Kontakt

Mirëseerdhe! Dy fjalë rreth kësaj faqe.

ShkodraDaily.com nuk është një produkt editorial. Qëllimi i kësaj faqe është të informojë vizitorët e saj mbi fusha të ndryshme. Përmbledhja e informacioneve bëhet me një kujdes të veçantë por nuk përjashtohet mundësia që ndonjë nga artikujt e publikuar mund të përmbajë pasaktësira.

ShkodraDaily.com nuk mban përgjegjësi për komentet e postuara nga lexuesit, megjithatë; komentet e gjykuara si fyese ose të dëmshme për imazhin dhe reputacionin e personave, komente raciste apo diskriminuese, e/o që përmbajnë informacione personale të cilat nuk janë në përputhje me rregulloren e Privatësisë nuk do të publikohen.

Disa tekste dhe imazhe të publikuara në këtë web site janë gjetur në mënyrë të lirë në internet dhe kur është e mundur citohet autori, burimi ose të dyja bashkë; në qoftë se publikimi i tyre ka shkelur ndonjë nga të drejtat e autorit, lutemi njoftoni përmes e-mail. Menjëherë do të hiqen nga kjo faqe, ose do t'u bashkangjiten informacionet përkatëse.

ShkodraDaily.com mund të përmbajë lidhje/links faqesh interneti, si një shërbim i thjeshtë për ato që e vizitojnë, në të cilat ne nuk kemi asnjëfarë kontrolli. Prandaj nuk mban përgjegjësi për faqet e internetit të lidhura nëpërmjet links e/o të përmbajtjes të tyre që mund të jenë subjekt ndryshimesh me kalimin e kohës. Në qoftë se ndonjë lidhje/link nuk përshtatet me argomentin ose me qëllimin për të cilin është vendosur, lutemi njoftoni përmes e-mail. Menjëherë do të hiqet nga kjo faqe.

Çfarëdo që ju dëshironi të ndani me ne, ne jemi gjithmonë të gatshëm për të dëgjuar. Sistemi ynë e-mail do të përcjellë mesazhet direkt në faqen e administratorit që do të kujdeset për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur.

Ne i respektojmë të dhënat tuaja dhe të gjitha informacionet do të mbrohen dhe do të përdoren vetëm për kontakt mes nesh.

Ne veçanërisht vlerësojmë komente të ndershme, sugjerime mbi përmbajtjen, dhe diskutime të dobishme.
[contact]