoder,1,banda-pare-frymore-shkoder,1,bandat muzikore shkoder,1,banimi ne gjermani,1,banka globale e farerave,1,barbullush,1,barcaleta shkodrane,1,barcaleta tef palushi,1,barcolle shllak,1,bardh smaja,1,bardhaj,1,bardhosh dani,1,bashkejetesa fetare ne shkoder,1,bashkia e shkodres,1,bashkia fushe arrez,1,bashkia malesi e madhe,1,bashkia puke,1,bashkia shkoder,1,bashkia shkoder popullsia,1,bashkia vau i dejes,1,bashkia-shkoder,1,bashkite e qarkut shkoder,1,bashknija e shqypris,1,basho jona,1,bebeziqi izet,1,bedi pipa,1,bedi-pipa,1,bedrie pipa,1,begzad baliu,2,bejta shkodrane nga gjosho vasija,1,bejta shkodrane pjeter gjini,1,belaj dajc,1,beltoje berdice,1,bene shllak,1,benussi shkoder,1,benussi tirane,1,bep shiroka,1,bep shiroka biografia,1,bep-shiroka,1,beqir gjylbegu,1,beqir sahatçia,1,beqir xhepa,1,berdice e madhe,1,berdice e mesme,1,berdice e siperme,1,bernardin palaj,2,bernardin palaj biografia,1,bernardin palaj frati i kangvet,1,bernardin palaj veprat,1,bernardin-palaj,3,bernardina kodheli,1,bernardina marubi,1,besa shqiptare,1,besime popullore,1,besime popullore ne shqiperi,1,besnik sahatçia,1,besnik taraneshi,1,best 10 north shkoder,1,best ten north shkoder,1,best-ten-north-shkoder,1,biblioteka marin barleti,1,biblioteka publike shkoder,1,biblioteka shkodres,1,biblioteka-marin-barleti,1,bicikleta e pare ne shkoder,1,big brother shkodra,1,big-brother-shkodra. shkodra sot,1,bik ndoja,1,bik ndoja biografia,1,bik ndoja jare shkodrane,1,bik ndoja kenge shkodrane,1,bik ndoja muzik shkodrane,1,bik ndoja oso kuka,1,bik pepa,1,bik pepa biografia,1,bik pepa cifti i lumtur,1,bik pepa veprat,1,bik-ndoja,1,bik-pepa,1,bini toske bini gege,1,biografi riza dani,1,biografia luigj bumci,1,biografia nasuf dizdari,1,biografia robert shvarc,1,biografia seit boshnjaku,1,bisede me nene terezen,1,bisede me qytetin tim gasper pali,1,bisede-me-qytetin-tim,1,bishop luigj bumci,1,bishtiqendia shkoder,1,bizneset e para ne shkoder,1,bizneset shkodrane vitin 1945,1,bleran,1,blerim komuna puke,1,blerje ne internet,1,blerje online,1,bobot,1,boga shkoder,1,boge albania,1,boge malesi e madhe,1,boge-shkoder,1,boja river shkoder,1,boks postribe,1,borici daut,1,borici loro,1,botë më vete,1,bote-me-vete,1,botime historise filologjise injaz zamputti,1,branko kadia,1,brashte shosh,1,breg lumi shale,1,bregu ranes shkoder,1,brucaj pult,1,bruno shllaku,1,bujar qamili biografia,1,bujar qamili kosova,1,bujar qamili pranvera,1,bujar qamili shkodrane,1,bujar qamili vllaznia,1,bujar-qamili,1,bukurie gjeçi,1,bukurija duhet fort hamid gjylbegu,1,buna fiume scutari,1,buna lumi thellesia,1,burhan juka,1,burrereshat shqiptare,1,bushati hamdi,1,bushatlit e shkodres,1,bushatllinjte e shkodres,3,bushatllinjtë e shkodrës,2,buze te ngrira ne gaz,1,buze-te-ngrira-ne-gaz,1,buzuku instrument,1,carl ritter von ghega,1,carlo gegha,1,cas velipoje,1,catin saraci,2,catin-saraci,1,cesk zadeja,1,cesk zadeja kompozitor shqiptar,1,cesk zadeja skenderbeu,1,cesk-zadeja,1,cezarina canco,1,cezarina daragjati,1,cezarina daragjati canco,1,cezarina-daragjati,1,çfare eshte banka globale e farërave,1,cfare eshte cmimi nobel,1,cfare eshte dita e tokes,1,cfare eshte illyricum sacrum,1,cfare eshte kongresi i manastirit,1,cfare eshte online shopping,1,çfarë është telepatia,1,cfare jane google doodle,1,cfare-eshte-telepatia,1,ciftelia,1,çifti lumtur,1,cifti-lumtur,1,cilat eshte dobia e agjerimit,1,cilat jane minierat e arit me te medha ne bote,1,cilat jane vendet me te mbrojtura ne bote,1,cilet jane tulipanet shqiptar,1,ciprian porumbesku,1,citta di scutari albania,1,cka do tjete shkodra,1,çmimi nobel,1,cmimi paloke nika,1,colonel sander,1,cubat gjergj fishta,1,cubat lahuta e malcis,1,cuf shkreli shkoder,1,cuf-shkreli,1,cuk marku,1,çuni i korculls,1,daija tish,1,dakaj antologji poezise boterore,1,dallendyshe eja poezi nga filip shiroka,1,dallendyshe-eja,1,dallendyshja u kthye poezi nga luigj gurakuqi,1,dallendyshja-u-kthye,1,daniel gjeçaj,1,daniele farlati,1,danish bebeziqi,1,danjel gjeçaj,1,dante alighieri,1,dante e ne shqiptaret ernest koliqi,1,dante-e-ne.shqiptaret,1,daragjat dajc,1,daragjati shkoder,1,dasho shkreli,1,dasma shkodrane kole idromeno,1,data e ditës së pashkëve,1,daut borici,1,daut borici biografia,1,daut borici vepra,1,daut-borici,1,de obsidione scodrensi,2,ded gjo luli,2,ded-gjo-luli,2,deka e burrnija gjergj fishta,1,deka-e-burrnija,1,deklarate-shtypi,1,delegatet e kongresit te manastirit,1,delija lin,1,denimi i fundit me vdekje ne shqiperi,1,denimi kapital ne shqiperi,1,denimi me vdekje ne shqiperi,1,dera-e-pertrime,1,deshir,1,deshir luigj gurakuqi,1,dhaskal todhri,1,dheu i lehte hajmel,1,dhimiter anagnosti,1,dhimiter-anagnosti,1,dialekti gegë,1,dialekti-gege,1,diana kastrati,1,dibra gjakova shkodra,1,digit alb,1,digitalb albania,1,dijetari kole ashta,1,dikur prane shimshirvet ernest koliqi,1,dikur-prane-shimshirvet,1,dirigjenti frano ndoja,1,diskriminimi dhe racizmi sot ne gjermani,1,diskriminimi ne gjermani,1,dita e luleve ne shkoder,1,dita e mesuesit,1,dita e tokës,1,dita nderkombetare e gruas,1,dita nderkombetare e tokes,1,dita-mesuesve,1,dixhit alb,1,dixhitalb,1,dizdari shkoder,1,djalli skenderbeu pjetri,1,dobraç,1,dom alfons tracki,1,dom anton muzaj,1,dom ernest coba,1,dom frano ilia,1,dom gasper thaci,1,dom gjergj simoni,1,dom lazer shantoja,2,dom mikel koliqi,1,dom ndoc nikaj,2,dom ndoc nikaj biografia,1,dom ndre mjeda,4,dom ndre zadeja,1,dom nikolle kacorri,1,dom nikolle kacorri shqip,1,dom zef ashta,1,dom zef simoni,1,dom-gjergj-simoni,1,dom-ndre-mjeda,6,dom-zef-simoni,1,domen postribe,1,don kishoti,1,don kishoti i mances,1,don quixote of la mancha,1,donat kurti,1,donat kurti biografia,1,donat kurti veprat,1,donat-kurti,1,donika kastrioti,1,donkishot,1,donkishoteske,1,donkishotizëm,1,doodle me flamurin shqiptar,1,dr anton ashta,1,dr frederik shiroka,1,dr hasan kaduku,1,dr rifat frasheri,1,dr sander ashta,1,dragoc postribe,1,dramaturgu andrea skanjeti,1,dramaturgu fadil kraja,1,dramaturgu kole jakova,1,dramosh,1,drini skender,1,drisht castle,1,drisht historia,1,drisht postribe,1,drisht shkoder,2,drisht statutet,2,drisht ura e mesit,1,drita kosturi,1,drita-kosturi,1,drivasto,2,dush vau dejes,1,dutari,1,dy lot e nji betim anton harapi,1,dy lule lazer shantoja,1,dy-lot-e-nji-betim,1,dyqanet e para ne shkoder,1,e gasper palit,1,e mark kaftallit,1,e vjetra shembet kohet po ndryshojne; nje jete e re po lulezon germadhash,1,e-commerce,1,earth day,1,edhe hana do te dije,1,edit durham,1,edit durham biografia,1,edit durham veprat,1,edit-durham,1,edith durham,1,edith-durham,1,egon gjadri,1,eheng shkodran,2,eheng-shkodran,2,eksploratori me i madh shqiptar,1,elegji per gac cunin arshi pipa,1,elegji-per-gac-cunin,1,elegjia vllazerore arshi pipa,1,elegjia-vllazerore,1,elhaida dani,1,elhaida-dani,1,eljaz gjylbegu,1,elsie robert,1,ema ndoja,1,ema ndoja aktore,1,ema ndoja biografia,1,ema-ndoja,1,emrat e hoxhallareve,1,emrat e lagjeve ne shkoder,1,engjell ceka,1,engjell çeka,1,engjelloret e drishtit,1,enver dracini,1,enver hoxha,3,enver hoxha ne shtoj,1,enver hoxha nikita hrushov,1,enver muriqi,1,enver muriqi biografia,1,enver-hoxha,1,enver-muriqi,1,eqrem cabej,2,eqrem cabej dhe gjuha shqipe,1,eqrem cabej per gjuhen shqipe,2,eqrem-cabej,2,Ergi Dini,1,erika camaj,1,erika-camaj,1,ernest koliqi,1,ernest koliqi anderr e nji mbasditje vere,1,ernest koliqi bernarnidn palaj,1,ernest koliqi biografia,1,ernest koliqi dante alighieri,1,ernest koliqi dante e ne shqiptaret,1,ernest koliqi dera e pertrime. dera e pertrime ernest koliqi,1,ernest koliqi dikur prane shimshirvet,1,ernest koliqi gjuhes shqipe,1,ernest koliqi hane gjaku,1,ernest koliqi kumbulla pertej murit,1,ernest koliqi kushtrimi i skanderbeut,1,ernest koliqi leze sakatja,1,ernest koliqi mall e merzi,1,ernest koliqi nane e perbashket,1,ernest koliqi nje cuterr ne helveti,1,ernest koliqi poezi,1,ernest koliqi poezi rrugash,1,ernest koliqi prroni i cepit,1,ernest koliqi qielli mbi oborr,1,ernest koliqi shkodra ne mbramje,1,ernest koliqi shkodra ne mengjese,1,ernest koliqi shkodra ne zheg,1,ernest koliqi veprat,1,ernest-koliqi,1,esat pashe toptani rrethimi shkodres,1,esat pashe toptari,1,estrada-e-shkodres,1,ethem bakalli,1,etnologjia shqiptare,1,etnomuzikografia shqiptare,1,fabrikat e para ne shkoder,1,fadil kraja,1,fadil kraja teatri migjeni,1,fadil-kraja,1,faik adem luli,1,faik luli,2,faik-luli,1,familja benussi origjina,1,familja borici,1,familja bushati shkodrane,1,familja çeka,1,familja ceka shkoder,1,familja coba origjina,1,familja cobajve shkoder,1,familja daragjati,1,familja e begollajve,1,familja e çaushollajve,1,familja gjylbegaj,3,familja gjylbegu,3,familja kasneci,1,familja pipa,1,familja rrota,2,familja saraci shkoder origjina,1,familja saraci shkoder. familja shkodrane saraci,1,familja suma,1,familja suma shkoder,1,familja-benussi,1,familja-borici,1,familja-ceka,2,familja-daragjati,1,familja-gjylbegaj,1,familja-gjylbegu,1,familjes coba shkoder,1,familjet e vjetra ne shkoder,1,familjet e vjetra shkodrane,1,familjet shkodrane,3,familjet shkodrane bushati,1,familjet shkodrane me origjine te huaj,1,familjet-shkodrane,3,fanko serafin,1,farmacistet e pare ne shkoder,1,fatbardh smaja,1,fatbardh-smaja,1,fatbardha saraci,1,fehime pipa,1,femi shqiptar ne lulishte,1,feminizmi shqiptar,1,femrat e para e teatrit migjeni,1,ferid bala,1,festa e 8 marsit,1,festa e flamurit,1,festa e karnavaleve,1,festa e pashkëve,1,fida shqiptare ndaj shtetit osman,1,fierze puke,1,figura mitologjike shqiptare,1,filip çeka,1,filip ceka shkoder,1,filip daija,1,filip daija barcaleta shkodrane,1,filip daija bejta shkodrane,1,filip daija humor shkodran,1,filip noga,1,filip noga biografia,1,filip shiroka,1,filip shiroka poezi bashknija e shqypris,1,filip shiroka poezi dallendyshe eja,1,filip shiroka poezi pleqnija,1,filip shiroka poezi shko dallendyshe,1,filip shiroka poezi shqypria,1,filip shiroka poezi vorri i skanderbegut,1,filip shiroka shkoder,1,filip-daija,1,filip-noga,1,filip-shiroka,4,filomena prosi,1,fiqiret juka,1,fishta gjaksorve poeme,1,fishta gjergj,15,fituesit e kampionatit boteror,1,fizarmonicisti luan barova,1,fjale ne gegerishte,1,fjale te urta shkodrane,1,fjalimi i fishtes,1,fjalimi i martin luter king ne shqip,1,fjalori etimologjik indoeuropiane,1,fk vllaznia,1,flamur tartari,1,flamuri ne bratile deciq,1,floreta faber,1,floreta faber luli,1,floreta luli,1,floreta-faber,1,florinda gjergji,1,floriri 24 karat,1,folklorit muzikor shqiptar,1,foto nenshati shkoder,1,foto shkodra,1,foto te vjetra shkoder,1,foto-nenshati,1,foto-shkodra,1,fotografi angjelin nenshati,1,fotografi nga shkodra,1,fotografi-nga-shkodra,1,fotografia e parë e modifikuar në photoshop,1,fotografia pici shkoder,1,fototeka marubi,2,fototeka-marubi,2,franco illia,1,frang bardhi,1,frang bardhit,2,frang-bardhi,2,frano gjini,1,frano ilia,1,frano illia,1,frano kulli,1,frano ndoja,1,frano ndoja banda,1,frano ndoja biografia,1,frano ndoja orkestra,1,frano-ilia,1,frano-ndoja,1,frati,1,frati shqyptar aleksander sirdani,1,frati-shqyptar,1,frederik ndoci,1,frederik ndoci biografia,1,frederik ndoci diskografia,1,frederik ndoci repertori,1,frederik reshpja,1,frederik rreshpja,1,frederik rreshpja kthim ne vendlindje,1,frederik rreshpja poezi deklarate shtypi,1,frederik rreshpja princi poezise,1,frederik rreshpja vepra,1,frederik shiroka,1,frederik shiroka biografia,1,frederik-ndoci,1,frederik-rreshpja,3,frederik-shiroka,1,frederikrreshpja,2,fredrik rreshpja erdhi ora te vdes perseri,1,fshati boge shkoder,1,fshati i ri bushat,1,fshati i shirokes shkoder,1,fshati lotaj,1,fshati zogaj shkoder,2,fshati-lotaj,1,fshatrat e shkodres,1,futbollistet shqiptar,1,futbollisti paulin ndoja,1,gac cuni arshi pipa,1,gaetan petrota,1,gaetano petrotta,1,gaetano petrotta populli gjuha dhe letersia shqipe,1,gaetano-petrotta,1,gajtan gur i zi,1,ganjolle gur i zi,1,garibaldini pa biografi te plote,1,gasper beltoja,1,gasper beltoja abetare per shkollat fillore,1,gasper beltoja shkolla e re,1,gasper benusi,1,gasper benussi,1,gasper çurçia,1,gaspër çurçia,2,gasper curcia biografia,1,gasper gurakuqi,1,gaspër gurakuqi,1,gasper harapi,1,gasper pali,1,gasper pali andrrime fiorentine,1,gasper pali bisede me qytetin tim,1,gasper pali hyjt mbi gremine,1,gasper pali kanga e poetit,1,gasper pali muzg mergimi,1,gasper pali poezi,1,gasper pali prendimi i andrrimeve,1,gasper pali psalm muzgu,1,gasper pali shkoder,1,gasper pali vegim mendimesh,1,gasper pali vepra,1,gasper-beltoja,1,gasper-curcia,2,gasper-gurakuqi,1,gasper-pali,1,gatime shkodrane,1,gatimi krapit,1,gatimi peshkut,1,gazmend kraja gazmend kraja,1,gaztoret shkodran filip daija,1,gaztorët shkodranë,1,gegë kodheli,1,gegë marubi,1,gege marubi biografia,1,gege postrippa,1,gege-marubi,1,gegërishtja,1,gegnisht,1,Genti Tavanxhiu,1,george kastrioti,1,gëzim dimnaku,1,gezim dimnaku biografia,1,gezim dimnaku rekorde,1,gezim kruja,1,gezim kruja biografia,1,gezim kruja teatri migjeni,1,gezim my uruci,1,gezim uruci,1,gezim uruci biografia,1,gezim uruci speleologjia shqiptare,1,gezim-dimnaku,1,gezim-kruja,1,gezim-uruci,1,gezuar vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,gilbert gurakuqi,1,gimaj shale,1,giorgio fishta,15,giorgio-fishta,15,giulio varibobba,1,giuseppe valentini,1,giuseppe zamputti,1,giuseppe-valentini,1,gjaksorve gjergj fishta,1,gjama e tomorrit,1,gjegjan puke,1,gjek paloka,1,gjella e shen merise virgjer jul variboba,1,gjella-e-shen-merise-virgjer,1,gjelosh luli,1,gjelosh-luli,1,gjergj canco,1,gjergj elez alia,1,gjergj elez alia kenga,1,gjergj elez alia legjenda,1,gjergj elez alia mitologjia gjergj elez alia balada,1,gjergj fishta,15,gjergj fishta atdheut,1,gjergj fishta biografia,1,gjergj fishta deka e burrnija,1,gjergj fishta gjuha shqype,1,gjergj fishta hymi flamurit,1,gjergj fishta jeta,1,gjergj fishta lahuta e malcis,1,gjergj fishta makeronjana,1,gjergj fishta meshtari i malcis,1,gjergj fishta poezi shqypnise,1,gjergj fishta shqypnija,1,gjergj fishta tekstet shkollore,1,gjergj fishta tringa lahuta e malcis,1,gjergj fishta veprat,1,gjergj kastrioti,3,gjergj kastrioti skenderbeu,1,gjergj luca,1,gjergj pali,1,gjergj simoni,1,gjergj-fishta,16,gjergj-kastrioti,3,gjergj-kastrioti-skenderbeu,2,gjergj-simoni,1,gjergji andromaqi,1,gjermania per fillestaret,1,gjeto kola,1,gjimnazi qemal stafa,1,gjok vata,1,gjoke misloca,1,gjoke vata,1,gjoke vata biografia,1,gjoke-vata,1,gjon buzuku,1,gjon buzuku biografia,1,gjon buzuku meshari,1,gjon buzuku veprat,1,gjon coba,1,gjon marashin,1,gjon pantalia,1,gjon shkumi,1,gjon shllaku,2,gjon simoni,1,gjon simoni biografia,1,gjon ujka,1,gjon-buzuku,1,gjon-shllaku,2,gjon-simoni,1,gjosho vasija bejta shkodrane,1,gjosho vasija poezi shko meshar,1,gjovalin gjadri,1,gjovalin gjoka,1,gjovalin kolombi,1,gjovalin-gjadri,1,gjuha shqype gjergj fishta,1,gjuha shqype ndre mjeda,1,gjuha-shqype,1,gjuhes shqipe ernest koliqi,1,gjuhes-shqipe,1,gjuraj pult,1,gjush benussi,1,gjush sheldija,1,gjush sheldija biografia,1,gjush sheldija guida e pare per shkodren,1,gjush sheldija historia e shkodres,1,gjush sheldija veprat,1,gjush-sheldija,1,gjyqi special 1945,2,gjyqi special i shqiperise,1,gjyqi special i tiranes,2,gjyqi special ne shqiperi,1,gjyzepina kosturi,1,gjyzepina kosturi biografia,1,gjyzepina kosturi soprano,1,gjyzepina misloca,1,gjyzepina muzhani,1,golem,1,gomsiqe e re,1,gomsiqe vau dejes,1,gonxhe bojaxhiu,1,gonxhe-bojaxhiu,1,grand cafe,1,grand hotel savoia,1,gregor kodheli,1,gregor marubi,1,grigor orllov,1,grili shkoder,1,grude e re,1,grueja hotjane hile mosi,1,grueja shqyptare poezi nga vincenc prennushi,1,grueja-hotjane,1,grueja-shqyptare shqiptare,1,gruemire malesi e madhe,1,guci e re,1,guljelm deda,1,guljelm deda orlandi cmendun,1,guljelm-deda,1,guljem deda,1,gurakuqi luigj,1,gurakuqi mati logoreci,1,gurakuqi shkoder,1,gushte temal,1,gustav majer,1,gustav meyer,2,gustav-meyer,1,hafiz ali kraja,1,hafiz ali tari,1,hafiz sabri koçi,1,hafiz-muhamet-bekteshi,1,hajmel,1,haki mborja,1,haki stemilli,1,haki stermilli sikur t isha djale,1,haki-mborja,1,haki-stermilli,1,halid shenazi,1,halla hanko,1,halla-hanko,1,hamdi bushati,1,hamdi bushati biografia,1,hamdi bushati shkodra dhe motet,1,hamdi bushati veprat,1,hamdi-bushati,1,hamid gjylbegu,5,hamid gjylbegu biografia,1,hamid gjylbegu veprat,1,hamid kokalari,1,hamid-gjylbegu,6,hamit gjylbegaj,1,hamit kokalari,2,hamit-kokalari,1,hane gjaku ernest koliqi,1,hane-gjaku,1,hani salo kalit,1,hanko halla,1,hanko halla ali asllani,1,hanko-halla,1,hanny gurakuqi,1,harland sanders,1,harmoni fetare ne shkoder,1,harpa instrument,1,hasan kaduku,1,hasan kaduku dentist,1,hasan kaduku stomatolog,1,hasan riza,1,hasan riza pasha,1,hasan smaja,1,hasan-kaduku,1,hasan-smaja,1,haxhi ibrahim kaduku,1,haxhi-ibrahim-kaduku,1,henrik daragjati,1,henrik lacaj,2,henrik lacaj biografia,1,henrik lacaj rrethimi i shkodres,1,henrik lacaj vepra,1,henrik-lacaj,1,hermira fico gjoni,1,hermira-fico,1,hija e flatrave,1,hija e flatrave te medheja,1,hija-e-flatrave,1,hija-e-flatrave-te-medhaja,1,hil mosi,1,hil-mosi,2,hile mosi,2,hile mosi biografia,1,hile mosi poezi,3,hile mosi poezi grueja hotjane,1,hile mosi poezi kanga e djepit,1,hile mosi vajza mbi vorr,1,hile mosi veprat,1,hile-mosi,5,himni kombetar teksti,1,Histori Botërore,1,histori shkodrane,2,histori-shkodrane,3,historia e 8 marsit,1,historia e çmimit nobel,1,historia e himnit kombetar,1,historia e kampionatit boteror te futbollit,1,historia e mjekesia shkodrane,1,historia e shkolles ne shiroke shkoder,1,historia kenges moj e vogla si florini,1,historia kishtare e ilirisë,1,historiani robert elsi,1,historiku karnavaleve,1,homeri shqiptar,1,hot i ri,1,hotel parkcafe,1,hoten bushat,1,hoxhallaret e shkodres,1,hoxhallaret e shqiperise,1,hoxhllaret biografi,1,humanist dhe bashkepunetor i skenderbeut,1,humor tef palushi,1,humor-dhe-bejta-nga-gjosho-vasija,1,hyesen kocia teatri operas dhe baletit,1,hyjt mbi gremine gasper pali,1,hyjt-mbi-gremine,1,hylli drites,1,hylli i drites,1,hylli i drites reviste kulturore e atdhetare,1,hylli-drites,2,hysen kocia,1,hysen kocia bishtalecat,1,hysen kocia o zumare,1,hysen kocia teatri kombetar,1,hysen-kocia,1,hysni bebeziqi,1,I have a dream,1,iballe puke,1,ibrahim kaduku,2,ibrahim kaduku hasan kaduku,1,ibrahim kaduku medreseja shkoder,1,ibrahim pashe bushati,1,ibrahim-kaduku,1,identiteti i gruas,1,identiteti kombetar,1,identiteti-kombetar,1,idromeno shkoder,1,ihsan borici,1,ilir gjylbegu,1,ilirishtja dhe shqipja,1,ilirishtja-dhe-shqipja,1,illyricum sacrum,1,illyricum-sacrum,1,imam salih myftia,1,imam vehbi ismaili,1,imzot jul bonati,1,informacion rreth jetes ne gjermani,1,informacione per korene e veriut,1,injac zamputi,1,injac zamputi per gjuhen shqipe,1,injac zamputti,2,injac zamputti dokumente per historine shqiperise,1,injac zamputti novele si te duen te tjeret,1,injac zamputti regjistri kadastres shkodres,1,injac zamputti vepra kerkimore,1,injac-zamputti,1,instrumente muzikore,1,isa alibali,1,isa boletini,1,isa-boletini,1,islam dizdari,2,islam-dizdari,2,ismail kadare,1,ismail kaduku,1,ismail qemali,4,ismail strazimiri,1,ismail-qemali,1,isuf alibali,1,ivanaj mirash,1,izabela luli,1,izet bebeziqi,1,izet bebeziqi biografia,1,izet bebeziqi jeta,1,izet bebeziqi vepra,1,izet-bebeziqi,1,jak serreqi,1,jak speci,1,jakin shkodra,2,jakova prenk,1,jakup kastrati,1,janica martiniani,1,jeta ne korene e veriut,1,jeta robert shvarc,1,jete e thjeshte poezi injac zamputti,1,jete-e-thejshte,1,joakin serreqi jak-serreqi,1,johann arendt,1,jolanda preka,1,jolanda shala,1,jolanda shala biografia,1,jolanda shala teatri migjeni,1,jolanda-shala,1,jordan misja,1,jorgji karbunara,1,jozefina coba topalli,1,juban gur i zi,1,jul variboba gjella e shen merise virgjer,1,jul variboba poezi,1,jul-variboba,1,juli ndoci,1,julian deda,1,julian-deda,1,jup kastrati,1,jup kastrati biografia,1,jup kastrati veprat,1,jup-kastrati,1,justin rrota,2,justin rrota biografia,1,justin rrota veprat,1,jusuf alibali,1,jusuf-alibali,1,k.f.c,1,kace dau dejes,1,kafja e madhe,1,kafja-e-madhe,1,kafja-madhe,1,kafja-madhe-shkoder,1,kajo karafili,1,kakarriqi shkoder,1,kalaja e drishtit,1,kalaja rozafa,1,kalaja shkoders,1,kalaja shkodres,1,kalaja-rozafa,1,kalase se rozafes,1,kalase se shkodres,1,kam mbet jetim ndoc nikaj,1,kam-mbet-jetim,1,kamera-live-shkoder,1,kamerat-e-sigurimit-ne-shkoder,1,kamerat-e-survejimit-ne-shkoder,1,kampionati boteror 2018,1,kampionati boteror i futbollit,1,kanga e djepit hile mosi,1,kanga e prendimit migjeni,1,kanga e te burgosunit migjenit,1,kanga-e-djepit,1,kanga-e-prendimit,1,kanga-e-te-burgosunit,1,kantautori gjoke vata,1,Kanuni,1,kanuni dukagjinit,1,kanuni lek dukagjinit shtjefen gjecovi,1,kanuni leke dukagjinit,1,kara mahmud pashe bushati,1,kardinal-mikel-koliqi,1,kardinali mikel koliqi,1,kardinali pare shqiptar,1,karl gega,1,karl gegha,1,karl gurakuqi,1,karl gurakuqi biografia,1,karl gurakuqi fjala e perdorimi i saj,1,karl gurakuqi vepra,1,karl-gega,1,karl-ghega,1,karl-gurakuqi,3,karme vau dejes,1,karnaval ne shkoder,1,karnavalet e shkodres,1,karnavalet-e-shkodres,1,karnavaleve e shkodres,1,karnavaleve e shkodrës,1,kasem taipi,1,kasem taipi biografia,1,kasem taipi kenge popullore shkodrane,1,kasem taipi vepra,1,kasem taipi zana popullore,1,kasem-taipi,1,kastrat malesi e madhe,1,kastrati jup,1,katallani dhe bajlozi,1,katedralja e shen shtjefnit shkoder,1,katedralja e shkodres,1,katedralja shkoder,1,katedralja-shkodres,1,katerina biga,1,katerina biga teatri migjeni,1,katerina-biga,1,kelmend malesi e madhe,1,kendoj,1,kendoj lazer shantoja,1,kenga e konstitucionit,1,kenga gjergj elez alise,1,kenga moisi golemit,1,kenga popullore shkodrane,1,kenga qytetare shkodrane,2,kenga tre heronjve,1,kenga-qytetare-shkodrane,1,kenge kreshnikesh,1,kenge kushtuar oso kukes.,1,kenge nga gjoke vata,1,kenge nga tonin tershana,1,kenge te kultivuar shqiptare,1,kenge-kreshnike,1,kengetari adnan bala,1,kengetari bik ndoja,1,kengetari gjok vata,1,kengetari hysen kocia,1,kengetari tonin tershana,1,kengetarja gjyzepina kosturi,1,kengetarja lucie miloti,1,kengetarja nikoleta shoshi,1,kengetarja violeta zefi,1,kengeve lahute,1,kentucky colonel,1,kentucky fried chicken,1,kërshëndellat,1,keshilli bashkiak shkoder,1,këshilli-qarkut-shkoder,1,keshtjella rozafa,1,keshtjella shkodres,1,kinematigrafi serafin fanko,1,kir pult,1,kirurgu frederi shiroka,1,kisha e dajcit shkoder,1,kisha e gjuhadolit,1,kisha e madhe shkoder,1,kisha e shirgjit,1,kisha e shirqit,1,kisha e shna prendes,1,kisha e zojes ne shkoder,1,kisha katedrale e madhe shkoder,1,kisha katolike shkoder,1,kisha ne fshatin shirq,1,kisha shkoder,2,kisha-zojes-shkoder,1,kllogjen temal,1,klubi sportiv vllaznia,1,koha e lules martin camaj,1,koha e re gjergj fishta,1,koha e re lahua e malcis,1,koha-e-lules,1,koha-e-re,1,koineja gjuhes shqipe dakaj,1,kokalari kokalari,1,kol gurashi,1,kol idromeno,1,kol logoreci,1,kol luli,1,kol shiroka,1,kol-gurashi,1,kol-idromeno,1,kol-shllaku,1,kole ashta,1,kole ashta leksiku historik i gjuhes shqipe,1,kole ashta urdhnimet e poezis,1,kole gurashi,2,kole gurashi dhe kenget popullore shkodrane,1,kole idromeno,1,kolë jakova,1,kole jakova biografia,1,kole kamsi,1,kole kamsi biografia,1,kole kamsi veprat,1,kole prennushi,1,kole shiroka,1,kole shiroka biografia,1,kole shllaku,1,kole sokoli,1,kole xhuxha,1,kole-ashta,1,kole-gurashi,1,kole-jakova,1,kole-kamsi,1,kole-shiroka,2,kolec kurti,1,kolec-shllaku,2,koliqi ernesto,1,koliqi-ernesto,1,koman,1,komedia hyjnore pashk gjeci,1,komisia letrare e shkodres,1,komisia letrare gjuhes shqipe,1,komisia-letrare-shqipe,1,kompozitoret e rilindjes,1,kompozitori cesk zadeja,1,kompozitori frano ndoja,1,kompozitori gjon simoni,1,kompozitori lec kurti,1,kompozitori mark kaftalli,1,kompozitori martin gjoka,1,kompozitori palok kurti,1,kompozitori pjeter gaci,1,kompozitori simon gjoni,1,kompozitori tonin harapi,1,komuna ana malit,1,komuna bushat shkoder,1,komuna dajc,1,komuna dajc bregu i bunes,1,komuna dajc shkoder,2,komuna rrethina,1,Komuna Shale,1,Komuna Shllak,1,komuna velipoje,1,komuna-ana-e-maili,1,komuna-berdice,1,komuna-bushat,1,komuna-dajc,1,komuna-gur-i-zi,1,komuna-hajmel,1,komuna-mnele-vig,1,komuna-postribe,1,komuna-pult,1,komuna-rrethina qarku i shkodres,1,komuna-shale,1,komuna-shosh,1,komuna-temal,1,komuna-velipoje,1,komuna-vig-mnele,1,komunat e shkoder,1,komunisti oreve të para,1,komunisti tuk jakova,1,komunisti-oreve-te-para,1,komuniteti katolik shkoder,1,komuniteti mysliman shkoder,1,komuniteti ortodoks shkoder,1,konferenca paqes ne paris,1,konferencen e londres,1,kongresi i alfabetit në manastir,1,kongresi i alfabetit shqip,1,kongresi i manastirit,1,konstadin kristoforidhi,1,konstandin kristoforidhi,1,koplik malesi e madhe,1,kosova djepi shqiptarizmit,1,kosova ne lufte,1,kostandin muzaka,1,kostandin naponi,1,kostumet tradicionale shqiptare,1,kozmav bushat,1,krapi tave,1,krijimi i rrozullimit pjeter zarishi,1,krijimi teatrit migjeni,1,krimet e komunizmit,1,krimet e komunizmit gjelosh luli,1,krishtlindja,1,krishtlindje,1,kristo luarasi,1,kristo-floqi mbi keshtjellin rozafat,1,kroni i madh,1,kryengritja malesise 1911,1,kryengritja-malesise,1,kshenellat,1,ku ndodhet shkodra,1,ku ndohet koreja e veriut,1,ku rriten tulipanet,1,ku u hap shkolla e pare shqipe,1,kuc gur i zi,1,kujtime ditari qemal dracini,1,kukel bushat,1,kullaj postribe,1,kulshedra lahuta e malcis gjergj fishta,1,kultura shkodrane,1,kultura shqiptare,1,kultura-shkodrës-per.kombin-shqiptar,1,kumbulla pertej murit ernest koliqi,1,kumbulla-pertej-murit,1,kunati i shokut xhemal,1,kupa e botes ne futboll,1,kupe danja arshi pipa,1,kupe-danja,1,kuq e zi 28 nandur vincenc prennushi,1,kuq-e-zi,1,kur bie shi ne shkoder viktor koliqi,1,kur bien pashket,1,kur eshte dita e tokes,1,kur hylli i drites ndalohej ne jugosllavi,1,kur jane pashket,1,kur u hapen shkollat e para shqipe,1,kur u zhvillua kongresi i manastirit,1,kur-bie-shi-ne-shkoder,1,kuriozitete,18,kurti donat,1,kush e kompozoi himnin kombetar,1,kush e shkroi himnin kombetar,1,kush e vrau luigj gurakuqin,1,kush fiton çmimin nobel,1,kush i llogarit statistikat e ndeshjeve te kupes se botes,1,kush ishte alfred nobel,1,kush modifikoi fotografine e pare me fotoshop,1,kush-jane-shqiptaret,1,kushtrimi i skanderbeut ernest koliqi,1,kushtrimi-i-skanderbeut,1,kuvendi berlinit lahuta e malcis gjergj fishta,1,kuvendi prizrenit,1,kuvendi-berlinit,1,kuvendin e dibres,1,kuzhina shkodrane,1,lagja ndocej,1,lagjet e shkodres,1,lagjja perash,1,lagjja serreq,1,lagjja xhabije,1,lago di scutari,1,lahuta,1,lahuta e malcis,1,lahuta e malcis cubat,1,lahuta e malcis gjergj fishata,1,lahuta e malcis lugati,1,lahuta e malesis,1,lahuta e malesise,1,lahuta e malsis,1,lahuta e malsis te ura e sutjeskes. te ura e sutjeskes lahuta e malcis gjergj fishta,1,lahuta malcis koha e re,1,lahuta malcis kulshedra,1,lahuta malcis kuvendi berlinit,1,lahuta malcis mehmet ali pasha,1,lahuta malcis tringa,1,lahuta-malcis,1,lajmtari i zemres se krishtit,1,lamtumire poezi riza lahi,1,laskarina bubulina,1,lazer filipi,1,lazër filipi,1,lazer kraja,1,lazer shantoja,4,lazër shantoja,4,lazer shantoja kendoj,1,lazer shantoja kujtime franceskane,1,lazer shantoja poezi,1,lazer shantoja prendush gega,1,lazer shantoja shpirti i mjere,1,lazer-filipi,1,lazer-shantoja,7,lec fisha biografia,1,lec fishta,1,lec fishta teatri migjeni,1,lec gurmolla,1,lec kurti,1,lec kurti biografia,1,lec kurti veprat,1,lec shllaku,2,lec shllaku biografia,1,lec shllaku poezi kush nuk e njef shqipnine,1,lec shllaku poezi malli,1,lec shllaku poezi ora e shqipnise,1,lec shllaku poezi vendi i jem,1,lec-fishta,1,lec-kurti,1,lec-shllaku,4,ledia lahi,1,ledia-lahi,1,lef nosi,1,legjenda e misrit migjeni,1,legjenda e stomatologjise shqiptare,1,legjenda gjergj elez alia,1,legjenda-e-misrit,1,lek dukagjini,1,lek vojvoda shkoder,1,lek-vojvoda,1,lekaj shale,1,leke dukagjini kanuni,1,leke gruda,1,leke vojvoda,1,leke vuksani,1,leke-dukagjini,1,leke-vuksani,1,Letërsia,2,letersia arbereshe,1,letersia shqiptare dhe arshi pipa,1,levizja antikomuniste perpjekja shqiptare shkoder,1,leze sakatja poezi,1,leze-sakatja,1,libri i burgut,1,libri zef valentini,1,liceu i shkodres,1,lidhja shqiptare prizren,1,ligji i denimit me vdekje,1,lin delia,1,lin delija,1,lin delija antrodoco,1,lin delija biografia,1,lin delija carlo cesi,1,lin delija osimo,1,lin delija vepra,1,lin-delija,1,lindja e jezusit,1,lindja e krishtit,1,liqeni i shkodres,1,liqeni shkoder,1,liqeni shkodres,1,liqeni vau i dejes,1,lira instrument,1,lirijasi,1,liza bjanku,1,liza gjoka,1,llazar siliqi,1,llazar-siliqi,1,lluke kacaj,1,llushta riza,1,lord paget house in shkodra,1,lorenzo borici,1,loro borici,1,loro borici biografia,1,loro borici kampion,1,loro borici lazio,1,loro borici shkoder,1,loro borici stadium,1,loro borici vllaznia,1,loro kovaci,1,loro kovaci artist i popullit,1,loro kovaci toka jone,1,loro kovaci tuc maku,1,loro-borici,1,loro-kovaci,1,lotaj komuna shale,1,lotaj shale,2,luan barova,1,luan barova biografia,1,luan borova,1,luan rama,1,luan-barova,1,luarze velipoje,1,lucia nadin statutet e shkodres,1,lucia nadin statuti di scutari,1,luciana simoni,1,lucie miloti,1,lucie miloti bishtalecat,1,lucie miloti kacurrelat,1,lucie miloti perendon dielli,1,luçie zorba,1,lucie-miloti,1,lucie-zorba,1,luçije kraja,1,luçije kuqani,1,luçije kuqani biografia,1,luçije kurti,1,luçije toska,1,lucije-kuqani,1,ludovik gjergji,1,ludovik pepa,1,Lufta e Parë Botërore,1,lugati gjergj fishta,1,lugati lahuta e malcis,1,luigj benussi,1,luigj bumci,1,luigj bumci nga kujtime e mija,1,luigj gurakuci poezi deshir,1,luigj gurakuqi,1,luigj gurakuqi hero i popullit,1,luigj gurakuqi per shkollen shqipe dhe arsimin kombetar vehbi hoti,1,luigj gurakuqi poezi atdhetarit te koseves,1,luigj gurakuqi poezi dallendyshja u kthye,1,luigj gurakuqi poezi zotnis geg postrippes,1,luigj guraluqi poezi shtepise sime,1,luigj paliqi,1,luigj-bumci,1,luigj-gurakuqi,2,luk kacaj,1,luke kacaj,1,luke kacaj biografia,1,luke-kacaj,1,lulash gjoni,1,lule vjeshtet,1,lules se majit,1,lulet e majit,1,luli i vocerr migjeni,1,luli-i-vocerr,1,lulja e majit,1,Lulzim Vulashi,1,lumejt e shkodres,1,lumi buna shkoder,1,lumi cemit,1,lumi drini bardhe,1,lumi drini zi,1,lumi shales,1,lumi vermoshit,1,lumnije juka,1,lumo-skendo,1,lushta riza,1,luta,1,lutfi muca,1,lutfi sahatçia,1,lutje,1,lyra-shqiptare,1,madre del buon consiglio,1,makeronjana,1,mal i gjymtit dajc,1,mal i jushit,1,malajgji kajvall,1,malarja ne shqiperi,1,malesi district,1,malesori ne paris,1,mali hebaj berdice,1,mali i taraboshit shkoder,1,mali kolaj,1,maliq gur i zi,1,mall e merzi ernest koliqi,1,mall per shkodren,1,mall-e-merzi,1,malsori ne paris pjeter gjini,1,mamica kastrioti,1,mandoline instrument,1,marash mernacaj,1,maria akshija,1,marie logoreci,1,marie logoreci arktore,1,marie logoreci filma,1,marie logoreci jeta,1,marie logoreci kinematografia,1,marie qyrsaqi,1,marie-logoreci,1,marie-qyrsaqi,1,marigo poçi,1,marigo posio,1,marigo pozio,1,marigo-poci,1,marigo-posio,1,marigo-pozio,1,marije logoreci,1,marije qyrsaqi,1,marije-qyrsaqi,1,marin barleti,1,marin sirdani,1,marin-sirdani,1,marino barlezio,1,marinus barletius,1,mark kaftalli,1,mark kaftalli muzika shkodrane,1,mark kaftalli shkoder,1,mark kakarriqi,1,mark luli,1,mark pici,1,mark tirta,2,mark-kaftalli,1,mark-kakarriqi,1,marketin pici,1,maro kondaj,1,martin cama nje fyell ne male,1,martin camaj,1,martin camaj brezi i vektares,1,martin camaj diptik,1,martin camaj ismail kadare,1,martin camaj koha e lules,1,martin camaj letersia shqipe,1,martin camaj mimozat,1,martin camaj njeri me vete e te tjere,1,martin camaj poetit te vdekun,1,martin camaj poezi mimozat camaj mimozat,1,martin camaj poezi te zgjedhura,2,martin camaj poezija e rilindjes,1,martin camaj shiu mbi lum,1,martin camaj shkrimtari i lartesive,1,martin camaj vendit tem,1,martin camaj veprat,2,martin gjoka,1,martin gjoka biografi,1,martin gjoka opera,1,martin gjoka veprat,1,martin ivanaj,1,martin luther king,1,martin-camaj,1,martiret katolik te masakruar nga diktatura,1,marubbi,1,marubi shkoder,1,mary edith durham,1,mary-durham,1,masar bushati,1,masar bushati biografia,1,masar bushati veprat,1,masar-bushati,1,mati kodheli,1,mati logoreci biografia,1,mati logoreci veprat,1,mati marubi,1,mati-logoreci,1,matia logoreci,1,mazrek gur i zi,1,mazreku anton,1,mbi keshtjellin rozafat kristo floqi,1,Mbi vorr të nanës,1,mbi-keshtjellin-rozafat,1,mbreteresha teuta,1,mdre mjeda poezi i mbetuni,1,medin zhega,1,medin zhega biografia,1,medin zhega mjeshter i sportit,1,medin zhega shkoder,1,medin zhega vllaznia,1,medin-zhega,1,megulle pult,1,mehill kostandin gjeci,1,mehill zefi,1,mehme-telezi,1,mehmet ali pasha lahuta malcis gjergj fishta,1,mehmet elezi,1,mehmet gjyli,1,mehmet kavaja,1,mehmet konica,1,mehmet pashe bushati,1,mehmet shehu nikita hrushov,1,mehmet-ali-pasha,1,melgush,1,mendime per shkodren,1,mendime rreth shkodres,1,mentor quku,2,mentor quku biografia,1,mentor quku veprat,1,mentor-quku,2,menyrat e denimit me vdekje,1,merita smaja,1,meshari i gjon buzuku,1,meshtari i malcis gjergj fishta,1,meshtari-malcis,1,mesuesi ahmet bushati,1,mesuesit e hershem te shkodres,1,mesuesit e shkodres,1,mevludet ne gjuhen shqipe,1,mexhid yvejsi,2,mexhid-yvejsi,2,mic sokoli,1,mic sokoli biografia,1,mic sokoli kenge,1,mic sokoli prijes legjendar,1,mic sokoli shqip,1,mic-sokoli,1,michael king,1,midhat araniti,2,midhat vogli,1,midhat-araniti,1,midhat-frasheri,1,migjeni,1,migjeni biografia,1,migjeni ese,1,migjeni kanga e prendimit,1,migjeni kanga e te burgosunit,1,migjeni legjenda e misrit,1,migjeni luli i vocerr,1,migjeni novele mbi krize,1,migjeni poema e mjerimit,1,migjeni poezi lutje,1,migjeni proza,1,migjeni te korrunat,1,migjeni zeneli,1,migjenit veprat,1,miguel de servantes,1,mihal grameno,1,mihal popi,1,mihal popi biografia,1,mihal-popi,1,mike mernacaj,1,mikel kodheli,1,mikel koliqi jeta dhe vepra,1,mikel marubi,1,mikel-koliqi,1,milan postribe,1,milan shuflaj,1,milan sufflay,1,milan sufflay albania,1,milan sufflay shqip,1,milan von sufflay,1,milan-sufflay,1,millosh gjergj nikolla,1,millosh nikolla,1,millosh-gjergj-nikolla,2,millosh-nikolla,1,mimika luca,1,mimozat martin camaj,1,mirash ivanaj,1,mirash ivanaj ditari,1,mirash ivanaj vepra,1,mirash-ivanaj,1,mirasha ivanaj biografia,1,mirela nurce,1,miriam bruceti,1,miriam-bruceti,1,mis bjeshka vermosh,1,mit'hat araniti,1,mita dhe tuk jakova,1,mita jakova,2,mithat araniti,2,mithat araniti rrem vogli,1,mithat-araniti,2,mithat-frasheri,1,mitologjia ilire,1,mitologjia shqiptare,1,mitologjia shqiptare zanat,1,mitologjia-shqiptare,1,mjeda bashkoniu,1,mjede vau dejes,1,mjekesia shkodrane,1,mjeket e pare shkodran,1,mjeku anton ashta,1,mjeshteri karnavaleve te shkodres,1,mjeshtri i madh i artit,1,mnele e madhe,1,mnele e vogel,1,mnele vig,1,moisi arianiti,1,moisi golemi,1,moisi-golemi,1,moj e vogla si florini,1,moj-e-vogla-si-florin,1,mojsi golemi,1,mojsi-golemi,1,molla ferhati,1,monedha e arit me e madhe ne bote,1,monografi per shkodren,1,mosi hilë,1,mother teresa,1,mother-teresa,1,motiv i dikurshem shkodran poezi nga anton cefa,1,motiv-i-dikurshem-shkodran,1,motra tone kole idromeno,1,mri mernacaj,1,mrika mernacaj,1,mrika mernacaj amerike,1,mrika mernacaj presidenti amerikan,1,mrika-mernacaj,1,muhamed nasirudin el-albani,1,muhamet bekteshi,1,muhamet sahatçia,1,muhamet-bekteshi,1,muhammad nasir-ud-din al-albani,1,muharrem gjylbegu,1,muho asllani,1,muho asllani enver hoxha,1,muho asllani partia,1,muho asllani ppsh,1,muho-asllani,1,muriqan,1,musa gjylbegaj,1,musa gjylbegu,1,musa gjylbegu biografia,1,musa gjylbegu veprat,1,musa juka,1,musa-gjylbegu,1,mushan dajc,1,musine kokalari,2,musine musine,1,musine-kokalari,1,mustafa pashe bushati,1,mustafa reshit pashe bushati,1,mustafe dervishi,1,mustafe dervishi balli kombetar,1,mustafe dervishi biografia,1,mustafe dervishi inxhinier,1,mustafe-dervishi,1,muza musine,1,muze-historik-shkoder,1,muzeu kombetar i fotografise marubi,1,muzeu marubi shkoder,1,muzeu-marubi,2,muzg mergimi gasper pali,1,muzg-mergimi,1,muzicisti luan barova,1,muzika e kultivuar shqiptare,1,muzika popullore shkodrane,2,muzika-popullore-shkodrane,1,muzikanti gasper curcia,1,muzikanti ndoc shllaku,1,muzikanti qe u pushkatua per biletat false,1,muzikanti tonin harapi,1,muzikes popullore shkodrane adnan bala,1,myfarete laze,1,myfarete laze biografia,1,myfarete laze mosha,1,myfarete laze pragu i vegjelise,1,myfarete laze sa me mungon,1,myfarete laze te ndez nje shprese,1,myfarete laze zenel vekshari,1,myfarete-laze,1,myftar uruci,1,myhsin borici,1,myselim postribe,1,myslimanet e persekutuar nga komunizmi,1,myslym peza,1,myzafer pipa,2,myzafer pipa biografia,1,myzafer pipa vepra,1,myzafer-pipa,1,na qe shpetimin e gjetem ne te ikun,1,nadjezhda n. gicko-shamova,1,naim frasheri,1,naim frasheri familja,1,naim frasheri jeta,1,naim frasheri pasardhesit,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 1,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 10,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 13,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 16,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 19,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 22,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 3,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 5,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 7,1,naim gjylbegu,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-1,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-10,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-13,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-16,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-19,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-22,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-3,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-5,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-7,1,nakdomonici,1,nane e perbashket ernest koliqi,1,nane-e-perbashket,1,narac vau dejes,1,nasirudin albani,1,nasirudin albani vepra,1,nasirudin arbani biografia,1,nasuf dizdari,2,nasuf-dizdari,2,natasha bega,1,nausika lacaj,1,nderhysaj shale,1,ndermolla,1,ndoc camaj,1,ndoc çefa,1,ndoc daragjati,1,ndoc gurashi,2,ndoc gurashi biografia,1,ndoc martini,1,ndoc martini biografia,1,ndoc martini doktor prela,1,ndoc martini veprat,1,ndoc mazi,1,ndoc nikaj,2,ndoc nikaj biografia,1,ndoc nikaj botime,1,ndoc nikaj poezi kam mbet jetim,1,ndoc nikaj vepra,1,ndoc shllaku,1,ndoc shllaku shkolla e muzikes shkoder,1,ndoc xhuxha,1,ndoc xhuxha numizmati i pare shqiptar,1,ndoc xhuxha numizmatika shqiptare,1,ndoc-gurashi,1,ndoc-martini,1,ndoc-mazi,1,ndoc-nikaj,1,ndoc-shllaku,1,ndoc-xhuxha,1,ndok-illia,1,ndre mjeda,6,ndre mjeda andrra e jetes,1,ndre mjeda bashkoniu,1,ndre mjeda biografia,1,ndre mjeda djali e balta,1,ndre mjeda djali pa nane si nata pa hane,1,ndre mjeda gjuha shqype,1,ndre mjeda i mbetuni,1,ndre mjeda i tretuni,1,ndre mjeda juvenilia,1,ndre mjeda lissus,1,ndre mjeda poezi,3,ndre mjeda poezi bashkoniu,1,ndre mjeda poezi ne deke te shoqit tim,1,ndre mjeda poezi vellavrasi,1,ndre mjeda vaji i bylbylit,1,ndre mjeda vepra,1,ndre-mjeda,6,ndrejaj shosh,1,ndrek gjergji,1,ndrek luca,1,ndrek luca albania actor,1,ndrek luca biografia,1,ndrek saraci,1,ndrek shkjezi,1,ndrek shkjezi biografia,1,ndrek-luca,1,ndrek-shkjezi,1,ndreke pici,1,ndrekë shkjezi,1,ndreke-shkjezi,1,ndue kasneci,1,ndue kasneci arratisja,1,ndue kasneci biografia,1,ndue kasneci vrasja,1,ndue pepa,1,ndue-kasneci,1,ne deke te shoqit tim poezi nga ndre mjeda,1,ne kujtim te brezave shkoder,1,ne lulishten e kenges shkodrane dhe te kengetareve,1,ne-deke-te-shoqit-tim,1,nedret pipa,1,nefail piraniqi,1,nefail piraniqi flaka e maleve,1,nefail piraniqi gjaku i arberit,1,nefail piraniqi teatri migjeni,1,nefail-piraniqi,1,nemesis,1,nemesis arshi pipa,1,nëna dhe femija,1,nene tereza,1,nene-tereza,1,nenmavriq shale,1,nenshat hajmel,1,nenshati foto angjelin,1,nëntë vendet më të mbrojtura në botë,1,nexhmi bushati,2,nexhmije xhunglini,1,nga kujtime e mija luigj bumci,1,nga-kujtime-e-mija,1,ngadhnija kryqit,1,ngritja e flamurit ne deciq,1,ngritja e flamurit ne kruje 1443,1,ngritja e flamurit në vlorë,1,ngritja e flamurit ne vlore 1912,1,nicaj-shale,1,nicaj-shosh,1,nicolo idromeno,1,nike mernacaj,1,nikita hrushov,1,nikita hrushov ne shtoj,1,niko pojani,1,nikoleta shoshi,1,nikoleta shoshi biografia,1,nikoleta-shoshi,1,nikolin lacaj,1,nikolin muzhani,1,nikolin pici,1,nikolin-muzhani,1,nikoll idromeno,1,nikolla spathari,1,nikolle dakaj,1,nikolle dakaj koineja,1,nikolle dakaj sokoli e mirja,1,nikolle dakaj troje heronjsh,1,nikolle dakaj veprat,1,nikolle kaqorri,1,nikolle prennushi,1,nikolle-dakaj,1,nikolle-kacorri,1,nine temali,1,nine zamputti,1,njazi kazazi,2,njazi-kazazi,1,nje cuterr ne helveti ernest koliqi,1,nje histori shkodrane,1,nje-cuterr-ne-helveti,1,nora kelmendit,1,nosh xhuxha,1,notari enver moriqi,1,novela ana mehije fatakeqe,1,novela hane gjaku ernest koliqi,1,novele mbi krize migjeni,1,novele-mbi-krize,1,nuh sahatçia,1,nuh-sahatcia,1,nuse shkodrane,1,o moj shqypni pashko vasa,1,o-moj-shqypni,1,oblike,1,obot,1,ollga luarasi,1,ollga nikolla,1,onomastika dardane,1,onufri,1,opera mrika,2,opera skenderbeu,1,opera-mrika,2,ora e maleve,2,organizata antikomuniste perpjekja shqiptare,1,organografia shqiptare,1,origjina e vojsava kastriotit,1,origjina familjes saraci shkoder,1,origjina karnavaleve,1,orkestra frymore ne shkoder,1,orkestra simfonike shkoder,1,orkestra-pare-frymore-shkoder,1,orkestrat e para ne shkoder,1,orlandi cmendun guljelm deda,1,orlandi-cmendur,1,orlando furioso,1,osja falltores biografia,1,osja i falltores,1,osja i fallxheshes,1,osja-falltores,1,osman bali,1,osman kuka,1,osman-kuka,1,oso baroti,1,oso kuka,1,oso kuka kenga,1,oso kuka poezi,1,oso kuka shkodrani,1,oso kuka simbol trimerie,1,oso kuka vranina,1,oso-kuka,1,osoja i falltores,1,osoja i fallxheshes,1,osoja-faltores,1,our lady of shkodra,1,pacram hajmel,1,pader anton harapi,1,pader-anton-harapi,1,pajtorja e shkodres,1,pal engjëlli,1,pal engjelli biografia,1,pal engjelli veprat,1,pal-engjelli,1,palaj shosh,1,palaj-gushte,1,pallati sportit qazim dervishi shkoder,1,palok gjergji,1,paloke kurti,1,paloke nika,1,paloke nika biografia,1,paloke nika jeta,1,paloke nika shkoder,1,paloke nika vllaznia,1,paloke-kurti,1,paloke-nika,1,paolina kodheli,1,papa jani,1,papa tani petrota,1,papa xhuvani,1,paralamenti-i-pare-shqiptar,1,parku i taraboshit,1,parku i taraboshit shkoder,1,parku kombetar i thethit,1,parku-i-taraboshit,1,parlamentaret e pare shqiptar,1,parlamentaret e pare te shqiperise,1,parlamenti i shqiperise,1,parlamenti shqiptar,1,parlamenti-shqiperise,1,parlamenti-shqiptar,1,pashallaret e shkodres,1,pashalleku bushatlijve shkodres,1,pashalleku i shkodres,1,pashalleku-i-shkodres,1,pashk gjeci,1,pashk gjeci komedia hyjnore,1,pashk misloca,1,pashk-gjeci,1,pashket 2018,1,pashket katolike,1,pashket ortodokse,1,pashko gjecaj,1,pashko gjeci,1,pashko vasa,1,pashko vasa biografia,1,pashko vasa poezi o moj shqypni,1,pashko vasa veprat,1,pashko-vasa,1,patuk saraci,1,paulin lacaj,1,paulin lacaj biografia,1,paulin lacaj shkoder,1,paulin lacaj teatri migjeni,1,paulin ndoja,1,paulin ndoja biografia,1,paulin ndoja nderi i sportit shqiptar,1,paulin preka,1,paulin preka biografia,1,paulin selimi,1,paulin selimi biografia,1,paulin selimi veprat,1,paulin-lacaj,1,paulin-ndoja,1,paulin-preka,1,paulin-selimi,1,pecaj shale,1,pentar dajc,1,pepsumaj shosh,1,per shkodrant,1,per shkodren,2,per shkodren dhe shkodrant,1,pergamena mesjetare ne muzeun historik te shkodres,1,perkthimi komedise hyjnore,1,perlat rexhepi,1,permbledhje kengesh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare,1,perpjekja shqiptare,1,perralla kacimicrri,1,perralla piciruku,1,persekutimi i komunitetit mysliman nga komunizmi,1,personazhe mitologjike shqiptare,1,petro dhimitri,1,petro fotografi,1,petrotta gaetano,1,philip nogga,1,philip-nogga,1,philippe nogga,1,pier kolond,1,pier-kolond,1,pietro marubbi,1,piktori andrea kushi,1,piktori andrea kushi biografia,1,piktori andrea kushi vepra,1,piktori lin delija,1,piktori ndoc gurashi,1,piktori ndoc martini,1,piktori simon rrota,1,piktori zef kolombi biografia,1,piktori zef kolombi veprat,1,pina-thani,1,pistull hajmel,1,pjerin ashiku,1,pjerin ashikut,1,pjerin ndreka,1,pjerin-ashiku,1,pjerin-ndreka,1,pjeter arbnori biografia,1,pjeter arbnori libri,1,pjeter arbnori vepra,1,pjeter arbori,1,pjeter daragjati,1,pjeter dungu,1,pjeter dungu biografia,1,pjeter dungu lyra shqiptare,1,pjeter filipi,1,pjetër gaci,1,pjeter gaci biografia,1,pjeter gaci veprat,1,pjeter gjini,1,pjeter gjini malsori ne paris,1,pjeter gjini poezi,1,pjeter gjoka,1,pjetër gjoka,1,pjeter gjoka biografia,1,pjeter marubi,1,pjetër marubi,3,pjeter marubi biografia,1,pjeter pepa,1,pjeter pepa dosja e diktatures,1,pjeter pepa tragjedia dha lavdia e klerit katolik ne shqiperi,1,pjeter saraci,1,pjeter zarishi,1,pjeter-arbnori,1,pjeter-dungu,1,pjeter-gaci,1,pjeter-gjini,1,pjeter-gjoka,1,pjeter-marubi,1,pjeter-pepa,1,pjeter-zarishi,1,pjetro marubbi,1,plan pult,1,plazhi velipojes,1,plepan,1,pleqnija,1,pleqnija filip shiroka,1,plezhe,1,poema e mjerimit migjeni,1,poema kuq e zi,1,poema lirija ndre mjeda,1,poema lissus ndre mjeda,1,poema-e-mjerimit,1,poeta i kabashit,1,poetit te vdekun martin camaj,1,poetit-te-vdekun,1,poezi nga hile mosi,1,poezi nga martin camaj,1,poezi nga robert shvarc,1,poezi nga tano banushi,1,poezi per 1 majin,1,poezi per kalane e shkodres,1,poezi per shkodren,4,poezi rapsodi i malit,1,poezi vegimi hamit gjylbegaj,1,poezia asaj hamid gjylbegaj,1,poezia bukurija duhet fort hamit gjylbegaj,1,poezia dallendyshes,1,poezia lules hamit gjylbegaj,1,poezia malli im,1,poezia te nderueshmit dom ndoc nikaj,1,poezia vargu i jetes hamit gjylbegaj,1,poezia virtyti hamit gjylbegu,1,pog pult,1,populli fitoi rrnofte populli luigj gurakuqi,1,populli-fitoi rrofte-populli-luigj gurakuqi,1,porsi fleta ejllit zotit,1,portokalli show,1,portreti i skenderbeut,1,posta e shqypnise,1,prefektura shkoder,1,prefektura-shkoder,1,prekal,1,preke-jakova,1,prendush gega,1,prendush gega poeta i kabashit lazer shantoja,1,prendush-gega,1,preng doçi,1,preng doci veprat,1,preng jakova,1,preng-doci,1,preng-jakova,1,prenk doçi,1,prenk doci biografia,1,prenk jakova shkoder,1,prenk pllumi,1,prenk-doci,1,prenk-jakova,1,prenkë jakova,2,primo shllaku,1,primo shllaku biografia,1,primo shllaku dyshi,1,primo shllaku gegnishtja,1,primo shllaku poezi,1,primo shllaku veprat,1,primo-shllaku,2,princesha argjiro,1,principata e balshajve,1,principata e kastriotve,1,principata e shkodres,1,principata-balshajve,1,prof kole ashta,1,prof simon pepa.,1,profesor gezim uruci,1,profesor mustafe dervishi,1,pronaret e pare ne shkoder,1,prroni i cepit ernest koliqi,1,prroni-i-cepit,1,psalm muzgu gasper pali,1,psalm-muzgu,1,puke district,1,puke shqiperi,1,pulaj velipoje,1,qafe-mali puke,1,qaku shkoder popullsia,1,qamil quku,1,qamili bujar,1,qarku i shkodres,3,Qarku Shkoder,1,qarku-shkoder,3,qarkun e shkodres,1,qazim dervishi,1,qazim dervishi biografia,1,qazim dervishi shkoder,1,qazim dervishi vllaznia,1,qazim mulleti,1,qazim-dervishi,1,qelez puke,1,qemal dracini,1,qemal dracini ditari,1,qemal dracini qytetar nderi,1,qemal kertusha,1,qemal sfata vjersha,1,qemal stafa,3,qemal stafa autor,1,qemal stafa deklarata,1,qemal stafa hartime,3,qemal stafa hero i popullit,1,qemal stafa kanga e kumbanares,1,qemal stafa komunist,1,qemal stafa libri,2,qemal stafa partia komuniste shqiptare,1,qemal stafa poezi,2,qemal stafa qortimet e vjeshtes,1,qemal stafa shkrimtar,1,qemal stafa trashegimia letrare,1,qemal stafa vepra letrare,2,qemal stafa veprat,1,qemal-dracini,1,qemal-stafa,1,qender malesi e madhe,1,qerbelaja naim frasheri kapitulli 4,1,qerbelaja-naim-frasheri-kapitulli-4,1,qerim vrioni,1,qerret,1,qerret puke,1,qielli mbi oborr ernest koliqi,1,qielli-mbi-oborr,1,qortimet e vjeshtes,1,qortimet e vjeshtes libri,1,qortimet e vjeshtes qemal stafa,1,qortimet e vjeshtes shkrime letrare,1,qosja rexhep,1,qosja-rexhep,1,qyfyre rrem voglit katunar pri rrashbule,1,qyteti i shkodres,1,racizmi ne gjermani,1,ragip gjylbegu,1,ramadan sokoli,1,ramadan sokoli biografia,1,ramadan sokoli njih vetveten,1,ramadan sokoli vepra,1,ramadan-sokoli,1,rapsodi i malit poezi,1,rapsodi kreshnike,1,rapsodi me lahute,1,rapsodi-malit,1,razem albania,1,razem-shkoder,1,razma shkoder,1,rec i ri velipoje,1,rec-pulaj velipoje,1,refleksione per shkodren,1,refleksione-mbi-shkodren,1,reflesinone mbi shkodren,1,regjizori andrea skanjeti,1,regjizori lazer filipi,1,regjizori lec shllaku,1,regjizori serafin fanko,1,regjizori sulejman dibra,1,renc gur i zi,1,revista cirka,1,revista fryma,1,revista hosteni,1,revista shkolla e re,1,revista-hylli-drites,1,rexhai kosturi,1,rexhep qosja,1,rexhep-qosja,1,rezzo schlauch,1,rezzo-schlauch,1,rifa frasheri,1,rifat frasheri biografia,1,rifat frasheri virusi i terbimit,1,rifat-frasheri,1,rikard ljarja,1,ringjallja jezusit,1,ringjallja krishtit,1,rita ndoci,1,riza dani,1,riza dani shkoder,1,riza dani veprimtar i ceshtjes kombetare,1,riza kaduku,1,riza lahi,2,riza lahi biografia,1,riza lahi botime,1,riza lahi poezi,1,riza lahi vendi im,1,riza lahi veprat,1,riza llushta,1,riza llustra,1,riza lushta,1,riza neshani,1,riza tafilaku,1,riza-dani,1,riza-lahi,3,riza-llushta,1,riza-lushta,1,riza-tafilaku,1,robert elsie,1,robert shvarc,2,robert shvarc poezi,1,robert shvarc poezi per shkodren,1,robert-elsie,1,robert-shvarc,2,romolo zamputti,1,rosela gjylbegu,1,roza anagnosti,1,roza anagnosti biografia,1,roza saraci,1,roza xhuxha,1,roza-anagnosti,1,roza-xhuxha,1,rozafa castle,1,rozafa luca,1,rozafa shkoder,1,rragam gur i zi,1,rranxa bushat,1,rrape puke,1,rrefimet e aktorit bep shiroka,1,rrem vogli,2,rrem vogli mithat araniti,1,rrem-vogli,1,rreshpja liriku me i shquar i letrave shqipe,1,rreth flamurit te perbashkuar,1,rreth shkodres dhe per shkodren,1,rreth-shkodres,1,rrethet e shkodres,1,rrethi i pukes,1,rrethi i shkodres,3,rrethi malesi e madhe,1,rrethi puke,1,Rrethi Shkoder,1,rrethi shkodres,1,rrethi shkodres popullsia,1,rrethi-malesi-e-madhe,1,rrethi-puke,1,rrethimi i shkodres,1,rrethimi i shkodres henrik lacaj,1,rrethimi i shkodres marin barleri,1,rrethimi i shkodres marin barleti,1,rrethimi shkodres 1912,1,rrethimi-shkodres,1,rreziku i blerjeve ne internet,1,rreziku i blerjeve online,1,rrno per me tregue,1,rrno vetem per me tregue zef pllumi,1,rrno-per-me-tregue,1,rrobaqepesi qe u be aktor profesionist,1,rrok zojsi,1,rrok zojzi,1,rrok-zojzi,1,rruga shkoder vermosh,1,rruga tamare vermosh,1,rrugash,1,rrugash ernest koliqi poezi,1,rrushkull dajc,1,ruzhdi borici,1,sabri koçi,1,sabri-koci,1,sadete juka,1,safet sokoli,1,safete juka,1,safete-juka,1,safete-sofia-juka,1,safete-sophia-juka,1,sahati inglizit muzeu historik shkoder,1,sahati inglizit ne shkoder,1,sahati-inglizit,1,sait bonjaku,1,salih borici,1,salih efendi myftia,1,salih myftia,1,salih-myftia,1,samrishi dajc,1,samrishi i ri,1,sanco panco,1,sander ashta,1,sander ashta biografia,1,sander prosi,1,sander prosi aktor,1,sander prosi biografia,1,sander prosi filmat,1,sander saraci,1,sander saraci biografia,1,sander-ashta,1,sander-prosi,1,sander-saraci,1,sanxhaku i shkodres,1,sara smaja,1,scutari albania,1,scutari albania informazione,1,scutari albania storia,1,scutari lago,1,scutari nella lingua italiana,1,seit boshnjaku,1,seit-boshnjaku,1,selami tabaku,1,semundja malarjes,1,serafin fanko biografia,1,serafin fanku,1,serafin-fako,1,serme temal,1,shahin kolonja,1,shakote postribe,1,shan pici,1,shan-pici,1,sharkia,1,shegani shkoder,1,sheges se kopshtit,1,sheldi gur i zi,1,shelqet vau dejes,1,shen sergji e baku,1,shirgj church,1,shiroka shkoder,2,shiroke shkoder,1,shiroke zogaj shkoder,1,shirq church,1,shirq dajc,1,shkëlzen doçi,1,shkenca dhe jeta,1,shkjeze bushat,1,shko dallendyshe filip shiroka,1,shko meshar poezi nga gjosho vasija,1,shko-dallendyshe,1,shko-meshar,1,shkoder country,3,shkoder district,2,shkoder familja ceka origjina,1,shkoder familja coba,1,shkoder kisha e zojes,1,shkoder komisia letrar,1,shkoder liqeni,1,shkoder lord paget house,1,shkoder lumi buna,1,shkoder sahati inglizit,1,shkoder salih myftia,1,shkoder shkodra scutari albania,1,shkoder shtepia e lordit anglez,1,shkoder vehbi gavoci,1,shkoder vermosh,1,shkoder-razem,1,shkoder-shiroke,1,shkodra 1913,1,shkodra arshi pipa,1,shkodra asht dashni,1,shkodra asht e bukur,1,shkodra city,1,shkodra daily,2,shkodra dhe bicikletat e para,1,shkodra dhe motet,1,shkodra dhe motet hamdi bushati,1,shkodra dhe statutet,1,shkodra district,2,shkodra e rrethuar 1912,1,shkodra e vjeter,1,shkodra hero i punes socialiste,1,shkodra in english,1,shkodra in italiano,1,shkodra karnaval,1,shkodra kryeqytet,1,shkodra lagjet,1,shkodra love,1,shkodra mbi bicikleta,1,shkodra monografi njazi kazazi,1,shkodra ne luften e pare boterore,1,shkodra ne mbramje ernest koliqi,1,shkodra ne mengjese ernest koliqi,1,shkodra ne mesjete,3,shkodra ne shekuj,2,shkodra ne zheg ernest koliqi,1,shkodra qytet i bekuar,1,shkodra qyteti i bicikletave,1,shkodra-dhe-motet,2,shkodra-foto,1,shkodra-kryeqytet,1,shkodra-ne-foto,1,shkodra-ne-mbramje,1,shkodra-ne-mengjese,1,shkodra-ne-mesjete,1,shkodra-ne-shekuj,1,shkodra-ne-zheg,1,shkodra-sot,8,shkodradaily,2,Shkodranet neper bote,3,shkodrani dhe bicikleta,1,shkodranja,1,shkolla e mesme artistike prenk jakova,1,shkolla e pare ne shiroke,1,shkolla e pare shqipe ne shiroke,1,shkolla mesme artistike prenkë-jakova,1,shkolla muzikës prenk-jakova,1,shkolla-e-pare-ne-shiroke,1,shkolla-parruces,1,shkollat e para ne shiroke,1,shkollat e para ne shkoder,1,shkollat e para shqipe,1,shkollat shqipe ne shkoder,1,shkrel malesi e madhe,1,shkrimtari andrea skanjeti,1,shkrimtari bik pepa,1,shkrimtari kole jakova,1,shkrimtari paulin selimi,1,shkrimtari riza lahi,1,shkrimtari xhahid bushati,1,shkroi te parin requiem shqiptar,1,shllak shkoder,1,shoqeria aritike rozafat,1,shoqeria artistike bogdani shoqeria bogdani shkoder,1,shoqeria bashkimi ne shkoder,1,shoqëria bashkimi në shkodër,1,shoqeria kulturore bogdani,1,shoqeria kulturore rozafat,1,shoqeria rozafat,1,shoqeria rozafat aktiviteti,1,shoqeria rozafat shkoder,1,shoqeria rozafat themelimi,1,shoqeria-bashkimi,1,shoqeria-bogdani,1,shoqeria-rozafat,1,shote galica,1,shpirti poetik i tano banushit,1,shpor gur i zi,1,shprehje shkodrane,1,shprehje shkodrane të vjetra dhe të reja,1,shprehje-shkodrane-te-vjetra-dhe-te-reja,1,shqiperi e mjera shqiperi,1,shqiperia kampione e ballkaniades,1,shqiperia kampione e ballkanit,1,shqipni e mjera shqipni,1,shqiptaret e ukraines,1,shqiptaret ne odesa,1,shqiptaret ne ukraine,1,shqiptarja ne amerike,1,shqypnija,1,shqypnija lire,1,shqypnise,1,shqypnise poezi nga gjergj fishta,1,shqypria,1,shqypria filip shiroka,1,shqyptari,1,shqyptari frati shqypnija,1,shqyptari-frati-shqypnija,1,shtatzania,1,shtatzënia,1,shtepise sime luigj gurakuqi,1,shtepise-sime,1,shtigjet tona të vështira,1,shtigjet-tona-te-veshtira,1,shtjefe-gjecovi,1,shtjefen gjecovi,1,shtjefën gjeçovi,1,shtjefen gjecovi ne kulturen shqiptare,1,shtjefën palushi,2,shtjefen-gjecovi,1,shtjefen-palushi,2,shtoj i ri,1,shtoj i vjeter,1,shtuf ana e mailit,1,shtypshkronja nikaj,1,shuajp domnori,1,shyqyri alushi,1,shyqyri-alushi,1,si e njoh gurakuqin anton harapi,1,si falet nje femi per atdhe,1,si festohet 1 maji,1,si lind jeta,1,si lind nje femi,1,si lindi digitalb,1,si lindi dita e tokes,1,si lindi google doodle,1,si lindi photoshop,1,si te blejme ne internet,1,si të dallojmë arin,1,si të dallojmë floririn,1,si te duen te tjeret novele nga injac zamputti,1,si-e-njohe-une-gurakuqin,1,si-te-duen-te-tjeret,1,sic me thote nenua plake,1,siege of scutari,1,siege of shkoder,1,sikur t isha djale haki stermilli,1,sikur-t-isha-djale,1,simon gjoni biografia,1,simon gjoni jeta,1,simon gjoni lule bore,1,simon gjoni lulja e bores,1,simon pepa,1,simon pepa biografia,1,simon pepa veprat,1,simon rrota,2,simon rrota biografia,1,simon rrota veprat,1,simon-gjoni,1,simon-pepa,1,simon-rrota,1,simpoziumin shkencor,1,sk vllaznia sport klub vllaznia,1,skanderbeg,1,skender drini,1,skenderbeu,2,skenderbeu ese,1,skifter këlliçi,1,skifter-kellici,1,skutarini,1,sokol gjoka,1,spartak ngjela,1,spartak-ngjela,1,spathar vau dejes,1,special court of albania 1945,1,spiro dede,1,sport,2,stadiumi loro borici,1,stafa qemal,1,stajke bushat,1,statuta et ordinationes capituli eclesiae cathedralis drivastensis,1,statutet e drishtit,1,statutet e shkodres,1,statutet-e-shkodres,1,statutet-shkodrane,1,statuti i drishtit,1,statuti i shkodres,1,stavro skendi,1,stema e balshajve,1,sterbeqi shkoder,1,studime albanologjike injac zamputti,1,suk-dajc komuna dajc,1,sulejman dibra,1,sulejman-dibra,1,suma familja shkodrane,1,sume postribe,1,tahir dizdari,2,tahir dizdari biografia,1,tahir dizdari veprat,1,tahir kolgjini,1,tahir-dizdari,1,tahir-kolgjini,1,tamara gaci,1,tamara kudrickaja,1,tamburja,1,tani petrotta,1,tano banushi,2,tano banushi biografia,1,tano-banushi,3,tarabosh shkoder,1,tashko lako xhambazet,1,tashko-lako,1,tava e krapit,1,tave krapi,1,tave krapi receta,1,tave peshku receta,1,te dhena mbi korene e veriut,1,te dua atdhe,1,te korrunat migjeni,1,te mirat e blerjes ne internet,1,te-korrunat,1,te-ura-sutjeskes,1,teatri migjeni,1,teatri migjeni historia,1,teatri migjeni shkoder,2,teatri shkodres migjeni,1,teatri-migjeni,6,teatrit migjeni hasan smaja,1,teatrit migjeni katerina biga,1,teatrit migjeni paulin preka,1,tef palushi,2,tef palushi biografia,1,tef-kuqani,1,tef-palushi,2,tefë kuqani,1,teksti kenges moj e vogla si florini,1,telume temal,1,teodor haxhi filipi,1,tereza-zorba tereza zorba,1,termet ne shkoder,1,termeti i 15 prillit ne shkoder,1,termeti i viti 1979 ne shkoder,1,termeti me i fuqishem ne shqiperi,1,termeti shkoder enver hoxha,1,teufik gjyli,1,teufik gjyli legjenda dhe tregime per te vegjel,1,teufik gjyli perralla,1,teufik gjyli vepra letrare,1,teufik-gjyli,1,the albanians,1,the balsic,1,The Guardian,1,the highland lute,1,the siege of shkodra,2,the statutes of scutari,1,The X Factor Albania,1,the-albanians,1,themistokli germenji,1,thenie kushtuar atdheut,1,thenie per atdheun,1,thenie shkodrane,1,theodor anton ippen,1,theodor ippen,1,theodor-ippen,1,theron j. damon,1,theron johnson damon,1,Theth,1,Theth National Park,1,theth albania,1,theth shale,1,Thethi,1,thethi pershkrim,1,thethi shkoder,1,thethi turizem,1,tifozat kuq e blu,1,tingellim per shkodren robert shvarc,1,tingellim-per-shkodren,1,tinka kurti biografia,1,tinka-kurti,1,tinka-thani,1,tiparet e tulipaneve,1,tipet e tulipaneve,1,tish daija,1,tish daija biografia,1,tish daija veprat,1,tish-daija,1,tomor dani,1,tomor-osmani,1,tonin cobani,1,tonin harapi,1,tonin harapi biografia,1,tonin harapi veprat,1,tonin miloti,1,tonin saraci,1,tonin tershana,1,tonin tershana biografia,1,tonin zadeja,1,tonin-harapi,1,tonin-tershana,1,toplane,1,Tourism,1,tradira dhe zakone shkodrane,1,traditat shkodrane,1,traditat-shqiptare,1,tradite zakonore,1,trajneri paulin ndoja,1,trashegimia kulturore,1,tregime nga tashko lako,1,tregimi hane gjaku ernest koliqi,1,trendafili arte,1,trimereshat shqiptare,1,tring smajli,1,tringa e grudes,1,tringa e malcis,1,tringa lahuta malcis gjergj fishta,1,tringa smajl martinit,1,tringe smajli,2,tringe smajlja,1,tringe-smajli,1,triologjia albanica pipa,1,trush berdice,1,tuj kujtue fishten,1,tuk jakova,2,tuk jakova biografia,1,tuk jakova familja,1,tuk-jakova,1,tulipanet e fushes,1,tulipani i pyllit,1,tulipani i sharrit,1,tulipani shqiptar,1,ukbibaj,1,une kam nje enderr,1,universiteti gurakuqi vehbi hoti,1,universiteti shkodres vehbi hoti,1,ura e mesit shkoder,1,ura e shenjte,1,uran butka,1,urat e para ne shqiperi,1,urime per 1 majin,1,urime per vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,urime per vitin e ri ne te gjitha gjuhet,1,ushqime tradicionale shkodrane,1,vace zela,1,vace zela lemza,1,vace zela rrjedh me kenge ligjerime,1,vace zela shqiperia ime,1,vace-zela,1,vaji i bulbyli poezi,1,vajze shkodrane,1,vale mbi vale,1,vallas ana e malit,1,vangjel gjika,1,vangjel gjika biografia,1,vangjel-gjika,1,vargje kushtuar atdheut,1,vaso pashë shkodrani,1,vau i dejes shkoder,1,vdekja e luigj gurakuqit,1,vdekja e pirros,1,vdekja tuk jakoves,1,vegla muzikore,1,vehbi gavoci,1,vehbi hoti,2,vehbi ismaili,1,vehbi sulejman gavoci,1,vehbi-hoti,1,vehbi-ismaili,1,vehbi-sulejman-gavoci,1,velikopoje,1,velinaj ana e malit,1,velipoja,1,velipoja plazhi,1,velipojak,1,velipoje,1,velipoje shkoder,1,vellavrasi,1,vellavrasi poezi nga ndre mjeda,1,vepra illyricum sacrum,1,vepra zef valentini,1,veprimtari kulturore artistike,2,veprimtari-artistike,1,veprimtari-kulturore,1,vera bitani,1,vera bregu,1,vera-bitani,1,vera-bregu,1,vermosh-shkoder,1,vermoshi,1,vermoshi malesi e madhe,1,vesel rizvanolli,1,vidhgar,1,vig mnele,1,viktor bruceti,1,viktor bruceti biografia,1,viktor koliqi kur bie shi ne shkoder,1,viktor lacaj,1,viktor-bruceti,1,viktor-shiroka,1,vildan tufi,1,vile temal,1,vilze postribe,1,vincenc prennushi,1,Vinçenc Prennushi,1,vincenc prennushi poezi grueja shqyptare,1,vincenc prennushi poezi kuq e zi 28 nandur,1,vincenc-prennushi,1,Vincens Penushi,1,violeta zefi,1,violeta zefi biografia,1,violeta-zefi,1,viti shahini,1,vitore nino,1,vitore nino biografia,1,vitore nino rolet,1,vitore-nino,1,vjeshte gasper pali poezi nga gasper pali,1,vlerat e muajit ramazan,1,vllaznia historia,1,vllaznia kampion,1,vllaznia ne vite,1,vllaznia shkoder,1,vojsava kastrioti,1,vojsava triballi,1,vojsava tripalda,1,vojsava-kastrioti,1,vorri i fratit,1,Vorri nanes,1,vox populi,1,vrasja e luigj gurakuqit,1,vrasja qemal stafes,1,vrasja tuk jakoves,1,vukaj,1,vukatane gur i zi,1,vukjakaj gegaj,1,vuksan vata,1,vuksanaj shale,1,Vulashi Lulzim,1,wassa effendi,1,welcome to shkoder,1,willy-kamsi,1,xhahid bushati,1,xhahid bushati botime,1,xhahid bushati perralla,1,xhahid bushati poezi,1,xhahid bushati tregime,1,xhahid bushati vepra,1,xhahid-bushati,1,xhambazet,1,xhambazet tashko lako,1,xhamia e parruces,1,xhamia e paruces shkoder foto,1,xhamia e plumbit shkoder,1,xhamia e plumbit shkoder foto,1,xhamia e shkodres,2,xhamia parruces shkoder,1,xhamia plumit shkoder,1,xhamia-parruces,1,xhamia-plumbit,1,xhan pult,1,xhelal baku,1,xhelal zejneli,1,xhemal bushati,1,xhemal bushati biografia,1,xhemal naipi,1,xhemal naipi biografia,1,xhemal-bushati,1,xhemal-naipi,1,xhevahir spahiu,1,Zafina Vasa,1,zakonet shqiptare,1,zana popullore,1,zani i shna ndout,2,zef ashta,1,zef deda,2,zef deda biografia,1,zef jubani,1,zef jubani biografia,1,zef jubani histori e gjergj kastriotit,1,zef kadarja,1,zef kadarja biografia,1,zef kadarja lidhje bese,1,zef kolombi,1,zef mala,2,zef malaj,2,zef malja,2,zef ndoci,1,zef ndoja,1,zef ndokillia,1,zef pellumbi,1,zef pllumi,2,zef pllumi rrno vetem per me tregue,1,zef saraci,1,zef simoni,1,zef valentini,1,zef zorba,2,zef-ashta,1,zef-deda,1,zef-jubani,1,zef-kadarja,1,zef-kolombi,1,zef-mala,2,zef-pllumbi,1,zef-pllumi,2,zef-shiroka,1,zef-simoni,1,zef-valentini,1,zef-zorba,2,zeke ndoci,1,zeneli migjeni,1,zeneli migjenit,1,zhani canco,1,zita bonati,1,zita bonati lacaj,1,zog dushmani,1,zog sakoli,1,zogaj liqeni shkodres,1,zogaj scutari,1,zogaj shiroke,1,zogaj shkoder,1,zogaj-shkoder,1,zoja e kalase,1,zoja e keshillit te mire,1,zoja e shkodres,1,zoja keshillit mire shkoder,1,zoja shkoder,1,zoja-shkodres,2,zonja z,1,zorba zef,2,zotnis geg postrippes luigj gurakuqi,1,zotnis jakin shkodra,1,zotnis-geg-postrippes,1,zotnis-jakin-shkodra,1,zues,1,zyliha miloti,1,zyliha miloti teatri migjeni,1,zyliha-miloti,1,
ltr
item
ShkodraDaily: Eqrem Çabej - Ilirishtja dhe Shqipja
Eqrem Çabej - Ilirishtja dhe Shqipja
Eqrem Cabej Iliret dhe Gjeneza e Shqiptareve: Ilirishtja dhe Shqipja - Problemi i raportit te shqipes ndaj ilirishtes eshte nje problem historik e gjuhesor. Prandaj dhe rruget e mjetet per t iu afruar zgjidhjes shkencore te tij nuk mund te jene vetem gjuhesore ..
https://4.bp.blogspot.com/-qD_JtaW7Nyc/WHsjxNaHweI/AAAAAAAADPI/jcE87-tU7202hWHU5njKE63IMwvnFcoyQCLcB/s1600/Eqrem_Cabej.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qD_JtaW7Nyc/WHsjxNaHweI/AAAAAAAADPI/jcE87-tU7202hWHU5njKE63IMwvnFcoyQCLcB/s72-c/Eqrem_Cabej.jpg
ShkodraDaily
http://www.shkodradaily.com/2017/01/ilirishtja-dhe-shqipja.html
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/2017/01/ilirishtja-dhe-shqipja.html
true
4794096214637195701
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy