virgjeresha ne traditen kulturore shqiptare. Para Keshillit te Pleqeve solemnisht deklarohej si Virgjereshe, vishej si mashkull dhe publikisht paraqitej si i tille. Institucioni i virgjereshes eshte ne harmoni me rolin e gruas ne familjen patriarkale shqiptare ..

Virgjëresha në traditën kulturore shqiptare

tring smajli

Virgjëresha në traditën kulturore shqiptare


Nga Agata Rogos
Adam Mickiewicz University in Poznań
Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, Poloni.

Besa besë e fjala fjalë,
Grueja grue e zana zanë,
Zana diell e grueja hanë:
Mjerë kush besë grues i ka xanë!
(Visaret II, 1937: 10)

1. Transformimi shprehje e diskursit shoqëror

Në shoqërinë tradicionale patriarkale shqiptare, kur në një familje nuk ka pasur pasardhës mashkull, kishte mundësi që një femër të përcaktohet si mashkull, duke marrë përsipër të gjitha detyrimet dhe privilegjet e një mashkulli. Fenomeni i virgjëreshës është njëri prej rasteve të këtilla, i cili nënkupton një fenomen shumë më të gjerë kulturor sesa përmbledh brenda vetes konotacioni semantik i këtij termi. Ky term shumë shpesh është identifikuar dhe është lidhur me një emërtim: virgjëresha e betuar. Studimet letrare, antropologjike e kulturore tregojnë se këtë fenomen kulturor unik është shumë vështirë ta përmbyllësh brenda institucionit të virgjëreshës. Në letërsi ky fenomen është shtjelluar shpesh në mënyra të ndryshme, bile dhe në kundërshtim me praktikën kanunore.

Përmenden shumë faktorë që kanë shtyrë femrën të marrë një vendim të këtillë. Disa aspekte të rëndësishme të këtij transformimi ngërthejnë edhe arsyet e marrjes së këtij vendimi, nga vetë femra ose nga gjithë familja. Ky vendim mund të merrej edhe nga prindërit që në momentin e lindjes së një vajze. Këtu dua të theksoj mendimin e Sërgjan Karanoviçit - drejtor i filmit "Virxhina" (1991) - se virgjëreshë e betuar nuk është personi në kuptimin seksual, por në aspektin e rrethanave shoqërore. Bashkë me marrjen e pushtetit shoqëror të mashkullit nga një femër, përmes transformimit të saj të mëtejshëm në rolin e mashkullit, duke e ndërruar gjininë nënkuptohej edhe ekzistimi dhe edukimi familjar e shoqëror patriarkal në frymën e disa tipareve kulturore të identitetit kombëtar në zonat e thella të shoqërisë tradicionale shqiptare, siç janë: trimëria, besnikëria, fjalëdhënia.

Pra, transformimi në virgjëreshë është i lidhur ngushtë me një fenomen më të gjerë etnologjik e shoqëror dhe paraqet një temë kulturore më vete, e cila do të nënkuptonte flijimin e femrës, që në mënyrë figurative është i pranishëm në historinë e letërsisë dhe të kulturës shqiptare. Lidhet, megjithatë me një çështje shumë më të thellë se sa disa nga shkaqet që përmenden këtu dhe është ndjerë, ndoshta duhet të themi si një nevojë e përmbushjes së mungesës së pjesëmarrjes së gruas në jetën publike.

Po përmendim disa nga arsyet që çojnë në transformimin e një vajze në virgjëreshë. Midis tyre mund të jenë:
(a) gjendja shpirtërore;
(b) refuzimi i fejesës së padëshiruar;
(c) mungesa e trashëgimtarit mashkull (djalë);
(d) mbetja e shtëpisë në duart e fëmijëve të vegjël.

(1.1) Një nga arsyet kryesore për heqjen dorë nga të mosqenit femër është refuzimi i martesës. Duke pasur parasysh faktin se kanuni nuk lejon që një vajzë ose një djalë të heqë dorë nga obligimi i martesës, sepse, edhe nëse nuk pajtohen janë të detyruar të martohen me djalin ose vajzën me të cilin familja e ka fejuar. Vetëm në rast se ajo vendos që të jetë virgjëreshë, atëherë lirohet nga kjo martesë e padëshiruar dhe kështu i shmanget hakmarrjes së dy familjeve: familjes së vajzës dhe familjes së të fejuarit. Një ndërrim i këtillë i seksit nga ana e një vajze në të njëjtën kohë përbën mjetin e vetëm për prishjen e një fejese dhe për t'i mbrojtur të afërmit e saj nga hakmarrja e familjes së dhëndrit të shnderuar.

(1.2) Një arsye tjetër që e nxit një femër të marrë vendimin për tranzicion është edhe mungesa në familje e një trashëgimtari mashkull. Me këtë rast, vendimi më shpesh merret nga vetë femra, e cila drejtpërdrejt e bën të zbatueshëm. Këtë vendim mund ta marrë vetë virgjëresha. Kështu, vajza më e re vendos të bëhet virgjëreshë e betuar për ta ruajtur nderin e familjes ose për ta marrë gjakun, por më shpesh për ta ruajtur familjen dhe shtëpinë.

Natyrisht, në letërsinë gojore ky motiv është subjekt i transformimeve letrare. Këtu në mënyrë të qartë bëhen transformimet e traditës, të cilat tregojnë për shndërrimin e rolit të gruas nga objekti në subjekt. Në traditën e shqiptarëve, sidomos para 200-300 vjetësh, praktika e transformimit në virgjëreshë ishte shumë më e shpeshtë në rastet kur nuk kishte trashëgimtar mashkull. Virgjëresha e merrte funksionin e saj pas vdekjes së babait, por, pas vdekjes së saj e drejta e trashëgimisë së pasurisë përsëri kalonte te pasardhësit meshkuj të farefisit të babait.

2. Ç'do të thotë të jeshë femër (Çlirimi kulturor i trupit)

Të dhënat për pozitën e femrës në të drejtën zakonore shqiptare shfaqen kryesisht në sferat e jetës shoqërore, të cilat kanë të bëjnë me rastet kur pjesëmarrja e saj ka qenë e domosdoshme. Zakonisht pjesëmarrja e femrës në jetën shoqërore të bashkësisë përmbyllej brenda ciklit jetësor të familjes: lindja e fëmijëve, martesa dhe pjesëmarrja në ceremonitë funerale. Detyrimet dhe të drejtat e grave paraqiten edhe në vende të tjera të kanunit, ku flitet për gjakmarrjen, ndërmjetësimin dhe të drejtën e trashëgimisë. Sipas kanunit statusi më i lartë i gruas shqiptare është kur ajo ka vendosur të heqë dorë nga martesa dhe të shpallet virgjëreshë. Atëherë ajo fiton të drejtën të marrë pjesë në kuvende burrash, të vishet si burrë. Megjithatë, edhe në raste të këtilla e drejta e saj nuk është e njëjtë me atë të burrave. Në raste të këtilla virgjërreshat vendosin për pastërtinë e tyre, të përmbahen nga aktiviteti seksual, të mbeten në shtëpinë e familjes së saj, kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e fshatit apo pushtetit, por nuk kanë të drejtën e votës.

Të gjitha këto faza të transformimit të gruas kanë një gjë të përbashkët - përkushtimin - për shoqërinë, familjen dhe vlerat shoqërore. Shumë shpesh në literaturën shkencore ka pasur pikëpjekje që fenomenin e virgjëreshës ta orientojnë në drejtim të tendencave të teorisë feministe apo "gender studies", por kjo tendencë është dëshmuar se është rezultat kryesisht i një mekanizmi të kundërt, domethënë është pasojë e mënyrës së funksionimit të një shoqërie terësisht patriarkale, ku për të folur dhe vepruar (publikisht) duhet të jetë një mashkull.

(2.1) Në fillim të shekullit të njëzetenjëtë, njëra prej aktivisteve palestineze Leila Khaled (Queen 2010: 80) në një mënyrë shumë të ngjashme përgjithësisht e ka diagnostifikuar gjendjen e grave, duke treguar se në shoqërinë patriarkale ishin të forta tendencat e transformimit kulturor të identiteti të gruas në identitetin e mashkullit.

"Në fillim, të gjitha femrat duheshin ta vërtetojnë se edhe ne me meshkujt mund të jemi të barabarta në luftëra të armatosura. Sepse kemi dashur të jemi si meshkujt - madje edhe për nga pamja jonë /.../ Unë nuk mendoj se është e nevojshme të dëshmojmë se ne femrat duhet t'i imitojnë burrat. Unë kam mësuar se një femër mund të jetë një luftëtare, një luftëtare e lirisë, një aktiviste politike, dhe se ajo mund të bjerë në dashuri dhe të dashurojë, ajo mund të jetë e martuar, të ketë fëmijë, të jetë një nënë /.../ Revolucion do të thotë të jeshë e pranishme në çdo aspekt të jetës", (Queen 2010: 80).

(2.2) Një element shumë i rëndësishëm që i jep kahe interpretimeve të tjera është identiteti i femrës në strukturën e shoqërisë patriarkale dhe përmbysja e këtij identiteti në kontekst të transformimit shoqëror dhe kulturor. Me sa duket pyetja është e parëndësishme- ç'do të thotë të jeshë femër? Për këtë çështje me vite të tëra janë marrë shumë teori feministe, të cilat edhe sot mund të jenë të pranishme në mjedise të caktuara. Megjithatë, kjo është një çështje shumë e rëndësishme në kontekstin e debatit për konceptin e virgjëreshës, lidhur me identitetin e gruas me mashkullin në përplasje me identitetin e rolit të saj të ri shoqëror.

Sipas Michel Foucault-it (Foucault 2010: 25) trupi nuk është shënuar me ndonjë seksualitet, por ky është diskurs dhe ideologji e përcaktuar e identitetit të njeriut. Trupi ka rëndësi vetëm në kuadër të diskursit dhe në kontekstin e marrëdhënieve të pushtetit. Seksualiteti është vetëm organizatë e pushtetit, ku diskursi i trupit historikisht është i sanksionuar. Kështu dallimi i seksit është thjesht një koncept artificial, i cili e shpreh vazhdimësinë e marrëdhënieve të pushtetit. Ndërtimi i trupit nga aspekti kulturor nuk është në gjendje të thyhet lirshëm nga ligji, që ata e kanë ndërtuar. Çlirimi kulturor i trupit të gruas nga bërthama e shoqërisë patriarkale, në rastin konkret të virgjëreshës, është vetëm një konfirmim i ndërtimit të diskursit dhe një aktivitet, i cili që më parë është i definuar si ideologji e imponuar.

(2.3) Në këtë kontekst gjenë shprehje teoria e Beauvoir-it se trupi (i femrës) është një situatë dhe një mjet shumë i rëndësishëm i lirisë së grave për mospërcaktimin dhe moskufizimin e esencës. Simone de Beauvoir (Beauvoir 1973: 301) në punimin "Seksi i dytë" (1949) parashtron dy çështje themelore - trupi është një situatë (kjo ide çon në dallimin midis seksit biologjik dhe kulturor) që - nuk lind femra, por bëhet femër. Sipas Beauvoir-it (Beauvoir 1973: 301) trupi i gruas është i papërcaktuar (nuk është i pavarur: nga brinja e Adamit lindi Eva - thuhet në Bibël), ai bëhet i Huaj, ndërkaq trupi i mashkullit është i përcaktuar brenda diskursit.

(2.4) Përkatësia e mendjes së meshkujve dhe e trupit të gruas janë të dokumentuara mjaft në filozofinë dhe teorinë e feminizmit. Si rezultat i kësaj, thotë Judith Butler (Butler 1990: 4), ndonjë riprodhim jokritik i dallimit në mes të trupit / mendjes duhet të shtrohet në kontekst të hierarkisë gjinore, i cili dallohet, bëhet, mbahet dhe arsyetohet. Dekonstruimi i identitetit nuk është dekonstruim i politikës, por përbën një politikë të të gjitha kushteve përmes të cilëve identiteti artikulohet - thotë Judith Butler në veprën e saj "Problemi gjinor" (Butler 1990: 148). Sipas saj - transformimi i identitetit kulturor nga një femër në një mashkull nuk është dekonstruim i sistemit patriarkal, por shprehje e diskursit të karakterit dhe të marrëdhënieve të tij.

Këto konstatime janë në kundërshtim me ndarjen e thjeshtë, binare të gjinisë mashkullore dhe femërore, sferën private dhe publike, tipare që i përkasin burrave dhe grave. Sipas gjykimeve të tyre gjenerata të njërasnjëshme të teoricienteve feministe e përkrahnin dhe e zhvillonin këtë ide. Këtu, megjithatë, do të jetë më i rëndësishëm konteksti i ndryshimit - tranzicionit kulturor. Përsa i përket teorisë feministe, ekzistenca e gruas nuk është monolite, mbihistorike, brengosëse për sistemin e organizimit bazë shoqëror.

(2.5) Ian Whitaker në një nga tekstet e tij më të famshme, duke iu referuar Kanunit të Lekë Dukagjinit pozitën e gruas e përshkruan si një trastë për t'i mbajtur gjërat. Femra - shkruan ai (Whitaker 1981, 146-156) - kurrë nuk mund të bëhet anëtare e plotë e fisit të burrit të saj. Kanë qenë vetëm disa rrethana në të cilat një grua ka pasur mundësi të marrë pjesë aktive në gjakmarrje - nëse asaj i janë vrarë të gjithë vëllezërit, atëherë ajo ka pasur mundësi ta marrë rolin e një mashkulli, duke u bërë një virgjëreshë e betuar, e veshur dhe e armatosur si një mashkull. Vetëm në ato raste, pra në gjakmarrje jeta e saj ishte e barabartë me jetën e një mashkulli.

(2.6) Sipas Kanunit gruaja nuk ka pasur të drejtë në trashëgiminë e pronës, thotë Anthonia Young (Young 2009, 117-134) - në të vërtetë nuk e kishte as emrin e vet - në fillim quhej Nuse, mandej gruaja e re e X-it, ose gruaja e Xit dhe më vonë një grua plakë e X-it. Të gjitha vendimet, duke përfshirë këtu edhe ato që lidhen me jetën e saj janë marrë nga meshkujt - babai apo burri. Sipas kanunit del se pjesëmarrja e gruas në organizimin shoqëror të bashkësisë ka qenë periferik ose i parëndësishëm. Personazhi kryesor i romanit "Gratë pa burra" të Shahrnush Parsipurit për lirinë e grave iraniane shprehet me këto fjalë: "Dëshironim vetëm një gjë, të gjejmë një formë të re të jetës, një model të ri, çlirimin / lirinë", (Parsipurit 2010:
143). Kanuni detyronte që gruaja të vazhdojë jetën në rolin e sapozgjedhur social, por pa pasur të drejtë për t'u kthyer në rolin e saj të mëparshëm femëror. Sipas kanunit të Skënderbeut, kur një femër e ndryshon rolin e saj dhe kthehet përsëri në femër e humb plotësisht respektin shoqëror.

3. Burrëresha dhe trimëresha

Mark Krasniqi në mënyrë shumë të qartë e karakterizon gjendjen e marrëdhënieve midis kategorive që kanë të bëjnë me institucionin e virgjëreshës dhe besës - "kushtet shoqërore historike, ato ekonomike, shkalla e kulturës së përgjithshme, e sidomos organizimi fisnor, në të kaluarën e popullit tonë kanë krijuar një atmosferë të posaçme në jetën shoqërore dhe individuale, kanë potencuar në mënyrë të dukshme disa faktorë, disa elemente, të cilat janë bërë kategori etnike të tij. Ndër të gjitha këto më të dalluarat janë: besa, burrëria dhe trimëria. Në të vërtetë të gjitha këto, dhe një varg kategorish të tjera etnike mund të shprehen vetëm me fjalën "burrëria". "Burri" shqiptar duhej të ishte besnik, trim, mikpritës, i sinqertë. Po t'i mungonte vetëm njëra nga këto veti pozitive ai nuk çmohej "burrë" në kuptimin e plotë të kësaj fjale", (Krasniqi 1974: 159-189).

(3.1) Një nga sferat e jetës publike, që i përkisnin ekskluzivisht jetës së burrit ishte institucioni i besës, por jo vetëm i atij. Perveç fenomenit të virgjëreshës, besa është karakteristikë e dytë unike e kulturës shqiptare, e cila në një dimension të tillë nuk paraqitet askund tjetër. Besa ose adhurimi i nderit e ka prejardhjen në kultin e një fjale, ose siç e quajnë shqiptarët, kulti i besës, dhënia e fjalës. Kjo është një fjalë që nuk ekziston në asnjë gjuhë tjetër, edhe pse te popujt e Ballkanit operohet me një huazim ose kalim nga gjuha shqipe. Besa, ose kulti i fjalës, është e kombinuar me mitin biblik, burimin e fjalës: në fillim ishte fjala. Shoqëria patriarkale shqiptare me fjalën (besë) i dha kanunit autoritet të lartë. Të gjitha marrëdhëniet fisnore dhe stërgjyshore, në nivelet e tjera të organizimit shoqëror dhe etnik, lidhen me institucionin e besës. Besa si një fenomen i jetës shpirtërore dhe shoqërore të shqiptarëve e ka zanafillën në kohët e lashta, në organizimin fisnor para krijimit të kombit, si një koncept, i cili shtrihet në fusha të ndryshme të jetës së individit, në shoqëri dhe në rrafshin kombëtar.

Besa përmban një mori vlerash, virtytesh dhe karakteristikash etnopsikologjike që e dallojnë këtë komb nga të tjerët. Besa është vlera e shoqërisë shqiptare si pjesë e pandashme e etikës individuale, e cila identifikohet plotësisht me lumturinë, fatin e kombit gjatë shekujve, si një virtyt i kombit të moçëm, si një detyrim moral, bazuar në kuptimin e përgjithshëm të standardeve tradicionale dhe të patjetërsueshme që sanksionon jetën e subjektit. Institucioni i besës nuk ishte i lidhur me sistemin juridik, apo me shtetin, por ishte pjesë përëbërëse e të drejtës zakonore të jetës së individit në bashkësi dhe e statusit të tij në të, në themelet e së cilës përmblidhej bërthama e zgjidhjes së kontesteve dhe problemeve në shoqëri.

Besa është një sintezë e virtyteve, një grup vlerash që janë bazë për shoqërinë shqiptare, si guximi, trimëria, besnikëria. Ajo formon marrëdhëniet shoqërore nëpërmjet veprimeve të individëve apo të bashkësisë së gjerë etnike dhe si një fenomen i patjetërsueshëm është e pranishme në të gjitha veprimtaritë e përgjithshme. Kjo është vlera më e respektuar - një institucion në kuadër të kulturës shqiptare, e cila në këtë mënyrë u bë përcaktues themelor identitar.

"Besa, jepet një herë, është e pacënueshme, fuqia e saj është e fortë. Ajo e detyron mashkullin të hakmerret edhe në rastet kur dikush i ka bërë keq mikut me të cilin ai kishte besë, por gjithashtu edhe ndaj të tjerëve që ai i ka strehuar për ta kaluar natën dhe ky ligj, gjithsesi, duhej të zbatohet", (Durham 1909/2000: 95).

(3.2) Termi burrëreshë nuk mund të jetë sinonim i virgjëreshës. Burrëresha ka të bëjë me procedurën që ia ka imponuar kanuni moral i cili është produkt i traditës shqiptare, por nuk ka të bëjë me sinonimin e virgjërisë, edhe pse në shumë raste burrëresha quheshin femrat që kanë patur sjellje dhe karakteristika të mashkullit tradicional. Ndaj edhe ky proces i "tranzicionit" nuk duhet kuptuar si transformim kulturor nga femra në mashkull.

(3.3) Trimëria ishte një karakteristikë tjetër themelore ndër shqiptarët, të cilët, për dallim nga popujt e tjerë të Ballkanit, dalloheshin dhe dallohen përnga gjakmarrja si element kulturor dhe semantik. Figura e trimëreshës shumë shpesh paraqitet në letërsi dhe nganjëherë, pa të drejtë, i atribuohet vetëm figurës së virgjëreshës. Mirëpo, këto dy figura karakterizohen me dallime thelbësore, të cilat aq sa janë të ndërvarura, po aq janë të ndryshme për shkak të traditës kulturore, botëkuptimit dhe ligjësive zakonore shqiptare - kanunit.

(3.4) Përkrah termit tradicional virgjëreshë, kohëve të fundit në disa mjedise ka nisur të përdoret termi oriental sadik ( قداص , tybeli = përbetare), i cili bën përpjekje t'i fitojë të gjitha atributet që i vishen termit tradicional virgjëreshë. Femra bëhet sadik ose përbetare kur shkurton flokët e saj dhe vishet si një burrë, ngjesh armë dhe merr pjesë në takime me meshkuj, shkruhet në fjalorin arabisht-shqip. Sadik / përbetare është ajo që e jep dhe e mban fjalën. Kjo figurë kryesisht lidhet me institucionin e besës dhe pasojat e tij. Sadik mund të jetë virgjëreshë, por jo domosdoshmërisht (krahaso virgjëreshën me trimëreshën).

Në krijimet letrare dhe në krijimet popullore shpeshherë trimëresha dhe virgjëresha paraqiten si fenomene letrare, të cilat e zëvendësojnë njëra-tjetrën si portretizim i femrës shqiptare për përshkrimin e moralit dhe guximit.

4. Në këto male vajza mund t'i shmangej martesës së padëshiruar

Një dukuri të njëjtë e kemi të pranishme edhe në kërkimet antropologjike. Hulumtuesit e këtyre praktikave në paragrafet e Kanunit dhe në letërsinë gojore, paraqesin ngjashmëri të këtyre tri fushave kulturore. Duhet ta kemi parasysh se gjendemi brenda strukturës së shoqërisë patriarkale, e cila e përcakton jetën, fatin dhe rolin shoqëror të gruas në mënyra të konsiderueshme. Prandaj kemi një bashkëveprim të fuqishëm midis traditës kulturore me letërsinë dhe me ritet popullore, të cilat përbëjnë një nga institucionet më të forta të vlerave kulturore shqiptare. Këtu fati i gruas gjithmonë është i lidhur me sakrificën për familjen dhe shoqërinë më të gjerë, të cilën Kanuni shpesh e përcakton si "grueja asht shakull për me bajtë", (Kanuni 1993: 36).

Kështu, femra thjesht bëhet një mjet, një objekt, i cili, megjithatë, në letërsinë gojore transformohet në një subjekt, në një forcë avangarde/shtysë. Gjithmonë duhet të kemi parasysh se edhe përkundër ndryshimit të marrëdhenieve objekt - subjekt, roli i femrës është i parapërcaktuar brenda një kornize të caktuar tradicionale dhe kulturore. Prandaj vendimet që ajo ka ndërmarrë janë rezultate të strukturës shoqërore në të cilën ajo është e implikuar.

Institucioni i virgjëreshës është në pajtim të plotë me këtë paradigmë kanunore e shoqërore kulturore jo vetëm nga aspekti fizik material i mishit, por edhe nga aspekti moral: virtyti, besnikëria dhe trimëria. Tashmë në rrafshin semantik, ky fenomen, ka rëndësi të dyfishtë kulturore. Problemet e përkufizimit dhe terminologjisë që paraqiten në hulumtimet e para të antropologëve, të cilët e japin përshkrimin e zakoneve në Shqipërinë Veriore në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë, paraqiten të përmbledhura në përshkrimin e figurës së virgjëreshës së betuar.

(4.1) Të dhënat e para që flasin për këtë fenomen në dijen albanologjike vijnë nga Johan von Hahni (Hahn 2006: 90-91), i cili, si Edit Durhami flet për virgjëreshat shqiptare.

"Në Shqipëri nuk ekzistojnë manastire katolike për gratë, por në të njëjtën kohë edhe në radhët e virgjëreshave shqiptare ekziston dëshira për ta bërë një jetë të virgjër. Në këtë mënyrë, për t'ia përshtatur këtë dëshirë karakterit luftarak të këtij populli, ato e ndërronin seksin e tyre në seksin mashkullor, duke veshur rroba burrash, duke prerë gërshetat, duke marrë një emër mashkullor e duke mbajtur armët karakteristike që përbëheshin nga pushka, pisqolla e jatagani. Ky ndërrim bëhet nën mbrojtjen e kishës. Për këtë arsye, në të gjitha famullitë, pas kryerjes së kultit fetar, komunitetit të mbledhur aty i bëhet e ditur në mënyrë solemne që filan virgjëresha ka vendosur t'i kushtohet një jete të virgjër, ka marrë një emër mashkullor dhe për pasojë, në të ardhmen, ajo duhet konsideruar si burrë.
Veç kësaj, është për t'u çuditur që ky zakon nuk imitohet në një masë më të madhe edhe nga të tjerët, por është i kufizuar. Dhe me plot gojën mund të thuhet me fjalët e Hahnit se në këtë vend: 'fati i gruas është për t'u vajtuar'"
, (Hahn 2006: 90-91).

(4.2) Edith Durhami gjatë udhëtimeve nëpër Shqipëri në fillim të shekullit të njëzetë u mor edhe me studimin e fenomenit ose institucionit të virgjëreshës. Në veprën e saj "Shqipëria Veriore", duke e përshkruar sistemin patriarkal të shoqërisë tradicionale shqiptare e përshkruan edhe funksionimin e institucionit të virgjëreshës, kufizimet dhe detyrimet që ia përcaktojnë asaj rolin dhe vendin shoqëror.

"Vetëm në qoftë se një grua betohet si virgjëreshë, ai (Kanuni - A.R.) ia jep të gjitha të drejtat e mashkullit. Ai (subjekti i Edith Durham-it - A.R.) ka njohur një virgjëreshë e cila tani kishte dyzet vjet. Vëllanë e saj të vetëm ia kanë prerë kur ajo kishte vetëm 10 vjet. Që atëherë ajo gjithmonë vishej me veshje mashkulli. Ajo kishte një shtëpi me truall të madh përreth. E pyeta nëse burrat e tjerë hanin bashkë me të.
Ai i ra kofshës me shuplakë dhe tha:
"Natyrisht! Ajo mban pantallona, ashtu si unë dhe një revolver".
Nga fuqia e maleve ai i respekton femrat.
Çdo njëra prej tyre, deklaron ai, fillojnë nga këtu. Për të mbijetuar ngarkohen me një peshë të rëndë të drurëve që i shesin në pazarin e Shkodrës. Ai e strehon virgjëreshën dhe pranon të jetojnë bashkë në të njëjtën shtëpi, ndërsa nga momenti kur ajo është betuar që të mbetet virgjëreshë para dëshmitarëve, ajo tanimë është e lirë"
, (Durham 1909/2000: 37).

Fragmenti i cituar nga libri i Durhamit është një skemë që e përcakton tërë strukturën shoqërore dhe rolin e institucionit të virgjëreshës - vetëm në qoftë se një grua bëhet virgjëreshë e betuar i kishte të drejtat e barabarta si të mashkullit, që në fragmentin e fundit përcaktohet se vetëm betimi i virgjërisë para dëshmitarëve e bën të lirë/të njëjtë me mashkullin.

(4.3) Fenomenin e virgjëreshës gjithashtu e përmend edhe Rose Wailder Lane (Lane 1997: 204-205), një udhëpërshkruese amerikane, e cila në fillimshekullin e 20-të, shkroi librin "Majat e Shalës". Në shkrimet e kësaj udhëpërshkruese gjejmë regjistrimin e një bisede interesante, e cila tregon sesi studiuesja në sytë e malësorëve ishte parë si një virgjëreshë e betuar:

"Por unë e di se ai do të japë njëzet mijë kruna për ty dhe ti mund të rrishë këtu dhe ta kalosh jetën me Shalën, nëse do".
"Po pse mua? Pse jo Francesën a Aleksën"?
"Sepse ty ka kohë që të ka kaluar koha e martesës, kurse ato i kanë flokët e gjatë, ndaj këta njerëz mendojnë se ato janë të martuara. Por ti ke flokët e shkurtër, ndaj mendojnë se ti je virgjëreshë e betuar. Në këto male, kur një vajzë mbush moshën e martesës dhe nuk pranon të martohet me burrin të cilit i është premtuar, ajo mund t'i ikë martesës duke u betuar para parisë së dy bajraqeve për vajzëri të përjetshme dhe ajo atëherë prenë flokët dhe zë vendin e mashkullit në fis"
, (Lane 1997: 204-205).

5. Rebelimi ndaj normave kanunore

Fenomeni i virgjëreshës në traditën patriarkale shqiptare, si institucion më i lartë i heqjes dorë nga bota femërore dhe i transformimit në botën mashkullore shumë shpesh shfaqet edhe në letërsi, duke qenë një nga fenomenet kulturore më frymëzuese dhe unike. Në traditën popullore shqiptare fenomeni i virgjëreshës i është nënshtruar një transformimi gjinor jo vetëm për shkak të gjakmarrjes apo besës, duke u ndikuar nga parimet kanunore dhe perceptimi tradicional i botës. Motivi i virgjëreshës apo i vajzës luftëtare është prezent në letërsinë gojore shqiptare dhe është ndërtuar në një formë mitologjizuese që shtrihet në motërzime të ndryshme, si pjesë përbërëse e një tradite të imponuar të rolit të gruas në një sistem patriarkal shoqëror. Megjithatë, do vërejtur se në këto krijime paraqitet një lloj mospërputhjeje midis normave kanunore dhe fiksionit artistik, sepse rregullat e kanunit, në disa raste nuk janë njësoj të pranishme si në traditën kanunore, ashtu dhe në këngët popullore. Për këtë arsye shtrohet pyetja mos vallë, në këngët e kreshnikëve kemi të bëjmë me fenomenin e virgjëreshës, apo në traditën dhe mitologjinë popullore shqiptare kemi një modifikim të këtij fenomeni.

(5.1) Një aspekt tjetër që nuk përputhet me traditën zakonore dhe morale të shoqërisë shqiptare është transformimi i përkohshëm i saj. Në të gjitha variantet e këngëve me temën e virgjëreshës pas mbarimit të misionit virgjëresha i kthehet përcaktimit të saj parësor të një shoqërie patriarkale. Në të gjitha këngët e kreshnikëve, ku objekt i këngës është fenomeni i virgjëreshës ose trimëreshës syzheu ngritet rreth një vajze që bën vepra trimërore në përputhje me heronjtë e tjerë të Eposit Shqiptar. Gjithënjë, në raste të këtilla ajo paraqitet e veshur si mashkull, bile merr edhe emra të ngjashëm me emrat e heronjve meshkuj. Me këto veçori ajo bëhet pjesë përbërëse dhe fiton të njëjtat tipare të personazheve të veçantë të Eposit Heroik Shqiptar.

Këtu, mbi të gjitha flitet për vendimin e vajzës për ta fshehur transhormimin e saj në burrë. Ajo pavarësisht përgjërimeve dhe lutjeve të babait, i cili nga frika se do të vdiste në dyluftim (nuk dëshiron t'i japë leje për transformim), me vendosmëri të plotë çon deri në fund vendimin e saj. Kjo situatë e transformimit në mashkull është në kundërshtim me dispozitat e kanunit, sipas të cilit para martesës të gjitha vendimet i merr babai, përfshirë këtu edhe ato që direkt lidhen me fatin e saj.

Vajza vetëm dy javë para martesës gjendet në një situatë të rëndë jetike. Edhe pse nuk dëshiron që lumturia e jetës së saj të marrë një rrjedhë të këtillë, dhënia e besës për ta mbrojtur nderin e familjes e detyron ta sakrifikojë lumturinë biologjike dhe të heqë dorë prej saj. Kjo ndodhë në momentin kur para të fejuarit zbulon identitetin e saj të dyfishtë.

Elementi mitik, bashkë me atë fantastik në formësimin e figurës së një trimëreshe / virgjëreshe është fuqia e saj e mbinatyrshme. Vajza është mes botës mitike dhe asaj reale, ajo jo vetëm që ka fuqi të jashtëzakonshme, por ka edhe njohuri e aftësi të paparashikuara, të cilat e ndihmojnë për t'i mundur heronjtë e pathyeshëm apo fuqitë e tyre të mbinatyrshme.

(5.2) Pozita dhe statusi i femrës shpeshherë ka qenë temë joshëse edhe në letërsinë shqipe, siç është rasti i romanit të Haki Stërmillit "Sikur t'isha djalë". Në këtë roman të shkruar në formën e një ditari të një vajze flitet jo vetëm për rolin dhe të drejtat e femrave në shoqërinë shqiptare, por edhe për përcaktimin e shoqërisë patriarkale:

"Unë, po të kisha qenë djalë, do ta ngrejsha zanin dhe do të kërkojsha lirinë e femnës, do të lypsha që të provohej kapaciteti i saj për me i zhvillue cilësitë e mbrendshme dhe për me u fisnikue shpirti i saj i shtypun e i mbytun deri tash, pse përparimi i nji kombi shkon krahas me atë të femnës dhe poshtnimi i femnës e çon kombin në greminë", (Stërmilli 2012: 34-35).

Romani jo vetëm që e përshkruan "skllavërinë" e grave shqiptare në fillim të shekullit të njëzetë, por e detekton një problem shumë më të thellë: gatishmërinë dhe përpjekjet për ndryshimin e realitetit të femrës shqiptare. Dija, si një mantire, vazhdimisht përsërit fjalët: sikur t'isha djalë, me çka ka shprehur dëshirën e saj të vakët për ndryshimin e statusit të femrës në shoqërinë shqiptare. Duke u bërë burrë ishte rruga më e mirë për t'i shprehur pikëpamjet e saj, për të marrë pjesë në jetën publike dhe në luftën për të drejtën e arsimimit.

(5.3) Gjithashtu figurën e virgjëreshës së betuar e hasim edhe në romanin e Rexhai Surroit "Besniku", ku që në lindje vajzës i jepet roli shoqëror i mashkullit. Në pjesën e dytë të romanit Surroi e kritikon sistemin patriarkal të shoqërisë shqiptare.

"- Besnik, tash dij diçka, që shumkush nuk din. Na jemi fajtorë që femnat janë ma t'ulta, po mundkan me qenë edhe ma burrnesha se shum mashkuj, që e quajnë vehten burra. Ti je dëshmi e gjallë. Prandaj, Besnik, mos hesht! Mos mëshel gojën. Thueju të gjithëve! Thueju se nderi", (Surroi 1967: 196).

Këtu paraqitet një element shumë i rëndësishëm në formën e një kategorie, përcaktimin e fenomenit kulturor të virgjëreshës si burrëreshë. Kjo është ajo që e mban sistemin e vlerave që i atribuohet burrave në kulturën tradicionale shqiptare dhe, në të shumtën e rasteve e lidhin me institucionin e besës - guximin, trimërinë, besnikërinë.

6. Përfundim

Mund të thuhet se një grua bëhet skllave brenda praktikave reale të shoqërisë patriarkale shqiptare. Situatat dhe mentaliteti popullor duke u bazuar në rregullat e Kanunit, me fenomenin e besës dhe ndërgjegjësimin e femrës se duhet t'i bindet normave të shoqërisë patriarkale qoftë edhe me flijimin e vet. Të gjitha aktivitetet e grave në shoqërinë patriarkale janë të paracaktuara. Liria, në mënyrë paradoksale mund të fitohet vetëm nëpërmjet një modeli të imponuar, i cili duhet të sillet dhe të bëhet burrë. Skema e procedurës është në përputhje me atë që thotë Foucault: rezultatet nga idologjia dhe marrëdhëniet e pushtetit, madje edhe çlirimi nga presioni i dukshëm i sistemit përcaktohen nga funksionimi i atij sistemi. Ngjashëm shprehet edhe Dija e Haki Stërmillit: "Unë po të isha djalë, do t'i tregojsha botës mashkullore se dora që përkund djepin asht ajo që e rrotullon boshtin e fatit të njerëzisë, sepse ajo dhe vetëm ajo e drejton jetën kah horizontet e ndrituna ose të errëta. Por mjerisht s'jam djalë dhe si femën nuk mundem me e nxjerrë zanin". (Stërmilli 2012: 8).

Kalimi nga një gjini në një gjini tjetër, siç shihet nuk ishte vetëm një veprim pragmatik shoqëror për qëllimin e ruajtjes së vazhdimësisë së familjes, apo të mbrojtjes së dinjitetit të saj, por shprehte edhe guximin për ndryshimin e sistemit të organizimit të marrëdhënieve në familjen patriarkale, qoftë dhe duke pranuar sistemin e transformimit, me çka përpiqet ta përcaktojë fatin e vet në këtë shoqëri. Ky ishte një fushëveprim, në të cilin ajo, si femër nuk kishte mundësi të vendoste vetë.

Përmbledhje: Virgjëresha në traditën kulturore shqiptare

Në të drejtën zakonore shqiptare, sa i përket pozitës së gruas në shoqëri kishte një përjashtim. Para Këshillit të Pleqëve solemnisht deklarohej si virgjëreshë, vishej si mashkull dhe publikisht paraqitej si i tillë. Arsyet pse merrte këtë vendim janë të ndryshme. Mbi të gjitha është mungesa e trashëgimtarëve meshkuj në familje.

Punimi këtë fenomen unikal të kulturës tradicionale shqiptare e shtron në kontekst të të drejtës zakonore dhe të pranisë së tij në letërsi (gojore dhe të shkruar), ku vërehet një mospërputhje, sepse ky transformim në letërsi (më fort në Eposin Heroik Shqiptar) merr përmasa mitizuese dhe shpeshherë në kundërshtim me Kanunin. Studiuesit e fenomenit të virgjëreshës, në mosnjohje në thellësi të problematikës, shpeshherë e identifikojnë me trimëreshën dhe burrëreshën. Termat e fundit i përkasin një kategorie tjetër, sepse transformimi në virgjëreshë është i lidhur ngushtë me një fenomen shumë të gjerë etnologjik e shoqëror dhe lidhet me një problematikë shumë më të gjerë se sa arsyet që përmenden këtu. Aty afër është fenomeni i viktimizimit të gruas për të mirën e bashkësisë e të trashëgimtarëve dhe ndoshta mund të konsiderohet si një përpjekje e gruas për pjesëmarrje në jetën publike. Institucioni i virgjëreshës është në harmoni të plotë me rolin e gruas në familjen patriarkale shqiptare jo vetëm si aspekt fizik i trupit, por edhe në aspektin moral: pastërtia, lojaliteti dhe guximi. Kështu, në rrafshin semantik fenomeni fiton rëndësi të dyfishtë kulturore.

Fjalët çelës: traditë zakonore, besa, Kanuni, identiteti i gruas, virgjëresha, burrëresha, trimëresha, feminizmi.

Bibliografi

1. Alimusaj, Nimon (1983), "Figura e gruas në këngët tona kreshnike", "Nëntori", Tiranë, 1983, 1.
2. Barjaktarović, M. (1948). Prilog proučavanju tobelija (zavetovanih devojaka): Zbornik Filozofskog fakulteta 1, Beograd: 343-352.
3. Barjaktarović, M. (1966). Problem tobelija (virdžina) na Balkanskom poluostrvu: Glasnik Etnografskog muzeja, Beograd 28-29: 273-285.
4. Berisha, Rrustem (2009), Maskimi në Virgjëresha në këngët popullore: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, Prishtinë 38/2008: 29-54.
5. D'Istria, Dora (1980), Kombësia shqiptare sipas këngëve popullore /vajet/: Kultura popullore 1 (1), Tiranë, 1: 185 - 193.
6. Dickemann, M. (1997), The Balkan Sworn-Virgin: A Cross-Gendered Female Role. In: S.D. Murray and M. Roscoe (eds.), Islamic Homosexualities: culture, history and literature. New York: New York Univesity Press.
7. Durham, Edith (2000), Brenga e ballkanasve, Tiranë.
8. Durham, Edith (1909), High Albania, London.
9. Dushi, Arbnora (2010), Virgjëreshat e përbetuara shqiptare: dukuri zakonore, objekte studimi dhe subjekte trajtimi: AKTET III, IASH (Tiranë - Prishtinë - Shkup), Shkup: 608-613.
10. Fetiu, Sadri (1997, 2000), Motivi i rrëmbimit të gruas në baladat popullore shqiptare dhe ato serbokroate: Gjurmime albanologjike - folklor dhe etnologji 26/1996, IAP, Prishtinë: 105-112; Balada popullore shqiptare, IAP, Prishtinë: 181-192;
11. Gavrilović, Lj. (1983), Tobelije: zavet kao osnov sticanja pravne i poslovne sposobnosti. Glasnik Etnografskog muzeja, Beograd 47: 67-79.
12. Gazeta "Koha Ditore" (2007), Zotët e shtëpisë, E diel 29 prill: 8-9.
13. Grémaux, R. (1994), Woman becomes Man in the Balkans. In: G. Herdt (ed.), Third Sex, Third Gender: Beyond sexual Dimorphism in Culture and History. New York: Zone Books.
14. Gušić, M. (1976), Pravni položaj ostajnice-virđineše u stočarskom društvu regije Dinarida: Odredbe pozitivnog zakonodavstva i običajnog prava o sezonskim kretanjima stočara u jugoistočnoj Evropi kroz vekove, 269-293. Beograd: Balkanološki institut SANU (posebna izdanja, knjiga 4).
15. Gjeçovi, Shtjefën (1993), Kanuni i Lek Dukagjinit, Albinform, Tiranë.
16. Haxhihasani, Qemal (1982), Balada e rinjohjes motër e vëlla dhe lidhjet e saj ballkanike: Çështje të folklorit shqiptar I, Tiranë: 148-174.
17. Krasniqi, Mark (1976), Gjurmëve të një kënge popullore. Kënga e Hasimes: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, IV/1974: 159-189.
18. Mehmeti, Enver (1996), Vajza luftëtare: Studime në fushën e letërsisë gojore, Tetovë: 121-141.
19. Mehmeti, Enver (1981, 1996), Figura e femrës në këngët kreshnike: Studime në fushën e letërsisë gojore, Tetovë: 20-27.
20. Pano, Natasha (1986), Femra shqiptare në epikën heroike legjendare: Çështje të folklorit shqiptar 2, Tiranë: 359-374.
21. Pllana, Shefqet (1973), Këngët popullore shqiptare të rinjohjes së burrit me gruan: Jehona, Shkup 10: 70-81.
22. Shala, Demush (1981), Transformimi i motivit të rinjohjes së burrit me gruan në poezinë tonë popullore: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, X/1980: 123-143.
23. Shala, Demush (1982), Trimëria e femrës me veshje burri në këngët tona kreshnike: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, XI/1981: 159-170.
24. Statovci, Drita (1987), Disa udhëpërshkrime anglo - amerikane mbi pozitën e gruas shqiptare: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, 16/1986: 63-70.
25. Vukanović, T. (1961), Virdžine: Glasnik Muzeja Kosova i Metohije VI: 79-112. Priština.
26. Zejnullahu, Adem (1985), Figura e gruas në poezinë popullore: Gjurmime albanologjike - Folklor dhe Etnologji, 14/1984: 143-167; Çështje të folklorit shqiptar 4, Tiranë: 167-188.

COMMENTS

shkodra daily, sot lajme dhe informacione, sport, histori, tradite, news, fotografi, karnavaleve, humor, shkodradaily, shkodra shkoder, histori shkodrane, zakonet dhe traditat ne shkoder, shkodranews, shkodra lake, shkoder popullsia, shkodra dielli, shkodra blog, shkodra star, shkodra postal code, shkoder zip code, albano, shkodra city, qytet i bekuar, shkodra castle, shkodra albania, shkoder albania, marubi national museum of photography, shkoders, shkoder popullsia shkoder, almanak, shkodra ne mesjete, skada, albain, shkodra rozafa shkoder, shkodra qyteti shkoder, lagjet e shkodres, shkolla e shkodres, shkodra eshte nje jete, rinia shkodrane, shkoder shqip, muzike popullore shkodrane, tekste kengesh shkodrane, shkoder albania photos, stadiumi i shkodres, vllaznia shkoder, kuq e blu, volejboll basketboll, shkodra banore, shkodra list, shkodra cathedral, shkoder church, shkoder online, shkodra culture, albanio, shkoder city, shkodra djepi i kultures, muzeu kombetar i fotografise marubi, shkodra dhe venediku, shkodra dhe motet, shkodra dhe tradita e saj, shkodra dhe kultura e saj, familjet shkodrane, shkodra dhe historia e saj, shkodra dhe turizmi, shkodra e vjeter, elir, kosova shkodra, jare popullore shkodrane, shkodra ese, neshkoder, shkodra e rrethueme, shkoder ekspres, pasqyr, muzeu dioqezan, shkodra e bukur, shkodra e permbytur, shkodra eshte, shkodra e rrethuar, shkodra ekonomia, dasma shkodrane shkodra fest, shkodra foto, e folura shkodranshe, shkodranishte e shkodranishja, shkodra facebook, gegnishtja, dialekti shkodran, dialekti gege, shprehje shkodrane, fjale te vjetra shkodrane, thenie shkodrane, shkoder foto-galeri, shkodra fotografi, gegerishja, shkoder page, ne shkoder, shkodra go in, qarku i shkodres,shkoder shkoder scutari albania, sofra shkodrane, histori shqptare, shkodra gjate mesjetes, shkodra gjeografia, shkoder gazeta, shkoder media, shkodra history, shqiperia, shqiperi, shkoder harta, shkoder historia, illyrie, shkodres ... kosova, kosovës, .com, faqja e pare, lajmet, deshmoret, kultura, tema, panairin e librit dhe botuesit shqiptar, shqipëri, shqipe, shqiptaret, shkoder hidrografia, permbytje ne shkoder, shkodra images, shkodra foto, shkodra ime, fototeka marubi, muzeu shkoder, shkodra informacion, shkodra info, shkoder click, histori shkodrane, familjet e medha shkodrane, albanais, shkodra live, zoja e shkodres, kisha e zojes shkoder, kishat e shkodres, xhamite e shkodres, history museum shkoder website, diocesan museum shkoder, ne shkoder qyteti i shkodres, shkodra 2012, shkodra ne vitet, shkodra e viteve, vajza shkodrane, shkoder 4 te rinj, shkoder 4 djem, shkoder 4001, times... persona shkodrane, antena shkoder, djem nga shkodra, elita shkodra, shkodra vitet 80, shkodra 97, shkodra ne 97, gjakmarrja ne shkoder, shkoder albania, tradita shkoder, pedonale shkoder, komuna shkoder, kenge popullore shkodrane, novela dhe tregime ne gjuhe shqipe, poezi per shkodren, kenge te vjetra shkodrane, kenge qytetare shkodrane, jare shkodrane, humor shkodran i vjeter, teatri migjeni, inhumor shkodran i pavdekshem, humor shkodran i viteve 70, barcaleta shkodrane, humor shkodran i viteve 90, aktor i teatrit migjeni dhe kinematografise shqiptare, bejta shkodrane, humor puro shkodrane, tregime shqip, novela shqip, albanie, shkoder fest, .al, shkodra jone, tava e krapit gatimi, gjuetia e krapin, liqenit te shkodres, lumin buna, shkodra jeme, shkodra zemra jeme, illyrien, jehona shkodra, ese per shkodren, shkodra ka plot dashuri, shkodra kryeqyteti shqiperise, shkodra kryeqytet, shkodra kalaja e rozafes, shkoder kultura .net, shkodra klima, shkodra kalaja, shkodra ks, shkodra kodi postar, albanujo, shkoder lake, shkoder arkiva lajmeve albania, kosoves, kosovë, iliriano, shkodra love, shkodra lonely planet, voltana ademi, shkodra lajme sot, chat shkodra, shkodra info, burg rozafa albanien, shkoder albanien, scutari, shkoder sehenswürdigkeiten, shkodra in nordalbanien, shkodra dhe bejtat, barcaleta dhe humor, familja shkodra, shkodra 1997, shkodra 1913, shkodra 1911, shkoder 1991, wikipedia, shkoder 1913, shkodra sot, tv shkodra, shkoder poezi dhe vjersha, gjuhe shqipe dhe letersi test, shkodra youtube, shqipërisë, official shkodra daily web page, shkodradaily portal news information about shkoder, realiteti shkoders, shkodra sport, shkodra sport basket, ks vllaznia futboll, shkoder fk vllaznia, stadiumi loro borici,
Name

1 maji dita nderkobetare e punetoreve,1,1 maji historia,1,1 maji ne shqiperi,1,28 nanduer,1,28 nentor,1,28-nanduer,1,28-nentor,1,7 dhe 8 marsi,2,7 marsi dita e mesuesve,1,7 marsi festa e mesuesve,1,7-marsi-dita-e-mesuesve,1,7-marsi-festa-e-mesuesve,1,8 marsi dita e gruas,1,8 marsi dita e nenave,1,abat shale,1,abaz golemi,1,abaz xhudi,1,abaz-golemi,1,abaz-golemi-xhudi,1,abaz-xhudi,1,adelajde saraci,1,adem kastrati,1,adem kastrati aktori zhanrit komik,1,adem kastrati teatri migjeni,1,adem-kastrati,1,adivije alibali,1,adivije-alibali,1,adnan bala,1,adnan-bala,1,adriatic cafe,1,aferdita shahini,1,agata rogos,1,agjencite e para ne shkoder,1,agron tufa,2,ahengu i vjeter shkodran cuf shkreli,1,ahengu shkodran,2,ahengu shkodran shyqyri alushi,1,ahengu-shkodran,1,ahmet borici,1,ahmet bushati bashkia shkodres,1,ahmet bushati shkoder,1,ahmet efendi bushati,1,ahmet-bushati,1,aktoret e para teatrit migjeni,1,aktoret e teatri migjeni,1,aktori adem kastrati,1,aktori bep shiroka,1,aktori gezim kruja,1,aktori hasan smaja,1,aktori i madh i roleve te vegjel,1,aktori julian deda,1,aktori lazer filipi,1,aktori lec shllaku,1,aktori loro kovaci,1,aktori mihal popi,1,aktori ndrek luca,1,aktori ndrek shkjezi,1,aktori nefail piraniqi,1,aktori paulin lacaj,1,aktori paulin preka,1,aktori pjeter gjoka,1,aktori seit boshnjaku,1,aktori serafin fanko,1,aktori sulejman dibra,1,aktori tano banushi,1,aktori viktor bruceti,1,aktori zef deda,1,aktorja katerina biga,1,aktorja roza anagnosti,1,aktorja tinka kurti,1,aktorja zyliha miloti,1,ala franka lazer shantoja,1,albanian ambasy in usa,1,albanian burreresha,1,albanian trimeresha,1,albanian virgjeresha,1,albanologjia,1,albanologu eqrem cabej,1,albanologu gustav majer,1,albanologu robert elsi.,1,albanologu teodor ipen biografia,1,albanus albano,1,albatros regjaj,1,album balli kombetar shkoder,1,aleksandar stipcevic,1,aleksandar stipcevic illyrians,1,aleksandar stipceviq iliri,1,aleksandar-stipcevic,1,aleksander drenova asdreni,1,aleksander prosi,1,aleksander sirdani,1,aleksander stipceviq,1,aleksandër xhuvani,1,aleksander xhuvani biografia,1,aleksander-sirdani,1,aleksander-stipceviq,1,aleksander-xhuvani,1,alfred capaliku,1,alfred capaliku karnavalet,1,alfred capaliku poezi,1,alfred nobel,1,ali asllani,1,ali asllani hanko halla,1,ali kraja,1,ali sahatçia,1,ali tari,1,ali-asllani,1,ali-kraja,1,ali-kraja-tari,1,ali-tari,1,alibali jusuf,1,alisa baraku,1,alisa-baraku,1,alush beqari,1,alush-beqari,1,amaneti qe me la zef mala,1,amazonat shqiptare,1,amazonat-shqiptare,1,ambasada shqiptare ne shtetet e bashkuara,1,ana e malit,1,ana jakova,1,ana mehije fatakeqe,1,ana mehije fatakeqe andrea skanjeti,1,ana mehije fatakeqe novele andrea skanjeti ana mehije fatakeqe,1,ana-mehije-fatakeqe,1,anderr e nji mbasditje vere ernest koliqi,1,anderr-e-nji-mbasdite-vere,1,andrea kushi,1,andrea skanjeti,2,andrea-skanjeti,2,andromaqi gjergji,1,andromaqi-gjergji,1,andrrime fiorentine gasper pali,1,andrrime-fiorentine,1,angelin saraci,1,angjelin-nenshati,1,angjelina gurakuqi,1,anita take,1,anjeze bojaxhiu,1,anjeze-bojaxhiu,1,anton ashta,1,anton cefa,1,anton cefa poezi motiv i dikurshem shkodran,1,anton harapi,1,anton harapi cerciz topulli,1,anton harapi dy lot e nji betim,1,anton harapi fjalimi,1,anton harapi luigj gurakuqi,1,anton harapi mustafa qulli,1,anton harapi shkoder,1,anton harapi si e njohe gurakuqin,1,anton mazreku,1,anton mazreku biografia,1,anton mazreku veprat,1,anton papleka,1,anton xanoni biografia,1,anton xanoni veprat,1,anton zanoni,1,anton-ashta,1,anton-harapi,2,anton-mazreku,1,anton-xanoni,1,anzat e parnazit,1,apartamenti 2xl,1,apollon skalkovski,1,apologjia skenderbeut,2,apologjia-skenderbeut,2,araniti mithat,1,ari 24 karat,1,ariosto orlando furioso,1,ariosto the frenzy of orlando,1,arkivi muzeu historik shkoder,2,arra e madhe shkoder,1,arre temal,1,arsen idromeno,1,arshi pipa,2,arshi pipa dhe letersia shqiptare,1,arshi pipa libri i burgur,1,arshi pipa lundertaret,1,arshi pipa lyrika latine,1,arshi pipa meridiana,1,arshi pipa myzafer pipa,1,arshi pipa ne letersine shqipe,1,arshi pipa poezi elegjia vllazerore,1,arshi pipa poezi kupe danja,1,arshi pipa poezi nemesis,1,arshi pipa poezi per gac cunin,1,arshi pipa poezi shkodra,1,arshi pipa preludet,1,arshi pipa rusha,1,arshi pipa vepra,1,arshi-pipa,2,artissima art gallery,1,artissima-art-gallery,1,ashiku pjerin,1,ashim kopliku,1,asht asht nji jete,1,ashte bushat,1,asllani ali,1,astrit hafizi,1,astrit hafizi ne shkoder,1,astrit hafizi vllaznia,1,astrit-hafizi,1,at gjon shllaku,1,at martin gjoka,1,at zef pllumi,1,at zef valentini biografia,1,at-gjon-shllaku,2,atdhetari luigj gurakuqi,1,atdhetarit te koseves luigj gurakuqi,1,atdhetarit-te-kosoves,1,atdheut gjergj fishta,1,ate-gjon-shllaku,1,atentanti i luigj gurakuqit,1,athanas-banushi,2,atletja vera bregu,1,aurela cuku,1,aurela-cuku,1,babe dude karbunara,1,baks i ri,1,baks-rrjoll,1,balade dritash per lalin zef zorba,1,balade-dritash-per-lalin zef zorba poezi balade dritash per lalin,1,balli-kombetar-shkoder,1,ballkaniada 1946,1,ballkaniada-1946,1,balshajt,1,balshajt dhe muzakajt,1,baltasar benusi,1,baltasar-benussi,1,baltjon stamolla,1,banda frymore shkoder,2,banda-pare-frymore-shkoder,1,bandat muzikore shkoder,2,banimi ne gjermani,1,banka globale e farerave,1,barbullush,1,barcaleta shkodrane,1,barcaleta tef palushi,1,barcolle shllak,1,bardh smaja,1,bardhaj,1,bardhosh dani,1,bashkejetesa fetare ne shkoder,1,bashkia e shkodres,1,bashkia fushe arrez,1,bashkia malesi e madhe,1,bashkia puke,1,bashkia shkoder,1,bashkia shkoder popullsia,1,bashkia vau i dejes,1,bashkia-shkoder,1,bashkite e qarkut shkoder,1,bashknija e shqypris,1,basho jona,1,bebeziqi izet,1,bedi pipa,1,bedi-pipa,1,bedrie pipa,1,begzad baliu,2,bejta shkodrane nga gjosho vasija,1,bejta shkodrane pjeter gjini,1,belaj dajc,1,beltoje berdice,1,bene shllak,1,benussi shkoder,1,benussi tirane,1,bep shiroka,1,bep shiroka biografia,1,bep-shiroka,1,beqir gjylbegu,1,beqir sahatçia,1,beqir xhepa,1,berdice e madhe,1,berdice e mesme,1,berdice e siperme,1,bernardin palaj,2,bernardin palaj biografia,1,bernardin palaj frati i kangvet,1,bernardin palaj veprat,1,bernardin-palaj,3,bernardina kodheli,1,bernardina marubi,1,besa shqiptare,1,besime popullore,1,besime popullore ne shqiperi,1,besnik sahatçia,1,besnik taraneshi,1,best 10 north shkoder,1,best ten north shkoder,1,best-ten-north-shkoder,1,biblioteka marin barleti,1,biblioteka publike shkoder,1,biblioteka shkodres,1,biblioteka-marin-barleti,1,bicikleta e pare ne shkoder,1,big brother shkodra,1,big-brother-shkodra. shkodra sot,1,bik ndoja,1,bik ndoja biografia,1,bik ndoja jare shkodrane,1,bik ndoja kenge shkodrane,1,bik ndoja muzik shkodrane,1,bik ndoja oso kuka,1,bik pepa,1,bik pepa biografia,1,bik pepa cifti i lumtur,1,bik pepa veprat,1,bik-ndoja,1,bik-pepa,1,bini toske bini gege,1,biografi riza dani,1,biografia luigj bumci,1,biografia nasuf dizdari,1,biografia robert shvarc,1,biografia seit boshnjaku,1,biografia simon rrota,1,biografia tef palushi,1,bisede me nene terezen,1,bisede me qytetin tim gasper pali,1,bisede-me-qytetin-tim,1,bishop luigj bumci,1,bishtiqendia shkoder,1,bizneset e para ne shkoder,1,bizneset shkodrane vitin 1945,1,bleran,1,blerim komuna puke,1,blerje ne internet,1,blerje online,1,bobot,1,boga shkoder,1,boge albania,1,boge malesi e madhe,1,boge-shkoder,1,boja river shkoder,1,boks postribe,1,borici daut,1,borici loro,1,botë më vete,1,bote-me-vete,1,botime historise filologjise injaz zamputti,1,branko kadia,1,brashte shosh,1,breg lumi shale,1,bregu ranes shkoder,1,brucaj pult,1,bruno shllaku,1,bujar qamili biografia,1,bujar qamili kosova,1,bujar qamili pranvera,1,bujar qamili shkodrane,1,bujar qamili vllaznia,1,bujar-qamili,1,bukurie gjeçi,1,bukurija duhet fort hamid gjylbegu,1,buna fiume scutari,1,buna lumi thellesia,1,burhan juka,1,burrereshat shqiptare,1,bushati hamdi,1,bushatlit e shkodres,1,bushatllinjte e shkodres,3,bushatllinjtë e shkodrës,2,buze te ngrira ne gaz,1,buze-te-ngrira-ne-gaz,1,buzuku instrument,1,carl ritter von ghega,1,carlo gegha,1,cas velipoje,1,catin saraci,2,catin-saraci,1,cesk zadeja,1,cesk zadeja kompozitor shqiptar,1,cesk zadeja skenderbeu,1,cesk-zadeja,1,cezarina canco,1,cezarina daragjati,1,cezarina daragjati canco,1,cezarina-daragjati,1,çfare eshte banka globale e farërave,1,cfare eshte cmimi nobel,1,cfare eshte dita e tokes,1,cfare eshte illyricum sacrum,1,cfare eshte kongresi i manastirit,1,cfare eshte online shopping,1,çfarë është telepatia,1,cfare jane google doodle,1,cfare-eshte-telepatia,1,ciftelia,1,çifti lumtur,1,cifti-lumtur,1,cilat eshte dobia e agjerimit,1,cilat jane minierat e arit me te medha ne bote,1,cilat jane vendet me te mbrojtura ne bote,1,cilet jane tulipanet shqiptar,1,ciprian porumbesku,1,citta di scutari albania,1,cka do tjete shkodra,1,çmimi nobel,1,cmimi paloke nika,1,colonel sander,1,cubat gjergj fishta,1,cubat lahuta e malcis,1,cuf shkreli shkoder,1,cuf-shkreli,1,cuk marku,1,çuni i korculls,1,daija tish,1,dakaj antologji poezise boterore,1,dallendyshe eja poezi nga filip shiroka,1,dallendyshe-eja,1,dallendyshja u kthye poezi nga luigj gurakuqi,1,dallendyshja-u-kthye,1,daniel gjeçaj,1,daniele farlati,1,danish bebeziqi,1,danjel gjeçaj,1,dante alighieri,1,dante e ne shqiptaret ernest koliqi,1,dante-e-ne.shqiptaret,1,daragjat dajc,1,daragjati shkoder,1,dasho shkreli,1,dasma shkodrane kole idromeno,1,data e ditës së pashkëve,1,daut borici,1,daut borici biografia,1,daut borici vepra,1,daut-borici,1,de obsidione scodrensi,2,ded gjo luli,2,ded-gjo-luli,2,deka e burrnija gjergj fishta,1,deka-e-burrnija,1,deklarate-shtypi,1,delegatet e kongresit te manastirit,1,delija lin,1,denimi i fundit me vdekje ne shqiperi,1,denimi kapital ne shqiperi,1,denimi me vdekje ne shqiperi,1,dera-e-pertrime,1,deshir,1,deshir luigj gurakuqi,1,dhaskal todhri,1,dheu i lehte hajmel,1,dhimiter anagnosti,1,dhimiter-anagnosti,1,dialekti gegë,1,dialekti-gege,1,diana kastrati,1,dibra gjakova shkodra,1,digit alb,1,digitalb albania,1,dijetari kole ashta,1,dikur prane shimshirvet ernest koliqi,1,dikur-prane-shimshirvet,1,dirigjenti frano ndoja,1,diskriminimi dhe racizmi sot ne gjermani,1,diskriminimi ne gjermani,1,dita e luleve ne shkoder,1,dita e mesuesit,1,dita e tokës,1,dita nderkombetare e gruas,1,dita nderkombetare e tokes,1,dita-mesuesve,1,dixhit alb,1,dixhitalb,1,dizdari shkoder,1,djalli skenderbeu pjetri,1,dobraç,1,dom alfons tracki,1,dom anton muzaj,1,dom ernest coba,1,dom frano ilia,1,dom gasper thaci,1,dom gjergj simoni,1,dom lazer shantoja,2,dom mikel koliqi,1,dom ndoc nikaj,2,dom ndoc nikaj biografia,1,dom ndre mjeda,4,dom ndre zadeja,1,dom nikolle kacorri,1,dom nikolle kacorri shqip,1,dom zef ashta,1,dom zef simoni,1,dom-gjergj-simoni,1,dom-ndre-mjeda,6,dom-zef-simoni,1,domen postribe,1,don kishoti,1,don kishoti i mances,1,don quixote of la mancha,1,donat kurti,1,donat kurti biografia,1,donat kurti veprat,1,donat-kurti,1,donika kastrioti,1,donkishot,1,donkishoteske,1,donkishotizëm,1,doodle me flamurin shqiptar,1,dr anton ashta,1,dr frederik shiroka,1,dr hasan kaduku,1,dr rifat frasheri,1,dr sander ashta,1,dragoc postribe,1,dramaturgu andrea skanjeti,1,dramaturgu fadil kraja,1,dramaturgu kole jakova,1,dramosh,1,drini skender,1,drisht castle,1,drisht historia,1,drisht postribe,1,drisht shkoder,2,drisht statutet,2,drisht ura e mesit,1,drita kosturi,1,drita-kosturi,1,drivasto,2,dush vau dejes,1,dutari,1,dy lot e nji betim anton harapi,1,dy lule lazer shantoja,1,dy-lot-e-nji-betim,1,dyqanet e para ne shkoder,1,e gasper palit,1,e mark kaftallit,1,e vjetra shembet kohet po ndryshojne; nje jete e re po lulezon germadhash,1,e-commerce,1,earth day,1,edhe hana do te dije,1,edit durham,1,edit durham biografia,1,edit durham veprat,1,edit-durham,1,edith durham,1,edith-durham,1,egon gjadri,1,eheng shkodran,1,eheng-shkodran,1,eksploratori me i madh shqiptar,1,elegji per gac cunin arshi pipa,1,elegji-per-gac-cunin,1,elegjia vllazerore arshi pipa,1,elegjia-vllazerore,1,elhaida dani,1,elhaida-dani,1,eljaz gjylbegu,1,elsie robert,1,ema ndoja,1,ema ndoja aktore,1,ema ndoja biografia,1,ema-ndoja,1,emrat e hoxhallareve,1,emrat e lagjeve ne shkoder,1,engjell ceka,1,engjell çeka,1,engjelloret e drishtit,1,enver dracini,1,enver hoxha,3,enver hoxha ne shtoj,1,enver hoxha nikita hrushov,1,enver muriqi,1,enver muriqi biografia,1,enver-hoxha,1,enver-muriqi,1,eqrem cabej,2,eqrem cabej dhe gjuha shqipe,1,eqrem cabej per gjuhen shqipe,2,eqrem-cabej,2,Ergi Dini,1,erika camaj,1,erika-camaj,1,ernest koliqi,1,ernest koliqi anderr e nji mbasditje vere,1,ernest koliqi bernarnidn palaj,1,ernest koliqi biografia,1,ernest koliqi dante alighieri,1,ernest koliqi dante e ne shqiptaret,1,ernest koliqi dera e pertrime. dera e pertrime ernest koliqi,1,ernest koliqi dikur prane shimshirvet,1,ernest koliqi gjuhes shqipe,1,ernest koliqi hane gjaku,1,ernest koliqi kumbulla pertej murit,1,ernest koliqi kushtrimi i skanderbeut,1,ernest koliqi leze sakatja,1,ernest koliqi mall e merzi,1,ernest koliqi nane e perbashket,1,ernest koliqi nje cuterr ne helveti,1,ernest koliqi poezi,1,ernest koliqi poezi rrugash,1,ernest koliqi prroni i cepit,1,ernest koliqi qielli mbi oborr,1,ernest koliqi shkodra ne mbramje,1,ernest koliqi shkodra ne mengjese,1,ernest koliqi shkodra ne zheg,1,ernest koliqi veprat,1,ernest-koliqi,1,esat pashe toptani rrethimi shkodres,1,esat pashe toptari,1,estrada-e-shkodres,1,ethem bakalli,1,etnologjia shqiptare,1,etnomuzikografia shqiptare,1,fabrikat e para ne shkoder,1,fadil kraja,1,fadil kraja teatri migjeni,1,fadil-kraja,1,faik adem luli,1,faik luli,2,faik-luli,1,familja benussi origjina,1,familja borici,1,familja bushati shkodrane,1,familja çeka,1,familja ceka shkoder,1,familja coba origjina,1,familja cobajve shkoder,1,familja daragjati,1,familja e begollajve,1,familja e çaushollajve,1,familja gjylbegaj,3,familja gjylbegu,3,familja kasneci,1,familja pipa,1,familja rrota,1,familja rrota shkoder,1,familja saraci shkoder origjina,1,familja saraci shkoder. familja shkodrane saraci,1,familja suma,1,familja suma shkoder,1,familja-benussi,1,familja-borici,1,familja-ceka,2,familja-daragjati,1,familja-gjylbegaj,1,familja-gjylbegu,1,familjes coba shkoder,1,familjet e vjetra ne shkoder,1,familjet e vjetra shkodrane,1,familjet shkodrane,3,familjet shkodrane bushati,1,familjet shkodrane me origjine te huaj,1,familjet-shkodrane,3,fanko serafin,1,farmacistet e pare ne shkoder,1,fatbardh smaja,1,fatbardh-smaja,1,fatbardha saraci,1,fehime pipa,1,femi shqiptar ne lulishte,1,feminizmi shqiptar,1,femrat e para e teatrit migjeni,1,ferid bala,1,festa e 8 marsit,1,festa e flamurit,1,festa e karnavaleve,1,festa e pashkëve,1,fida shqiptare ndaj shtetit osman,1,fierze puke,1,figura mitologjike shqiptare,1,filip çeka,1,filip ceka shkoder,1,filip daija,1,filip daija barcaleta shkodrane,1,filip daija bejta shkodrane,1,filip daija humor shkodran,1,filip noga,1,filip noga biografia,1,filip shiroka,1,filip shiroka poezi bashknija e shqypris,1,filip shiroka poezi dallendyshe eja,1,filip shiroka poezi pleqnija,1,filip shiroka poezi shko dallendyshe,1,filip shiroka poezi shqypria,1,filip shiroka poezi vorri i skanderbegut,1,filip shiroka shkoder,1,filip-daija,1,filip-noga,1,filip-shiroka,4,filomena prosi,1,fiqiret juka,1,fishta gjaksorve poeme,1,fishta gjergj,15,fituesit e kampionatit boteror,1,fizarmonicisti luan barova,1,fjale ne gegerishte,1,fjale te urta shkodrane,1,fjalimi i fishtes,1,fjalimi i martin luter king ne shqip,1,fjalori etimologjik indoeuropiane,1,fk vllaznia,1,flamur tartari,1,flamuri ne bratile deciq,1,floreta faber,1,floreta faber luli,1,floreta luli,1,floreta-faber,1,florinda gjergji,1,floriri 24 karat,1,folklorit muzikor shqiptar,1,foto nenshati shkoder,1,foto shkodra,1,foto te vjetra shkoder,1,foto-nenshati,1,foto-shkodra,1,fotografi angjelin nenshati,1,fotografi nga shkodra,1,fotografi-nga-shkodra,1,fotografia e parë e modifikuar në photoshop,1,fotografia pici shkoder,1,fototeka marubi,2,fototeka-marubi,2,franco illia,1,frang bardhi,1,frang bardhit,2,frang-bardhi,2,frano gjini,1,frano ilia,1,frano illia,1,frano kulli,1,frano ndoja,1,frano ndoja banda,1,frano ndoja biografia,1,frano ndoja orkestra,1,frano-ilia,1,frano-ndoja,1,frati,1,frati shqyptar aleksander sirdani,1,frati-shqyptar,1,frederik ndoci,1,frederik ndoci biografia,1,frederik ndoci diskografia,1,frederik ndoci repertori,1,frederik reshpja,1,frederik rreshpja,1,frederik rreshpja kthim ne vendlindje,1,frederik rreshpja poezi deklarate shtypi,1,frederik rreshpja princi poezise,1,frederik rreshpja vepra,1,frederik shiroka,1,frederik shiroka biografia,1,frederik-ndoci,1,frederik-rreshpja,3,frederik-shiroka,1,frederikrreshpja,2,fredrik rreshpja erdhi ora te vdes perseri,1,fshati boge shkoder,1,fshati i ri bushat,1,fshati i shirokes shkoder,1,fshati lotaj,1,fshati zogaj shkoder,2,fshati-lotaj,1,fshatrat e shkodres,1,futbollistet shqiptar,1,futbollisti paulin ndoja,1,gac cuni arshi pipa,1,gaetan petrota,1,gaetano petrotta,1,gaetano petrotta populli gjuha dhe letersia shqipe,1,gaetano-petrotta,1,gajtan gur i zi,1,ganjolle gur i zi,1,garibaldini pa biografi te plote,1,gasper beltoja,1,gasper beltoja abetare per shkollat fillore,1,gasper beltoja shkolla e re,1,gasper benusi,1,gasper benussi,1,gasper çurçia,1,gaspër çurçia,2,gasper curcia biografia,1,gasper gurakuqi,1,gaspër gurakuqi,1,gasper harapi,1,gasper pali,1,gasper pali andrrime fiorentine,1,gasper pali bisede me qytetin tim,1,gasper pali hyjt mbi gremine,1,gasper pali kanga e poetit,1,gasper pali muzg mergimi,1,gasper pali poezi,1,gasper pali prendimi i andrrimeve,1,gasper pali psalm muzgu,1,gasper pali shkoder,1,gasper pali vegim mendimesh,1,gasper pali vepra,1,gasper-beltoja,1,gasper-curcia,2,gasper-gurakuqi,1,gasper-pali,1,gatime shkodrane,1,gatimi krapit,1,gatimi peshkut,1,gazmend kraja gazmend kraja,1,gaztoret shkodran filip daija,1,gaztoret shkodrane,1,gegë kodheli,1,gegë marubi,1,gege marubi biografia,1,gege postrippa,1,gege-marubi,1,gegërishtja,1,gegnisht,1,Genti Tavanxhiu,1,george kastrioti,1,gëzim dimnaku,1,gezim dimnaku biografia,1,gezim dimnaku rekorde,1,gezim kruja,1,gezim kruja biografia,1,gezim kruja teatri migjeni,1,gezim my uruci,1,gezim uruci,1,gezim uruci biografia,1,gezim uruci speleologjia shqiptare,1,gezim-dimnaku,1,gezim-kruja,1,gezim-uruci,1,gezuar vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,gilbert gurakuqi,1,gimaj shale,1,giorgio fishta,15,giorgio-fishta,15,giulio varibobba,1,giuseppe valentini,1,giuseppe zamputti,1,giuseppe-valentini,1,gjaksorve gjergj fishta,1,gjama e tomorrit,1,gjegjan puke,1,gjek paloka,1,gjella e shen merise virgjer jul variboba,1,gjella-e-shen-merise-virgjer,1,gjelosh luli,1,gjelosh-luli,1,gjergj canco,1,gjergj elez alia,1,gjergj elez alia kenga,1,gjergj elez alia legjenda,1,gjergj elez alia mitologjia gjergj elez alia balada,1,gjergj fishta,15,gjergj fishta atdheut,1,gjergj fishta biografia,1,gjergj fishta deka e burrnija,1,gjergj fishta gjuha shqype,1,gjergj fishta hymi flamurit,1,gjergj fishta jeta,1,gjergj fishta lahuta e malcis,1,gjergj fishta makeronjana,1,gjergj fishta meshtari i malcis,1,gjergj fishta poezi shqypnise,1,gjergj fishta shqypnija,1,gjergj fishta tekstet shkollore,1,gjergj fishta tringa lahuta e malcis,1,gjergj fishta veprat,1,gjergj kastrioti,3,gjergj kastrioti skenderbeu,1,gjergj luca,1,gjergj pali,1,gjergj simoni,1,gjergj-fishta,16,gjergj-kastrioti,3,gjergj-kastrioti-skenderbeu,2,gjergj-simoni,1,gjergji andromaqi,1,gjermania per fillestaret,1,gjeto kola,1,gjimnazi qemal stafa,1,gjok vata,1,gjoke misloca,1,gjoke vata,1,gjoke vata biografia,1,gjoke-vata,1,gjon buzuku,1,gjon buzuku biografia,1,gjon buzuku meshari,1,gjon buzuku veprat,1,gjon coba,1,gjon marashin,1,gjon pantalia,1,gjon shkumi,1,gjon shllaku,2,gjon simoni,1,gjon simoni biografia,1,gjon ujka,1,gjon-buzuku,1,gjon-shllaku,2,gjon-simoni,1,gjosho vasija bejta shkodrane,1,gjosho vasija poezi shko meshar,1,gjovalin gjadri,1,gjovalin gjoka,1,gjovalin kolombi,1,gjovalin-gjadri,1,gjuha shqype gjergj fishta,1,gjuha shqype ndre mjeda,1,gjuha-shqype,1,gjuhes shqipe ernest koliqi,1,gjuhes-shqipe,1,gjuraj pult,1,gjush benussi,1,gjush sheldija,1,gjush sheldija biografia,1,gjush sheldija guida e pare per shkodren,1,gjush sheldija historia e shkodres,1,gjush sheldija veprat,1,gjush-sheldija,1,gjyqi special 1945,2,gjyqi special i shqiperise,1,gjyqi special i tiranes,2,gjyqi special ne shqiperi,1,gjyzepina kosturi,1,gjyzepina kosturi biografia,1,gjyzepina kosturi soprano,1,gjyzepina misloca,1,gjyzepina muzhani,1,golem,1,gomsiqe e re,1,gomsiqe vau dejes,1,gonxhe bojaxhiu,1,gonxhe-bojaxhiu,1,grand cafe,1,grand hotel savoia,1,gregor kodheli,1,gregor marubi,1,grigor orllov,1,grili shkoder,1,grude e re,1,grueja hotjane hile mosi,1,grueja shqyptare poezi nga vincenc prennushi,1,grueja-hotjane,1,grueja-shqyptare shqiptare,1,gruemire malesi e madhe,1,guci e re,1,guljelm deda,1,guljelm deda orlandi cmendun,1,guljelm-deda,1,guljem deda,1,gurakuqi luigj,1,gurakuqi mati logoreci,1,gurakuqi shkoder,1,gushte temal,1,gustav majer,1,gustav meyer,2,gustav-meyer,1,hafiz ali kraja,1,hafiz ali tari,1,hafiz sabri koçi,1,hafiz-muhamet-bekteshi,1,hajmel,1,haki mborja,1,haki stemilli,1,haki stermilli sikur t isha djale,1,haki-mborja,1,haki-stermilli,1,halid shenazi,1,halla hanko,1,halla-hanko,1,hamdi bushati,1,hamdi bushati biografia,1,hamdi bushati shkodra dhe motet,1,hamdi bushati veprat,1,hamdi-bushati,1,hamid gjylbegu,5,hamid gjylbegu biografia,1,hamid gjylbegu veprat,1,hamid kokalari,1,hamid-gjylbegu,6,hamit gjylbegaj,1,hamit kokalari,2,hamit-kokalari,1,hane gjaku ernest koliqi,1,hane-gjaku,1,hani salo kalit,1,hanko halla,1,hanko halla ali asllani,1,hanko-halla,1,hanny gurakuqi,1,harland sanders,1,harmoni fetare ne shkoder,1,harpa instrument,1,hasan kaduku,1,hasan kaduku dentist,1,hasan kaduku stomatolog,1,hasan riza,1,hasan riza pasha,1,hasan smaja,1,hasan-kaduku,1,hasan-smaja,1,haxhi ibrahim kaduku,1,haxhi-ibrahim-kaduku,1,henrik daragjati,1,henrik lacaj,2,henrik lacaj biografia,1,henrik lacaj rrethimi i shkodres,1,henrik lacaj vepra,1,henrik-lacaj,1,hermira fico gjoni,1,hermira-fico,1,hija e flatrave,1,hija e flatrave te medheja,1,hija-e-flatrave,1,hija-e-flatrave-te-medhaja,1,hil mosi,1,hil-mosi,2,hile mosi,2,hile mosi biografia,1,hile mosi poezi,3,hile mosi poezi grueja hotjane,1,hile mosi poezi kanga e djepit,1,hile mosi vajza mbi vorr,1,hile mosi veprat,1,hile-mosi,5,himni kombetar teksti,1,Histori Botërore,1,histori shkodrane,2,histori-shkodrane,3,historia e 8 marsit,1,historia e çmimit nobel,1,historia e himnit kombetar,1,historia e kampionatit boteror te futbollit,1,historia e mjekesia shkodrane,1,historia e shkolles ne shiroke shkoder,1,historia kenges moj e vogla si florini,1,historia kishtare e ilirisë,1,historiani robert elsi,1,historiku karnavaleve,1,homeri shqiptar,1,hot i ri,1,hotel parkcafe,1,hoten bushat,1,hoxhallaret e shkodres,1,hoxhallaret e shqiperise,1,hoxhllaret biografi,1,humanist dhe bashkepunetor i skenderbeut,1,humor tef palushi,1,humor-dhe-bejta-nga-gjosho-vasija,1,humoristi tefe palushi,1,hyesen kocia teatri operas dhe baletit,1,hyjt mbi gremine gasper pali,1,hyjt-mbi-gremine,1,hylli drites,1,hylli i drites,1,hylli i drites reviste kulturore e atdhetare,1,hylli-drites,2,hysen kocia,1,hysen kocia bishtalecat,1,hysen kocia o zumare,1,hysen kocia teatri kombetar,1,hysen-kocia,1,hysni bebeziqi,1,I have a dream,1,iballe puke,1,ibrahim kaduku,2,ibrahim kaduku hasan kaduku,1,ibrahim kaduku medreseja shkoder,1,ibrahim pashe bushati,1,ibrahim-kaduku,1,identiteti i gruas,1,identiteti kombetar,1,identiteti-kombetar,1,idromeno shkoder,1,ihsan borici,1,ilir gjylbegu,1,ilirishtja dhe shqipja,1,ilirishtja-dhe-shqipja,1,illyricum sacrum,1,illyricum-sacrum,1,imam salih myftia,1,imam vehbi ismaili,1,imzot jul bonati,1,informacion rreth jetes ne gjermani,1,informacione per korene e veriut,1,injac zamputi,1,injac zamputi per gjuhen shqipe,1,injac zamputti,2,injac zamputti dokumente per historine shqiperise,1,injac zamputti novele si te duen te tjeret,1,injac zamputti regjistri kadastres shkodres,1,injac zamputti vepra kerkimore,1,injac-zamputti,1,instrumente muzikore,1,isa alibali,1,isa boletini,1,isa-boletini,1,islam dizdari,2,islam-dizdari,2,ismail kadare,1,ismail kaduku,1,ismail qemali,4,ismail strazimiri,1,ismail-qemali,1,isuf alibali,1,ivanaj mirash,1,izabela luli,1,izet bebeziqi,1,izet bebeziqi biografia,1,izet bebeziqi jeta,1,izet bebeziqi vepra,1,izet-bebeziqi,1,jak serreqi,1,jak speci,1,jakin shkodra,2,jakova prenk,1,jakup kastrati,1,janica martiniani,1,jeta ne korene e veriut,1,jeta robert shvarc,1,jete e thjeshte poezi injac zamputti,1,jete-e-thejshte,1,joakin serreqi jak-serreqi,1,johann arendt,1,jolanda preka,1,jolanda shala,1,jolanda shala biografia,1,jolanda shala teatri migjeni,1,jolanda-shala,1,jordan misja,1,jorgji karbunara,1,jozefina coba topalli,1,juban gur i zi,1,jul variboba gjella e shen merise virgjer,1,jul variboba poezi,1,jul-variboba,1,juli ndoci,1,julian deda,1,julian-deda,1,jup kastrati,1,jup kastrati biografia,1,jup kastrati veprat,1,jup-kastrati,1,justin rrota,2,justin rrota biografia,1,justin rrota veprat,1,jusuf alibali,1,jusuf-alibali,1,k.f.c,1,kace dau dejes,1,kafja e madhe,1,kafja-e-madhe,1,kafja-madhe,1,kafja-madhe-shkoder,1,kajo karafili,1,kakarriqi shkoder,1,kalaja e drishtit,1,kalaja rozafa,1,kalaja shkoders,1,kalaja shkodres,1,kalaja-rozafa,1,kalase se rozafes,1,kalase se shkodres,1,kam mbet jetim ndoc nikaj,1,kam-mbet-jetim,1,kamera-live-shkoder,1,kamerat-e-sigurimit-ne-shkoder,1,kamerat-e-survejimit-ne-shkoder,1,kampionati boteror 2018,1,kampionati boteror i futbollit,1,kanga e djepit hile mosi,1,kanga e prendimit migjeni,1,kanga e te burgosunit migjenit,1,kanga-e-djepit,1,kanga-e-prendimit,1,kanga-e-te-burgosunit,1,kantautori gjoke vata,1,Kanuni,1,kanuni dukagjinit,1,kanuni lek dukagjinit shtjefen gjecovi,1,kanuni leke dukagjinit,1,kara mahmud pashe bushati,1,kardinal-mikel-koliqi,1,kardinali mikel koliqi,1,kardinali pare shqiptar,1,karikaturisti tefe palushi,1,karl gega,1,karl gegha,1,karl gurakuqi,1,karl gurakuqi biografia,1,karl gurakuqi fjala e perdorimi i saj,1,karl gurakuqi vepra,1,karl-gega,1,karl-ghega,1,karl-gurakuqi,3,karme vau dejes,1,karnaval ne shkoder,1,karnavalet e shkodres,1,karnavalet-e-shkodres,1,karnavaleve e shkodres,1,karnavaleve e shkodrës,1,kasem taipi,1,kasem taipi biografia,1,kasem taipi kenge popullore shkodrane,1,kasem taipi vepra,1,kasem taipi zana popullore,1,kasem-taipi,1,kastrat malesi e madhe,1,kastrati jup,1,katallani dhe bajlozi,1,katedralja e shen shtjefnit shkoder,1,katedralja e shkodres,1,katedralja shkoder,1,katedralja-shkodres,1,katerina biga,1,katerina biga teatri migjeni,1,katerina-biga,1,kelmend malesi e madhe,1,kendoj,1,kendoj lazer shantoja,1,kenga e konstitucionit,1,kenga gjergj elez alise,1,kenga moisi golemit,1,kenga popullore shkodrane,1,kenga qytetare shkodrane,2,kenga tre heronjve,1,kenga-qytetare-shkodrane,1,kenge kreshnikesh,1,kenge kushtuar oso kukes.,1,kenge nga gjoke vata,1,kenge nga tonin tershana,1,kenge popullore shyqyri alushi,1,kenge shkodrane shyqyri alushi,1,kenge te kultivuar shqiptare,1,kenge-kreshnike,1,kengetari adnan bala,1,kengetari bik ndoja,1,kengetari gjok vata,1,kengetari hysen kocia,1,kengetari shyqyri alushi,1,kengetari tonin tershana,1,kengetarja gjyzepina kosturi,1,kengetarja lucie miloti,1,kengetarja nikoleta shoshi,1,kengetarja violeta zefi,1,kengeve lahute,1,kentucky colonel,1,kentucky fried chicken,1,kërshëndellat,1,keshilli bashkiak shkoder,1,këshilli-qarkut-shkoder,1,keshtjella rozafa,1,keshtjella shkodres,1,kinematigrafi serafin fanko,1,kir pult,1,kirurgu frederi shiroka,1,kisha e dajcit shkoder,1,kisha e gjuhadolit,1,kisha e madhe shkoder,1,kisha e shirgjit,1,kisha e shirqit,1,kisha e shna prendes,1,kisha e zojes ne shkoder,1,kisha katedrale e madhe shkoder,1,kisha katolike shkoder,1,kisha ne fshatin shirq,1,kisha shkoder,2,kisha-zojes-shkoder,1,kllogjen temal,1,klubi sportiv vllaznia,1,koha e lules martin camaj,1,koha e re gjergj fishta,1,koha e re lahua e malcis,1,koha-e-lules,1,koha-e-re,1,koineja gjuhes shqipe dakaj,1,kokalari kokalari,1,kol gurashi,1,kol idromeno,1,kol logoreci,1,kol luli,1,kol shiroka,1,kol-gurashi,1,kol-idromeno,1,kol-shllaku,1,kole ashta,1,kole ashta leksiku historik i gjuhes shqipe,1,kole ashta urdhnimet e poezis,1,kole gurashi,2,kole gurashi dhe kenget popullore shkodrane,1,kole idromeno,1,kolë jakova,1,kole jakova biografia,1,kole kamsi,1,kole kamsi biografia,1,kole kamsi veprat,1,kole prennushi,1,kole shiroka,1,kole shiroka biografia,1,kole shllaku,1,kole sokoli,1,kole xhuxha,1,kole-ashta,1,kole-gurashi,1,kole-jakova,1,kole-kamsi,1,kole-shiroka,2,kolec kurti,1,kolec-shllaku,2,koliqi ernesto,1,koliqi-ernesto,1,koman,1,komedia hyjnore pashk gjeci,1,komisia letrare e shkodres,1,komisia letrare gjuhes shqipe,1,komisia-letrare-shqipe,1,kompozitoret e rilindjes,1,kompozitori cesk zadeja,1,kompozitori frano ndoja,1,kompozitori gjon simoni,1,kompozitori lec kurti,1,kompozitori mark kaftalli,1,kompozitori martin gjoka,1,kompozitori palok kurti,1,kompozitori pjeter gaci,1,kompozitori simon gjoni,1,kompozitori tonin harapi,1,komuna ana malit,1,komuna bushat shkoder,1,komuna dajc,1,komuna dajc bregu i bunes,1,komuna dajc shkoder,2,komuna rrethina,1,Komuna Shale,1,Komuna Shllak,1,komuna velipoje,1,komuna-ana-e-maili,1,komuna-berdice,1,komuna-bushat,1,komuna-dajc,1,komuna-gur-i-zi,1,komuna-hajmel,1,komuna-mnele-vig,1,komuna-postribe,1,komuna-pult,1,komuna-rrethina qarku i shkodres,1,komuna-shale,1,komuna-shosh,1,komuna-temal,1,komuna-velipoje,1,komuna-vig-mnele,1,komunat e shkoder,1,komunisti oreve të para,1,komunisti tuk jakova,1,komunisti-oreve-te-para,1,komuniteti katolik shkoder,1,komuniteti mysliman shkoder,1,komuniteti ortodoks shkoder,1,konferenca paqes ne paris,1,konferencen e londres,1,kongresi i alfabetit në manastir,1,kongresi i alfabetit shqip,1,kongresi i manastirit,1,konstadin kristoforidhi,1,konstandin kristoforidhi,1,koplik malesi e madhe,1,kosova djepi shqiptarizmit,1,kosova ne lufte,1,kostandin muzaka,1,kostandin naponi,1,kostumet tradicionale shqiptare,1,kozmav bushat,1,krapi tave,1,krijimi i rrozullimit pjeter zarishi,1,krijimi teatrit migjeni,1,krimet e komunizmit,1,krimet e komunizmit gjelosh luli,1,krishtlindja,1,krishtlindje,1,kristo luarasi,1,kristo-floqi mbi keshtjellin rozafat,1,kroni i madh,1,kryengritja malesise 1911,1,kryengritja-malesise,1,kshenellat,1,ku ndodhet shkodra,1,ku ndohet koreja e veriut,1,ku rriten tulipanet,1,ku u hap shkolla e pare shqipe,1,kuc gur i zi,1,kujtime ditari qemal dracini,1,kukel bushat,1,kullaj postribe,1,kulshedra lahuta e malcis gjergj fishta,1,kultura shkodrane,1,kultura shqiptare,1,kultura-shkodrës-per.kombin-shqiptar,1,kumbulla pertej murit ernest koliqi,1,kumbulla-pertej-murit,1,kunati i shokut xhemal,1,kupa e botes ne futboll,1,kupe danja arshi pipa,1,kupe-danja,1,kuq e zi 28 nandur vincenc prennushi,1,kuq-e-zi,1,kur bie shi ne shkoder viktor koliqi,1,kur bien pashket,1,kur eshte dita e tokes,1,kur hylli i drites ndalohej ne jugosllavi,1,kur jane pashket,1,kur u hapen shkollat e para shqipe,1,kur u ndertua universiteti i arteve,1,kur u themelua universiteti i arteve,1,kur u zhvillua kongresi i manastirit,1,kur-bie-shi-ne-shkoder,1,kuriozitete,18,kurti donat,1,kush e kompozoi himnin kombetar,1,kush e shkroi himnin kombetar,1,kush e vrau luigj gurakuqin,1,kush fiton çmimin nobel,1,kush i llogarit statistikat e ndeshjeve te kupes se botes,1,kush ishte alfred nobel,1,kush modifikoi fotografine e pare me fotoshop,1,kush-jane-shqiptaret,1,kushtrimi i skanderbeut ernest koliqi,1,kushtrimi-i-skanderbeut,1,kuvendi berlinit lahuta e malcis gjergj fishta,1,kuvendi prizrenit,1,kuvendi-berlinit,1,kuvendin e dibres,1,kuzhina shkodrane,1,lagja ndocej,1,lagjet e shkodres,1,lagjja perash,1,lagjja serreq,1,lagjja xhabije,1,lago di scutari,1,lahuta,1,lahuta e malcis,1,lahuta e malcis cubat,1,lahuta e malcis gjergj fishata,1,lahuta e malcis lugati,1,lahuta e malesis,1,lahuta e malesise,1,lahuta e malsis,1,lahuta e malsis te ura e sutjeskes. te ura e sutjeskes lahuta e malcis gjergj fishta,1,lahuta malcis koha e re,1,lahuta malcis kulshedra,1,lahuta malcis kuvendi berlinit,1,lahuta malcis mehmet ali pasha,1,lahuta malcis tringa,1,lahuta-malcis,1,lajmtari i zemres se krishtit,1,lamtumire poezi riza lahi,1,laskarina bubulina,1,lazer filipi,1,lazër filipi,1,lazer kraja,1,lazer shantoja,4,lazër shantoja,4,lazer shantoja kendoj,1,lazer shantoja kujtime franceskane,1,lazer shantoja poezi,1,lazer shantoja prendush gega,1,lazer shantoja shpirti i mjere,1,lazer-filipi,1,lazer-shantoja,7,lec fisha biografia,1,lec fishta,1,lec fishta teatri migjeni,1,lec gurmolla,1,lec kurti,1,lec kurti biografia,1,lec kurti veprat,1,lec shllaku,2,lec shllaku biografia,1,lec shllaku poezi kush nuk e njef shqipnine,1,lec shllaku poezi malli,1,lec shllaku poezi ora e shqipnise,1,lec shllaku poezi vendi i jem,1,lec-fishta,1,lec-kurti,1,lec-shllaku,4,ledia lahi,1,ledia-lahi,1,lef nosi,1,legjenda e misrit migjeni,1,legjenda e stomatologjise shqiptare,1,legjenda gjergj elez alia,1,legjenda-e-misrit,1,lek dukagjini,1,lek vojvoda shkoder,1,lek-vojvoda,1,lekaj shale,1,leke dukagjini kanuni,1,leke gruda,1,leke vojvoda,1,leke vuksani,1,leke-dukagjini,1,leke-vuksani,1,Letërsia,2,letersia arbereshe,1,letersia shqiptare dhe arshi pipa,1,levizja antikomuniste perpjekja shqiptare shkoder,1,leze sakatja poezi,1,leze-sakatja,1,libri i burgut,1,libri zef valentini,1,liceu i shkodres,1,lidhja shqiptare prizren,1,ligji i denimit me vdekje,1,lin delia,1,lin delija,1,lin delija antrodoco,1,lin delija biografia,1,lin delija carlo cesi,1,lin delija osimo,1,lin delija vepra,1,lin-delija,1,lindja e jezusit,1,lindja e krishtit,1,liqeni i shkodres,1,liqeni shkoder,1,liqeni shkodres,1,liqeni vau i dejes,1,lira instrument,1,lirijasi,1,liza bjanku,1,liza gjoka,1,llazar siliqi,1,llazar-siliqi,1,llazar-taci,1,lluke kacaj,1,llushta riza,1,lord paget house in shkodra,1,lorenzo borici,1,loro borici,1,loro borici biografia,1,loro borici kampion,1,loro borici lazio,1,loro borici shkoder,1,loro borici stadium,1,loro borici vllaznia,1,loro kovaci,1,loro kovaci artist i popullit,1,loro kovaci toka jone,1,loro kovaci tuc maku,1,loro-borici,1,loro-kovaci,1,lotaj komuna shale,1,lotaj shale,2,luan barova,1,luan barova biografia,1,luan borova,1,luan rama,1,luan-barova,1,luarze velipoje,1,lucia nadin statutet e shkodres,1,lucia nadin statuti di scutari,1,luciana simoni,1,lucie miloti,1,lucie miloti bishtalecat,1,lucie miloti kacurrelat,1,lucie miloti perendon dielli,1,luçie zorba,1,lucie-miloti,1,lucie-zorba,1,luçije kraja,1,luçije kuqani,1,luçije kuqani biografia,1,luçije kurti,1,luçije toska,1,lucije-kuqani,1,ludovik gjergji,1,ludovik pepa,1,Lufta e Parë Botërore,1,lugati gjergj fishta,1,lugati lahuta e malcis,1,luigj benussi,1,luigj bumci,1,luigj bumci nga kujtime e mija,1,luigj gurakuci poezi deshir,1,luigj gurakuqi,1,luigj gurakuqi hero i popullit,1,luigj gurakuqi per shkollen shqipe dhe arsimin kombetar vehbi hoti,1,luigj gurakuqi poezi atdhetarit te koseves,1,luigj gurakuqi poezi dallendyshja u kthye,1,luigj gurakuqi poezi zotnis geg postrippes,1,luigj guraluqi poezi shtepise sime,1,luigj paliqi,1,luigj-bumci,1,luigj-gurakuqi,2,luk kacaj,1,luke kacaj,1,luke kacaj biografia,1,luke-kacaj,1,lulash gjoni,1,lule vjeshtet,1,lules se majit,1,lulet e majit,1,luli i vocerr migjeni,1,luli-i-vocerr,1,lulja e majit,1,Lulzim Vulashi,1,lumejt e shkodres,1,lumi buna shkoder,1,lumi cemit,1,lumi drini bardhe,1,lumi drini zi,1,lumi shales,1,lumi vermoshit,1,lumnije juka,1,lumo-skendo,1,lushta riza,1,luta,1,lutfi muca,1,lutfi sahatçia,1,lutje,1,lyra-shqiptare,1,madre del buon consiglio,1,makeronjana,1,mal i gjymtit dajc,1,mal i jushit,1,malajgji kajvall,1,malarja ne shqiperi,1,malesi district,1,malesori ne paris,1,mali hebaj berdice,1,mali i taraboshit shkoder,1,mali kolaj,1,maliq gur i zi,1,mall e merzi ernest koliqi,1,mall per shkodren,1,mall-e-merzi,1,malsori ne paris pjeter gjini,1,mamica kastrioti,1,mandoline instrument,1,marash mernacaj,1,maria akshija,1,marie logoreci,1,marie logoreci arktore,1,marie logoreci filma,1,marie logoreci jeta,1,marie logoreci kinematografia,1,marie qyrsaqi,1,marie-logoreci,1,marie-qyrsaqi,1,marigo poçi,1,marigo posio,1,marigo pozio,1,marigo-poci,1,marigo-posio,1,marigo-pozio,1,marije logoreci,1,marije qyrsaqi,1,marije-qyrsaqi,1,marin barleti,1,marin sirdani,1,marin-sirdani,1,marino barlezio,1,marinus barletius,1,mark kaftalli,1,mark kaftalli muzika shkodrane,1,mark kaftalli shkoder,1,mark kakarriqi,1,mark luli,1,mark pici,1,mark tirta,2,mark-kaftalli,1,mark-kakarriqi,1,marketin pici,1,maro kondaj,1,martin cama nje fyell ne male,1,martin camaj,1,martin camaj brezi i vektares,1,martin camaj diptik,1,martin camaj ismail kadare,1,martin camaj koha e lules,1,martin camaj letersia shqipe,1,martin camaj mimozat,1,martin camaj njeri me vete e te tjere,1,martin camaj poetit te vdekun,1,martin camaj poezi mimozat camaj mimozat,1,martin camaj poezi te zgjedhura,2,martin camaj poezija e rilindjes,1,martin camaj shiu mbi lum,1,martin camaj shkrimtari i lartesive,1,martin camaj vendit tem,1,martin camaj veprat,2,martin gjoka,1,martin gjoka biografi,1,martin gjoka opera,1,martin gjoka veprat,1,martin ivanaj,1,martin luther king,1,martin-camaj,1,martiret katolik te masakruar nga diktatura,1,marubbi,1,marubi shkoder,1,mary edith durham,1,mary-durham,1,masar bushati,1,masar bushati biografia,1,masar bushati veprat,1,masar-bushati,1,mati kodheli,1,mati logoreci biografia,1,mati logoreci veprat,1,mati marubi,1,mati-logoreci,1,matia logoreci,1,mazrek gur i zi,1,mazreku anton,1,mbi keshtjellin rozafat kristo floqi,1,Mbi vorr të nanës,1,mbi-keshtjellin-rozafat,1,mbreteresha teuta,1,mdre mjeda poezi i mbetuni,1,medin zhega,1,medin zhega biografia,1,medin zhega mjeshter i sportit,1,medin zhega shkoder,1,medin zhega vllaznia,1,medin-zhega,1,megulle pult,1,mehill kostandin gjeci,1,mehill zefi,1,mehme-telezi,1,mehmet ali pasha lahuta malcis gjergj fishta,1,mehmet elezi,1,mehmet gjyli,1,mehmet kavaja,1,mehmet konica,1,mehmet pashe bushati,1,mehmet shehu nikita hrushov,1,mehmet-ali-pasha,1,melgush,1,mendime per shkodren,1,mendime rreth shkodres,1,mentor quku,2,mentor quku biografia,1,mentor quku veprat,1,mentor-quku,2,menyrat e denimit me vdekje,1,merita smaja,1,meshari i gjon buzuku,1,meshtari i malcis gjergj fishta,1,meshtari-malcis,1,mesuesi ahmet bushati,1,mesuesit e hershem te shkodres,1,mesuesit e shkodres,1,mevludet ne gjuhen shqipe,1,mexhid yvejsi,2,mexhid-yvejsi,2,mic sokoli,1,mic sokoli biografia,1,mic sokoli kenge,1,mic sokoli prijes legjendar,1,mic sokoli shqip,1,mic-sokoli,1,michael king,1,midhat araniti,2,midhat vogli,1,midhat-araniti,1,midhat-frasheri,1,migjeni,1,migjeni biografia,1,migjeni ese,1,migjeni kanga e prendimit,1,migjeni kanga e te burgosunit,1,migjeni legjenda e misrit,1,migjeni luli i vocerr,1,migjeni novele mbi krize,1,migjeni poema e mjerimit,1,migjeni poezi lutje,1,migjeni proza,1,migjeni te korrunat,1,migjeni zeneli,1,migjenit veprat,1,miguel de servantes,1,mihal grameno,1,mihal popi,1,mihal popi biografia,1,mihal-popi,1,mike mernacaj,1,mikel kodheli,1,mikel koliqi jeta dhe vepra,1,mikel marubi,1,mikel-koliqi,1,milan postribe,1,milan shuflaj,1,milan sufflay,1,milan sufflay albania,1,milan sufflay shqip,1,milan von sufflay,1,milan-sufflay,1,millosh gjergj nikolla,1,millosh nikolla,1,millosh-gjergj-nikolla,2,millosh-nikolla,1,mimika luca,1,mimozat martin camaj,1,mirash ivanaj,1,mirash ivanaj ditari,1,mirash ivanaj vepra,1,mirash-ivanaj,1,mirasha ivanaj biografia,1,mirela nurce,1,miriam bruceti,1,miriam-bruceti,1,mis bjeshka vermosh,1,mit'hat araniti,1,mita dhe tuk jakova,1,mita jakova,2,mithat araniti,2,mithat araniti rrem vogli,1,mithat-araniti,2,mithat-frasheri,1,mitologjia ilire,1,mitologjia shqiptare,1,mitologjia shqiptare zanat,1,mitologjia-shqiptare,1,mjeda bashkoniu,1,mjede vau dejes,1,mjekesia shkodrane,1,mjeket e pare shkodran,1,mjeku anton ashta,1,mjeshteri karnavaleve te shkodres,1,mjeshtri i madh i artit,1,mnele e madhe,1,mnele e vogel,1,mnele vig,1,moisi arianiti,1,moisi golemi,1,moisi-golemi,1,moj e vogla si florini,1,moj-e-vogla-si-florin,1,mojsi golemi,1,mojsi-golemi,1,molla ferhati,1,monedha e arit me e madhe ne bote,1,monografi per shkodren,1,mosi hilë,1,mother teresa,1,mother-teresa,1,motiv i dikurshem shkodran poezi nga anton cefa,1,motiv-i-dikurshem-shkodran,1,motra tone kole idromeno,1,mri mernacaj,1,mrika mernacaj,1,mrika mernacaj amerike,1,mrika mernacaj presidenti amerikan,1,mrika-mernacaj,1,muhamed nasirudin el-albani,1,muhamet bekteshi,1,muhamet sahatçia,1,muhamet-bekteshi,1,muhammad nasir-ud-din al-albani,1,muharrem gjylbegu,1,muho asllani,1,muho asllani enver hoxha,1,muho asllani partia,1,muho asllani ppsh,1,muho-asllani,1,muriqan,1,musa gjylbegaj,1,musa gjylbegu,1,musa gjylbegu biografia,1,musa gjylbegu veprat,1,musa juka,1,musa-gjylbegu,1,mushan dajc,1,musine kokalari,2,musine musine,1,musine-kokalari,1,mustafa pashe bushati,1,mustafa reshit pashe bushati,1,mustafe dervishi,1,mustafe dervishi balli kombetar,1,mustafe dervishi biografia,1,mustafe dervishi inxhinier,1,mustafe-dervishi,1,muza musine,1,muze-historik-shkoder,1,muzeu kombetar i fotografise marubi,1,muzeu marubi shkoder,1,muzeu-marubi,2,muzg mergimi gasper pali,1,muzg-mergimi,1,muzicisti luan barova,1,muzika e kultivuar shqiptare,1,muzika ne shkoder,1,muzika popullore shkodrane,2,muzika-popullore-shkodrane,1,muzikanti gasper curcia,1,muzikanti ndoc shllaku,1,muzikanti qe u pushkatua per biletat false,1,muzikanti tonin harapi,1,muzikes popullore shkodrane adnan bala,1,myfarete laze,1,myfarete laze biografia,1,myfarete laze mosha,1,myfarete laze pragu i vegjelise,1,myfarete laze sa me mungon,1,myfarete laze te ndez nje shprese,1,myfarete laze zenel vekshari,1,myfarete-laze,1,myftar uruci,1,myhsin borici,1,myselim postribe,1,myslimanet e persekutuar nga komunizmi,1,myslym peza,1,myzafer pipa,2,myzafer pipa biografia,1,myzafer pipa vepra,1,myzafer-pipa,1,na qe shpetimin e gjetem ne te ikun,1,nadjezhda n. gicko-shamova,1,naim frasheri,1,naim frasheri familja,1,naim frasheri jeta,1,naim frasheri pasardhesit,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 1,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 10,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 13,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 16,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 19,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 22,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 3,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 5,1,naim frasheri qerbelaja kapitulli 7,1,naim gjylbegu,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-1,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-10,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-13,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-16,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-19,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-22,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-3,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-5,1,naim-frasheri-qerbelaja-kapitulli-7,1,nakdomonici,1,nane e perbashket ernest koliqi,1,nane-e-perbashket,1,narac vau dejes,1,nasirudin albani,1,nasirudin albani vepra,1,nasirudin arbani biografia,1,nasuf dizdari,2,nasuf-dizdari,2,natasha bega,1,nausika lacaj,1,nderhysaj shale,1,ndermolla,1,ndoc camaj,1,ndoc çefa,1,ndoc daragjati,1,ndoc gurashi,2,ndoc gurashi biografia,1,ndoc martini,1,ndoc martini biografia,1,ndoc martini doktor prela,1,ndoc martini veprat,1,ndoc mazi,1,ndoc nikaj,2,ndoc nikaj biografia,1,ndoc nikaj botime,1,ndoc nikaj poezi kam mbet jetim,1,ndoc nikaj vepra,1,ndoc shllaku,1,ndoc shllaku shkolla e muzikes shkoder,1,ndoc xhuxha,1,ndoc xhuxha numizmati i pare shqiptar,1,ndoc xhuxha numizmatika shqiptare,1,ndoc-gurashi,1,ndoc-martini,1,ndoc-mazi,1,ndoc-nikaj,1,ndoc-shllaku,1,ndoc-xhuxha,1,ndok-illia,1,ndre mjeda,6,ndre mjeda andrra e jetes,1,ndre mjeda bashkoniu,1,ndre mjeda biografia,1,ndre mjeda djali e balta,1,ndre mjeda djali pa nane si nata pa hane,1,ndre mjeda gjuha shqype,1,ndre mjeda i mbetuni,1,ndre mjeda i tretuni,1,ndre mjeda juvenilia,1,ndre mjeda lissus,1,ndre mjeda poezi,3,ndre mjeda poezi bashkoniu,1,ndre mjeda poezi ne deke te shoqit tim,1,ndre mjeda poezi vellavrasi,1,ndre mjeda vaji i bylbylit,1,ndre mjeda vepra,1,ndre-mjeda,6,ndrejaj shosh,1,ndrek gjergji,1,ndrek luca,1,ndrek luca albania actor,1,ndrek luca biografia,1,ndrek saraci,1,ndrek shkjezi,1,ndrek shkjezi biografia,1,ndrek-luca,1,ndrek-shkjezi,1,ndreke pici,1,ndrekë shkjezi,1,ndreke-shkjezi,1,ndue kasneci,1,ndue kasneci arratisja,1,ndue kasneci biografia,1,ndue kasneci vrasja,1,ndue pepa,1,ndue-kasneci,1,ne deke te shoqit tim poezi nga ndre mjeda,1,ne kujtim te brezave shkoder,1,ne lulishten e kenges shkodrane dhe te kengetareve,1,ne-deke-te-shoqit-tim,1,nedret pipa,1,nefail piraniqi,1,nefail piraniqi flaka e maleve,1,nefail piraniqi gjaku i arberit,1,nefail piraniqi teatri migjeni,1,nefail-piraniqi,1,nemesis,1,nemesis arshi pipa,1,nëna dhe femija,1,nene tereza,1,nene-tereza,1,nenmavriq shale,1,nenshat hajmel,1,nenshati foto angjelin,1,nëntë vendet më të mbrojtura në botë,1,nexhmi bushati,2,nexhmije xhunglini,1,nga kujtime e mija luigj bumci,1,nga-kujtime-e-mija,1,ngadhnija kryqit,1,ngritja e flamurit ne deciq,1,ngritja e flamurit ne kruje 1443,1,ngritja e flamurit në vlorë,1,ngritja e flamurit ne vlore 1912,1,nicaj-shale,1,nicaj-shosh,1,nicolo idromeno,1,nike mernacaj,1,nikita hrushov,1,nikita hrushov ne shtoj,1,niko pojani,1,nikoleta shoshi,1,nikoleta shoshi biografia,1,nikoleta-shoshi,1,nikolin lacaj,1,nikolin muzhani,1,nikolin pici,1,nikolin-muzhani,1,nikoll idromeno,1,nikolla spathari,1,nikolle dakaj,1,nikolle dakaj koineja,1,nikolle dakaj sokoli e mirja,1,nikolle dakaj troje heronjsh,1,nikolle dakaj veprat,1,nikolle kaqorri,1,nikolle prennushi,1,nikolle-dakaj,1,nikolle-kacorri,1,nine temali,1,nine zamputti,1,njazi kazazi,2,njazi-kazazi,1,nje cuterr ne helveti ernest koliqi,1,nje histori shkodrane,1,nje-cuterr-ne-helveti,1,nora kelmendit,1,nosh xhuxha,1,notari enver moriqi,1,novela ana mehije fatakeqe,1,novela hane gjaku ernest koliqi,1,novele mbi krize migjeni,1,novele-mbi-krize,1,nuh sahatçia,1,nuh-sahatcia,1,nuse shkodrane,1,o moj shqypni pashko vasa,1,o-moj-shqypni,1,oblike,1,obot,1,ollga luarasi,1,ollga nikolla,1,onomastika dardane,1,onufri,1,opera mrika,2,opera skenderbeu,1,opera-mrika,2,ora e maleve,2,organizata antikomuniste perpjekja shqiptare,1,organografia shqiptare,1,origjina e vojsava kastriotit,1,origjina familjes saraci shkoder,1,origjina karnavaleve,1,orkestra frymore ne shkoder,1,orkestra simfonike shkoder,1,orkestra-pare-frymore-shkoder,1,orkestrat e para ne shkoder,1,orkestrat muzikore ne shkoder,1,orlandi cmendun guljelm deda,1,orlandi-cmendur,1,orlando furioso,1,osja falltores biografia,1,osja i falltores,1,osja i fallxheshes,1,osja-falltores,1,osman bali,1,osman kuka,1,osman-kuka,1,oso baroti,1,oso kuka,1,oso kuka kenga,1,oso kuka poezi,1,oso kuka shkodrani,1,oso kuka simbol trimerie,1,oso kuka vranina,1,oso-kuka,1,osoja i falltores,1,osoja i fallxheshes,1,osoja-faltores,1,our lady of shkodra,1,pacram hajmel,1,pader anton harapi,1,pader-anton-harapi,1,pajtorja e shkodres,1,pal engjëlli,1,pal engjelli biografia,1,pal engjelli veprat,1,pal-engjelli,1,palaj shosh,1,palaj-gushte,1,pallati sportit qazim dervishi shkoder,1,palok gjergji,1,paloke kurti,1,paloke nika,1,paloke nika biografia,1,paloke nika jeta,1,paloke nika shkoder,1,paloke nika vllaznia,1,paloke-kurti,1,paloke-nika,1,paolina kodheli,1,papa jani,1,papa tani petrota,1,papa xhuvani,1,paralamenti-i-pare-shqiptar,1,parku i taraboshit,1,parku i taraboshit shkoder,1,parku kombetar i thethit,1,parku-i-taraboshit,1,parlamentaret e pare shqiptar,1,parlamentaret e pare te shqiperise,1,parlamenti i shqiperise,1,parlamenti shqiptar,1,parlamenti-shqiperise,1,parlamenti-shqiptar,1,pashallaret e shkodres,1,pashalleku bushatlijve shkodres,1,pashalleku i shkodres,1,pashalleku-i-shkodres,1,pashk gjeci,1,pashk gjeci komedia hyjnore,1,pashk misloca,1,pashk-gjeci,1,pashket 2018,1,pashket katolike,1,pashket ortodokse,1,pashko gjecaj,1,pashko gjeci,1,pashko vasa,1,pashko vasa biografia,1,pashko vasa poezi o moj shqypni,1,pashko vasa veprat,1,pashko-vasa,1,patuk saraci,1,paulin lacaj,1,paulin lacaj biografia,1,paulin lacaj shkoder,1,paulin lacaj teatri migjeni,1,paulin ndoja,1,paulin ndoja biografia,1,paulin ndoja nderi i sportit shqiptar,1,paulin preka,1,paulin preka biografia,1,paulin selimi,1,paulin selimi biografia,1,paulin selimi veprat,1,paulin-lacaj,1,paulin-ndoja,1,paulin-preka,1,paulin-selimi,1,pecaj shale,1,pentar dajc,1,pepsumaj shosh,1,per shkodrant,1,per shkodren,2,per shkodren dhe shkodrant,1,pergamena mesjetare ne muzeun historik te shkodres,1,perkthimi komedise hyjnore,1,perlat rexhepi,1,permbledhje kengesh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare,1,perpjekja shqiptare,1,perralla kacimicrri,1,perralla piciruku,1,persekutimi i komunitetit mysliman nga komunizmi,1,personazhe mitologjike shqiptare,1,petro dhimitri,1,petro fotografi,1,petrotta gaetano,1,philip nogga,1,philip-nogga,1,philippe nogga,1,pier kolond,1,pier-kolond,1,pietro marubbi,1,piktori andrea kushi,1,piktori andrea kushi biografia,1,piktori andrea kushi vepra,1,piktori lin delija,1,piktori ndoc gurashi,1,piktori ndoc martini,1,piktori simon rrota,1,piktori zef kolombi biografia,1,piktori zef kolombi veprat,1,pina-thani,1,pistull hajmel,1,pjerin ashiku,1,pjerin ashikut,1,pjerin ndreka,1,pjerin-ashiku,1,pjerin-ndreka,1,pjeter arbnori biografia,1,pjeter arbnori libri,1,pjeter arbnori vepra,1,pjeter arbori,1,pjeter daragjati,1,pjeter dungu,1,pjeter dungu biografia,1,pjeter dungu lyra shqiptare,1,pjeter filipi,1,pjetër gaci,1,pjeter gaci biografia,1,pjeter gaci veprat,1,pjeter gjini,1,pjeter gjini malsori ne paris,1,pjeter gjini poezi,1,pjeter gjoka,1,pjetër gjoka,1,pjeter gjoka biografia,1,pjeter marubi,1,pjetër marubi,3,pjeter marubi biografia,1,pjeter pepa,1,pjeter pepa dosja e diktatures,1,pjeter pepa tragjedia dha lavdia e klerit katolik ne shqiperi,1,pjeter saraci,1,pjeter zarishi,1,pjeter-arbnori,1,pjeter-dungu,1,pjeter-gaci,1,pjeter-gjini,1,pjeter-gjoka,1,pjeter-marubi,1,pjeter-pepa,1,pjeter-zarishi,1,pjetro marubbi,1,plan pult,1,plazhi velipojes,1,plepan,1,pleqnija,1,pleqnija filip shiroka,1,plezhe,1,poema e mjerimit migjeni,1,poema kuq e zi,1,poema lirija ndre mjeda,1,poema lissus ndre mjeda,1,poema-e-mjerimit,1,poeta i kabashit,1,poetit te vdekun martin camaj,1,poetit-te-vdekun,1,poezi nga hile mosi,1,poezi nga martin camaj,1,poezi nga robert shvarc,1,poezi nga tano banushi,1,poezi per 1 majin,1,poezi per kalane e shkodres,1,poezi per shkodren,4,poezi rapsodi i malit,1,poezi vegimi hamit gjylbegaj,1,poezia asaj hamid gjylbegaj,1,poezia bukurija duhet fort hamit gjylbegaj,1,poezia dallendyshes,1,poezia lules hamit gjylbegaj,1,poezia malli im,1,poezia te nderueshmit dom ndoc nikaj,1,poezia vargu i jetes hamit gjylbegaj,1,poezia virtyti hamit gjylbegu,1,pog pult,1,populli fitoi rrnofte populli luigj gurakuqi,1,populli-fitoi rrofte-populli-luigj gurakuqi,1,porsi fleta ejllit zotit,1,portokalli show,1,portreti i skenderbeut,1,posta e shqypnise,1,prefektura shkoder,1,prefektura-shkoder,1,prekal,1,preke-jakova,1,prendush gega,1,prendush gega poeta i kabashit lazer shantoja,1,prendush-gega,1,preng doçi,1,preng doci veprat,1,preng jakova,1,preng-doci,1,preng-jakova,1,prenk doçi,1,prenk doci biografia,1,prenk jakova shkoder,1,prenk pllumi,1,prenk-doci,1,prenk-jakova,1,prenkë jakova,2,primo shllaku,1,primo shllaku biografia,1,primo shllaku dyshi,1,primo shllaku gegnishtja,1,primo shllaku poezi,1,primo shllaku veprat,1,primo-shllaku,2,princesha argjiro,1,principata e balshajve,1,principata e kastriotve,1,principata e shkodres,1,principata-balshajve,1,prof kole ashta,1,prof simon pepa.,1,profesor gezim uruci,1,profesor mustafe dervishi,1,pronaret e pare ne shkoder,1,prroni i cepit ernest koliqi,1,prroni-i-cepit,1,psalm muzgu gasper pali,1,psalm-muzgu,1,puke district,1,puke shqiperi,1,pulaj velipoje,1,qafe-mali puke,1,qaku shkoder popullsia,1,qamil quku,1,qamili bujar,1,qarku i shkodres,3,Qarku Shkoder,1,qarku-shkoder,3,qarkun e shkodres,1,qazim dervishi,1,qazim dervishi biografia,1,qazim dervishi shkoder,1,qazim dervishi vllaznia,1,qazim mulleti,1,qazim-dervishi,1,qelez puke,1,qemal dracini,1,qemal dracini ditari,1,qemal dracini qytetar nderi,1,qemal kertusha,1,qemal sfata vjersha,1,qemal stafa,3,qemal stafa autor,1,qemal stafa deklarata,1,qemal stafa hartime,3,qemal stafa hero i popullit,1,qemal stafa kanga e kumbanares,1,qemal stafa komunist,1,qemal stafa libri,2,qemal stafa partia komuniste shqiptare,1,qemal stafa poezi,2,qemal stafa qortimet e vjeshtes,1,qemal stafa shkrimtar,1,qemal stafa trashegimia letrare,1,qemal stafa vepra letrare,2,qemal stafa veprat,1,qemal-dracini,1,qemal-stafa,1,qender malesi e madhe,1,qerbelaja naim frasheri kapitulli 4,1,qerbelaja-naim-frasheri-kapitulli-4,1,qerim vrioni,1,qerret,1,qerret puke,1,qielli mbi oborr ernest koliqi,1,qielli-mbi-oborr,1,qortimet e vjeshtes,1,qortimet e vjeshtes libri,1,qortimet e vjeshtes qemal stafa,1,qortimet e vjeshtes shkrime letrare,1,qosja rexhep,1,qosja-rexhep,1,qyfyre rrem voglit katunar pri rrashbule,1,qyteti i shkodres,1,racizmi ne gjermani,1,ragip gjylbegu,1,ramadan sokoli,1,ramadan sokoli biografia,1,ramadan sokoli njih vetveten,1,ramadan sokoli vepra,1,ramadan-sokoli,1,rapsodi i malit poezi,1,rapsodi kreshnike,1,rapsodi me lahute,1,rapsodi-malit,1,razem albania,1,razem-shkoder,1,razma shkoder,1,rec i ri velipoje,1,rec-pulaj velipoje,1,refleksione per shkodren,1,refleksione-mbi-shkodren,1,reflesinone mbi shkodren,1,regjizori andrea skanjeti,1,regjizori lazer filipi,1,regjizori lec shllaku,1,regjizori serafin fanko,1,regjizori sulejman dibra,1,renc gur i zi,1,revista cirka,1,revista fryma,1,revista hosteni,1,revista shkolla e re,1,revista-hylli-drites,1,rexhai kosturi,1,rexhep qosja,1,rexhep-qosja,1,rezzo schlauch,1,rezzo-schlauch,1,rifa frasheri,1,rifat frasheri biografia,1,rifat frasheri virusi i terbimit,1,rifat-frasheri,1,rikard ljarja,1,ringjallja jezusit,1,ringjallja krishtit,1,rita ndoci,1,riza dani,1,riza dani shkoder,1,riza dani veprimtar i ceshtjes kombetare,1,riza kaduku,1,riza lahi,2,riza lahi biografia,1,riza lahi botime,1,riza lahi poezi,1,riza lahi vendi im,1,riza lahi veprat,1,riza llushta,1,riza llustra,1,riza lushta,1,riza neshani,1,riza tafilaku,1,riza-dani,1,riza-lahi,3,riza-llushta,1,riza-lushta,1,riza-tafilaku,1,robert elsie,1,robert shvarc,2,robert shvarc poezi,1,robert shvarc poezi per shkodren,1,robert-elsie,1,robert-shvarc,2,romolo zamputti,1,rosela gjylbegu,1,roza anagnosti,1,roza anagnosti biografia,1,roza saraci,1,roza xhuxha,1,roza-anagnosti,1,roza-xhuxha,1,rozafa castle,1,rozafa luca,1,rozafa shkoder,1,rragam gur i zi,1,rranxa bushat,1,rrape puke,1,rrefimet e aktorit bep shiroka,1,rrem vogli,2,rrem vogli mithat araniti,1,rrem-vogli,1,rreshpja liriku me i shquar i letrave shqipe,1,rreth flamurit te perbashkuar,1,rreth shkodres dhe per shkodren,1,rreth-shkodres,1,rrethet e shkodres,1,rrethi i pukes,1,rrethi i shkodres,3,rrethi malesi e madhe,1,rrethi puke,1,Rrethi Shkoder,1,rrethi shkodres,1,rrethi shkodres popullsia,1,rrethi-malesi-e-madhe,1,rrethi-puke,1,rrethimi i shkodres,1,rrethimi i shkodres henrik lacaj,1,rrethimi i shkodres marin barleri,1,rrethimi i shkodres marin barleti,1,rrethimi shkodres 1912,1,rrethimi-shkodres,1,rreziku i blerjeve ne internet,1,rreziku i blerjeve online,1,rrno per me tregue,1,rrno vetem per me tregue zef pllumi,1,rrno-per-me-tregue,1,rrobaqepesi qe u be aktor profesionist,1,rrok zojsi,1,rrok zojzi,1,rrok-zojzi,1,rruga shkoder vermosh,1,rruga tamare vermosh,1,rrugash,1,rrugash ernest koliqi poezi,1,rrushkull dajc,1,ruzhdi borici,1,sabri koçi,1,sabri-koci,1,sadete juka,1,safet sokoli,1,safete juka,1,safete-juka,1,safete-sofia-juka,1,safete-sophia-juka,1,sahati inglizit muzeu historik shkoder,1,sahati inglizit ne shkoder,1,sahati-inglizit,1,sait bonjaku,1,salih borici,1,salih efendi myftia,1,salih myftia,1,salih-myftia,1,samrishi dajc,1,samrishi i ri,1,sanco panco,1,sander ashta,1,sander ashta biografia,1,sander prosi,1,sander prosi aktor,1,sander prosi biografia,1,sander prosi filmat,1,sander saraci,1,sander saraci biografia,1,sander-ashta,1,sander-prosi,1,sander-saraci,1,sanxhaku i shkodres,1,sara smaja,1,scutari albania,1,scutari albania informazione,1,scutari albania storia,1,scutari lago,1,scutari nella lingua italiana,1,seit boshnjaku,1,seit-boshnjaku,1,selami tabaku,1,semundja malarjes,1,serafin fanko biografia,1,serafin fanku,1,serafin-fako,1,serme temal,1,shahin kolonja,1,shakote postribe,1,shan pici,1,shan-pici,1,sharkia,1,shegani shkoder,1,sheges se kopshtit,1,sheldi gur i zi,1,shelqet vau dejes,1,shen sergji e baku,1,shirgj church,1,shiroka shkoder,2,shiroke shkoder,1,shiroke zogaj shkoder,1,shirq church,1,shirq dajc,1,shkëlzen doçi,1,shkenca dhe jeta,1,shkjeze bushat,1,shko dallendyshe filip shiroka,1,shko meshar poezi nga gjosho vasija,1,shko-dallendyshe,1,shko-meshar,1,shkoder country,3,shkoder district,2,shkoder familja ceka origjina,1,shkoder familja coba,1,shkoder kisha e zojes,1,shkoder komisia letrar,1,shkoder liqeni,1,shkoder lord paget house,1,shkoder lumi buna,1,shkoder sahati inglizit,1,shkoder salih myftia,1,shkoder shkodra scutari albania,1,shkoder shtepia e lordit anglez,1,shkoder vehbi gavoci,1,shkoder vermosh,1,shkoder-razem,1,shkoder-shiroke,1,shkodra 1913,1,shkodra arshi pipa,1,shkodra asht dashni,1,shkodra asht e bukur,1,shkodra city,1,shkodra daily,2,shkodra dhe bicikletat e para,1,shkodra dhe motet,1,shkodra dhe motet hamdi bushati,1,shkodra dhe statutet,1,shkodra district,2,shkodra e rrethuar 1912,1,shkodra e vjeter,1,shkodra hero i punes socialiste,1,shkodra in english,1,shkodra in italiano,1,shkodra karnaval,1,shkodra kryeqytet,1,shkodra lagjet,1,shkodra love,1,shkodra mbi bicikleta,1,shkodra monografi njazi kazazi,1,shkodra muzika,1,shkodra ne luften e pare boterore,1,shkodra ne mbramje ernest koliqi,1,shkodra ne mengjese ernest koliqi,1,shkodra ne mesjete,3,shkodra ne shekuj,2,shkodra ne zheg ernest koliqi,1,shkodra qytet i bekuar,1,shkodra qyteti i bicikletave,1,shkodra-dhe-motet,2,shkodra-foto,1,shkodra-kryeqytet,1,shkodra-ne-foto,1,shkodra-ne-mbramje,1,shkodra-ne-mengjese,1,shkodra-ne-mesjete,1,shkodra-ne-shekuj,1,shkodra-ne-zheg,1,shkodra-sot,8,shkodradaily,2,Shkodranet neper bote,3,shkodrani dhe bicikleta,1,shkodranja,1,shkolla e mesme artistike prenk jakova,1,shkolla e pare ne shiroke,1,shkolla e pare shqipe ne shiroke,1,shkolla mesme artistike prenkë-jakova,1,shkolla muzikës prenk-jakova,1,shkolla-e-pare-ne-shiroke,1,shkolla-parruces,1,shkollat e para ne shiroke,1,shkollat e para ne shkoder,1,shkollat e para shqipe,1,shkollat shqipe ne shkoder,1,shkrel malesi e madhe,1,shkrimtari andrea skanjeti,1,shkrimtari bik pepa,1,shkrimtari kole jakova,1,shkrimtari paulin selimi,1,shkrimtari riza lahi,1,shkrimtari xhahid bushati,1,shkroi te parin requiem shqiptar,1,shllak shkoder,1,shoqeria aritike rozafat,1,shoqeria artistike bogdani shoqeria bogdani shkoder,1,shoqeria bashkimi ne shkoder,1,shoqëria bashkimi në shkodër,1,shoqeria kulturore bogdani,1,shoqeria kulturore rozafat,1,shoqeria rozafat,1,shoqeria rozafat aktiviteti,1,shoqeria rozafat shkoder,1,shoqeria rozafat themelimi,1,shoqeria-bashkimi,1,shoqeria-bogdani,1,shoqeria-rozafat,1,shote galica,1,shpirti poetik i tano banushit,1,shpor gur i zi,1,shprehje shkodrane,1,shprehje shkodrane të vjetra dhe të reja,1,shprehje-shkodrane-te-vjetra-dhe-te-reja,1,shqiperi e mjera shqiperi,1,shqiperia kampione e ballkaniades,1,shqiperia kampione e ballkanit,1,shqipni e mjera shqipni,1,shqiptaret e ukraines,1,shqiptaret ne odesa,1,shqiptaret ne ukraine,1,shqiptarja ne amerike,1,shqypnija,1,shqypnija lire,1,shqypnise,1,shqypnise poezi nga gjergj fishta,1,shqypria,1,shqypria filip shiroka,1,shqyptari,1,shqyptari frati shqypnija,1,shqyptari-frati-shqypnija,1,shtatzania,1,shtatzënia,1,shtepise sime luigj gurakuqi,1,shtepise-sime,1,shtigjet tona të vështira,1,shtigjet-tona-te-veshtira,1,shtjefe-gjecovi,1,shtjefen gjecovi,1,shtjefën gjeçovi,1,shtjefen gjecovi ne kulturen shqiptare,1,shtjefen palushi,1,shtjefën palushi,2,shtjefen-gjecovi,1,shtjefen-palushi,3,shtoj i ri,1,shtoj i vjeter,1,shtuf ana e mailit,1,shtypshkronja nikaj,1,shuajp domnori,1,shyqyri alushi,1,shyqyri-alushi,1,si e njoh gurakuqin anton harapi,1,si falet nje femi per atdhe,1,si festohet 1 maji,1,si lind jeta,1,si lind nje femi,1,si lindi digitalb,1,si lindi dita e tokes,1,si lindi google doodle,1,si lindi photoshop,1,si te blejme ne internet,1,si të dallojmë arin,1,si të dallojmë floririn,1,si te duen te tjeret novele nga injac zamputti,1,si-e-njohe-une-gurakuqin,1,si-te-duen-te-tjeret,1,sic me thote nenua plake,1,siege of scutari,1,siege of shkoder,1,sikur t isha djale haki stermilli,1,sikur-t-isha-djale,1,simon gjoni biografia,1,simon gjoni jeta,1,simon gjoni lule bore,1,simon gjoni lulja e bores,1,simon pepa,1,simon pepa biografia,1,simon pepa veprat,1,simon rrota,2,simon rrota vepra,1,simon-gjoni,1,simon-pepa,1,simon-rrota,1,simpoziumin shkencor,1,sk vllaznia sport klub vllaznia,1,skanderbeg,1,skender drini,1,skenderbeu,2,skenderbeu ese,1,skifter këlliçi,1,skifter-kellici,1,skutarini,1,sokol gjoka,1,spartak ngjela,1,spartak-ngjela,1,spathar vau dejes,1,special court of albania 1945,1,spiro dede,1,sport,2,stafa qemal,1,stajke bushat,1,statuta et ordinationes capituli eclesiae cathedralis drivastensis,1,statutet e drishtit,1,statutet e shkodres,1,statutet-e-shkodres,1,statutet-shkodrane,1,statuti i drishtit,1,statuti i shkodres,1,stavro skendi,1,stema e balshajve,1,sterbeqi shkoder,1,studime albanologjike injac zamputti,1,suk-dajc komuna dajc,1,sulejman dibra,1,sulejman-dibra,1,suma familja shkodrane,1,sume postribe,1,tahir dizdari,2,tahir dizdari biografia,1,tahir dizdari veprat,1,tahir kolgjini,1,tahir-dizdari,1,tahir-kolgjini,1,tamara gaci,1,tamara kudrickaja,1,tamburja,1,tani petrotta,1,tano banushi,2,tano banushi biografia,1,tano-banushi,3,tarabosh shkoder,1,tashko lako xhambazet,1,tashko-lako,1,tava e krapit,1,tave krapi,1,tave krapi receta,1,tave peshku receta,1,te dhena mbi korene e veriut,1,te dua atdhe,1,te korrunat migjeni,1,te mirat e blerjes ne internet,1,te-korrunat,1,te-ura-sutjeskes,1,teatri migjeni,1,teatri migjeni historia,1,teatri migjeni shkoder,2,teatri shkodres migjeni,1,teatri-migjeni,6,teatrit migjeni hasan smaja,1,teatrit migjeni katerina biga,1,teatrit migjeni paulin preka,1,tef palushi,2,tef-kuqani,1,tef-palushi,2,tefë kuqani,1,tefe palushi,1,tefe-palushi,1,teksti kenges moj e vogla si florini,1,telume temal,1,teodor haxhi filipi,1,tereza-zorba tereza zorba,1,termet ne shkoder,1,termeti i 15 prillit ne shkoder,1,termeti i viti 1979 ne shkoder,1,termeti me i fuqishem ne shqiperi,1,termeti shkoder enver hoxha,1,teufik gjyli,1,teufik gjyli legjenda dhe tregime per te vegjel,1,teufik gjyli perralla,1,teufik gjyli vepra letrare,1,teufik-gjyli,1,the albanians,1,the balsic,1,The Guardian,1,the highland lute,1,the siege of shkodra,2,the statutes of scutari,1,The X Factor Albania,1,the-albanians,1,themelimi i istitutit te larte te arteve figurative piktori llazar taci,1,themelimi-istitutit-larte-arteve-figurative,1,themistokli germenji,1,thenie kushtuar atdheut,1,thenie per atdheun,1,thenie shkodrane,1,theodor anton ippen,1,theodor ippen,1,theodor-ippen,1,theron j. damon,1,theron johnson damon,1,Theth,1,Theth National Park,1,theth albania,1,theth shale,1,Thethi,1,thethi pershkrim,1,thethi shkoder,1,thethi turizem,1,tifozat kuq e blu,1,tingellim per shkodren robert shvarc,1,tingellim-per-shkodren,1,tinka kurti biografia,1,tinka-kurti,1,tinka-thani,1,tiparet e tulipaneve,1,tipet e tulipaneve,1,tish daija,1,tish daija biografia,1,tish daija veprat,1,tish-daija,1,tomor dani,1,tomor-osmani,1,tonin cobani,1,tonin harapi,1,tonin harapi biografia,1,tonin harapi veprat,1,tonin miloti,1,tonin saraci,1,tonin tershana,1,tonin tershana biografia,1,tonin zadeja,1,tonin-harapi,1,tonin-tershana,1,toplane,1,Tourism,1,tradira dhe zakone shkodrane,1,traditat shkodrane,1,traditat-shqiptare,1,tradite zakonore,1,trajneri paulin ndoja,1,trashegimia kulturore,1,tregime nga tashko lako,1,tregimi hane gjaku ernest koliqi,1,trendafili arte,1,trimereshat shqiptare,1,tring smajli,1,tringa e grudes,1,tringa e malcis,1,tringa lahuta malcis gjergj fishta,1,tringa smajl martinit,1,tringe smajli,2,tringe smajlja,1,tringe-smajli,1,triologjia albanica pipa,1,trush berdice,1,tuj kujtue fishten,1,tuk jakova,2,tuk jakova biografia,1,tuk jakova familja,1,tuk-jakova,1,tulipanet e fushes,1,tulipani i pyllit,1,tulipani i sharrit,1,tulipani shqiptar,1,ukbibaj,1,une kam nje enderr,1,universiteti gurakuqi vehbi hoti,1,universiteti shkodres vehbi hoti,1,ura e mesit shkoder,1,ura e shenjte,1,uran butka,1,urat e para ne shqiperi,1,urime per 1 majin,1,urime per vitin e ri ne gjuhe te ndryshme,1,urime per vitin e ri ne te gjitha gjuhet,1,ushqime tradicionale shkodrane,1,vace zela,1,vace zela lemza,1,vace zela rrjedh me kenge ligjerime,1,vace zela shqiperia ime,1,vace-zela,1,vaji i bulbyli poezi,1,vajze shkodrane,1,vale mbi vale,1,vallas ana e malit,1,vangjel gjika,1,vangjel gjika biografia,1,vangjel-gjika,1,vargje kushtuar atdheut,1,vaso pashë shkodrani,1,vau i dejes shkoder,1,vdekja e luigj gurakuqit,1,vdekja e pirros,1,vdekja tuk jakoves,1,vegla muzikore,1,vehbi gavoci,1,vehbi hoti,2,vehbi ismaili,1,vehbi sulejman gavoci,1,vehbi-hoti,1,vehbi-ismaili,1,vehbi-sulejman-gavoci,1,velikopoje,1,velinaj ana e malit,1,velipoja,1,velipoja plazhi,1,velipojak,1,velipoje,1,velipoje shkoder,1,vellavrasi,1,vellavrasi poezi nga ndre mjeda,1,vepra illyricum sacrum,1,vepra zef valentini,1,veprimtari kulturore artistike,2,veprimtari muzikore ne shkoder,1,veprimtari-artistike,1,veprimtari-kulturore,1,vera bitani,1,vera bregu,1,vera-bitani,1,vera-bregu,1,vermosh-shkoder,1,vermoshi,1,vermoshi malesi e madhe,1,vesel rizvanolli,1,vidhgar,1,vig mnele,1,viktor bruceti,1,viktor bruceti biografia,1,viktor koliqi kur bie shi ne shkoder,1,viktor lacaj,1,viktor-bruceti,1,viktor-shiroka,1,vildan tufi,1,vile temal,1,vilze postribe,1,vincenc prennushi,1,Vinçenc Prennushi,1,vincenc prennushi poezi grueja shqyptare,1,vincenc prennushi poezi kuq e zi 28 nandur,1,vincenc-prennushi,1,Vincens Penushi,1,violeta zefi,1,violeta zefi biografia,1,violeta-zefi,1,viti shahini,1,vitore nino,1,vitore nino biografia,1,vitore nino rolet,1,vitore-nino,1,vjeshte gasper pali poezi nga gasper pali,1,vlerat e muajit ramazan,1,vllaznia historia,1,vllaznia kampion,1,vllaznia ne vite,1,vllaznia shkoder,1,vojsava kastrioti,1,vojsava triballi,1,vojsava tripalda,1,vojsava-kastrioti,1,vorri i fratit,1,Vorri nanes,1,vox populi,1,vrasja e luigj gurakuqit,1,vrasja qemal stafes,1,vrasja tuk jakoves,1,vukaj,1,vukatane gur i zi,1,vukjakaj gegaj,1,vuksan vata,1,vuksanaj shale,1,Vulashi Lulzim,1,wassa effendi,1,welcome to shkoder,1,willy-kamsi,1,xhahid bushati,1,xhahid bushati botime,1,xhahid bushati perralla,1,xhahid bushati poezi,1,xhahid bushati tregime,1,xhahid bushati vepra,1,xhahid-bushati,1,xhambazet,1,xhambazet tashko lako,1,xhamia e parruces,1,xhamia e paruces shkoder foto,1,xhamia e plumbit shkoder,1,xhamia e plumbit shkoder foto,1,xhamia e shkodres,2,xhamia parruces shkoder,1,xhamia plumit shkoder,1,xhamia-parruces,1,xhamia-plumbit,1,xhan pult,1,xhelal baku,1,xhelal zejneli,1,xhemal bushati,1,xhemal bushati biografia,1,xhemal naipi,1,xhemal naipi biografia,1,xhemal-bushati,1,xhemal-naipi,1,xhevahir spahiu,1,Zafina Vasa,1,zakonet shqiptare,1,zana popullore,1,zani i shna ndout,2,zef ashta,1,zef deda,2,zef deda biografia,1,zef jubani,1,zef jubani biografia,1,zef jubani histori e gjergj kastriotit,1,zef kadarja,1,zef kadarja biografia,1,zef kadarja lidhje bese,1,zef kolombi,1,zef mala,2,zef malaj,2,zef malja,2,zef ndoci,1,zef ndoja,1,zef ndokillia,1,zef pellumbi,1,zef pllumi,2,zef pllumi rrno vetem per me tregue,1,zef saraci,1,zef simoni,1,zef valentini,1,zef zorba,2,zef-ashta,1,zef-deda,1,zef-jubani,1,zef-kadarja,1,zef-kolombi,1,zef-mala,2,zef-pllumbi,1,zef-pllumi,2,zef-shiroka,1,zef-simoni,1,zef-valentini,1,zef-zorba,2,zeke ndoci,1,zeneli migjeni,1,zeneli migjenit,1,zhani canco,1,zita bonati,1,zita bonati lacaj,1,zog dushmani,1,zog sakoli,1,zogaj liqeni shkodres,1,zogaj scutari,1,zogaj shiroke,1,zogaj shkoder,1,zogaj-shkoder,1,zoja e kalase,1,zoja e keshillit te mire,1,zoja e shkodres,1,zoja keshillit mire shkoder,1,zoja shkoder,1,zoja-shkodres,2,zonja z,1,zorba zef,2,zotnis geg postrippes luigj gurakuqi,1,zotnis jakin shkodra,1,zotnis-geg-postrippes,1,zotnis-jakin-shkodra,1,zues,1,zyliha miloti,1,zyliha miloti teatri migjeni,1,zyliha-miloti,1,
ltr
item
ShkodraDaily: Virgjëresha në traditën kulturore shqiptare
Virgjëresha në traditën kulturore shqiptare
virgjeresha ne traditen kulturore shqiptare. Para Keshillit te Pleqeve solemnisht deklarohej si Virgjereshe, vishej si mashkull dhe publikisht paraqitej si i tille. Institucioni i virgjereshes eshte ne harmoni me rolin e gruas ne familjen patriarkale shqiptare ..
https://2.bp.blogspot.com/-eEEqGH0I--4/Vm1-TwzbrfI/AAAAAAAAClo/FU-KwDi0lA8lgsq12d8b34UmzP_o4Y8cwCPcBGAYYCw/s1600/Tringe_Smajli.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eEEqGH0I--4/Vm1-TwzbrfI/AAAAAAAAClo/FU-KwDi0lA8lgsq12d8b34UmzP_o4Y8cwCPcBGAYYCw/s72-c/Tringe_Smajli.jpg
ShkodraDaily
http://www.shkodradaily.com/2017/07/virgjeresha-ne-traditen-shqiptare.html
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/
http://www.shkodradaily.com/2017/07/virgjeresha-ne-traditen-shqiptare.html
true
4794096214637195701
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy